Намери компания
Борса

Доверие Обединен Холдинг АД

(5DOV/DOVUHL)

Последна цена (лв.)
0,940
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
2 809
Последна промяна
26 февруари, 13:34
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
0,00
15,66
P/B
0,17
0,36
P/S
0,09
108,81
Пазарна капитализация
17,612 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
694,74%
Оперативен марж
-
-
ROA
0,00%
2,15%
ROE
0,00%
2,31%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
93,264 млн. лв
14,498 млн. лв
Стойност/Продажби
0,55
109,01
Стойност/оперативна печалба
-
-
Оперативна печалба
-
-
Счетоводна стойност на акция
5,166
2,447
Печалба/акция
0,000
0,049
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,588
0,000
Продажби/акция
9,723
0,008
Дългове/Собствен капитал
0,37
0,00
Текуща ликвидност
0,86
0,97

Финансови отчети
Отчет за доходите
* Данните са в хил. лв.
Избери: С натрупване, Без натрупване, Последните 12 месеца

 

  РАЗХОДИ Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012
А. Разходи за дейността            
I. Разходи по икономически елементи 870 453 1545 1116 783  
1. Разходи за материали 22 12 45 34 22  
2. Разходи за външни услуги 214 122 392 256 183  
3. Разходи за амортизации 80 40 172 126 82  
4. Разходи за възнаграждения 409 202 599 444 302  
5. Разходи за осигуровки 61 31 97 71 46  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 0 0 11 11 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 0 0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.: 84 46 229 174 148  
- обезценка на активи 0 0 3 0 2  
- провизии 0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи 710 348 1328 1035 741  
1. Разходи за лихви 684 323 1322 1030 738  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 19 19 4 4 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 0 0 0 0 0  
4. Други 7 6 2 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II) 1580 801 2873 2151 1524  
В. Печалба от дейността 924 601 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия 0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи 0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV) 1580 801 2873 2151 1524  
Д. Печалба преди облагане с данъци 924 601 0 0 0  
V. Разходи за данъци 0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 924 601 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие 0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода 924 601 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е): 2504 1402 2873 2151 1524  


  ПРИХОДИ Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012
А. Приходи от дейността            
I. Нетни приходи от продажби на: 60 29 133 105 60  
1. Продукция 0 0 0 0 0  
2. Стоки 0 0 0 0 0  
3. Услуги 20 10 39 28 18  
4. Други 40 19 94 77 42  
II. Приходи от финансирания 0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството 0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи 2444 1373 1998 1601 1249  
1. Приходи от лихви 817 403 1452 1060 708  
2. Приходи от дивиденти 1615 965 541 541 541  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 12 5 5 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 0 0 0 0 0  
5. Други 0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): 2504 1402 2131 1706 1309  
В. Загуба от дейността 0 0 742 445 215  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия 0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи 0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V) 2504 1402 2131 1706 1309  
Д. Загуба преди облагане с данъци 0 0 742 445 215  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 0 0 742 445 215  
в т.ч. за малцинствено участие 0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода 0 0 742 445 215  
Всичко (Г + E): 2504 1402 2873 2151 1524