Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 49,76 0.34%
  Брент 56,80 0.66%
  Пр. газ 2,95 0.00%
  Злато 1 301,45 0.51%
  Сребро 17,05 0.19%
 • Платина 933,45 -0.69%
  Паладий 918,55 0.77%
  Царевица 353,75 0.78%
  Пшеница 449,50 -0.68%
 • Соя 984,38 1.42%
  Кафе 134,57 -0.52%
  Захар 14,00 -0.64%

Борса
Намери компания

Доверие Обединен Холдинг АД

(5DOV/DOVUHL)

Последна цена (лв.)
2,301
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
2 621
Последна промяна
21 септември, 17:00
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
11,06
0,00
P/B
0,19
0,35
P/S
0,10
123,10
Пазарна капитализация
43,112 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,92%
0,00%
Оперативен марж
0,53%
-
ROA
0,58%
0,00%
ROE
1,72%
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
97,433 млн. лв
34,278 млн. лв
Стойност/Продажби
0,67
283,29
Стойност/оперативна печалба
126,70
-
Оперативна печалба
769 хил.
-
Счетоводна стойност на акция
4,175
2,299
Печалба/акция
0,072
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,497
0,000
Продажби/акция
7,779
0,006
Дългове/Собствен капитал
0,38
0,00
Текуща ликвидност
1,24
0,00

Финансови отчети
Отчет за доходите
* Данните са в хил. лв.
Избери: С натрупване, Без натрупване, Последните 12 месеца

 

  РАЗХОДИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. Разходи за дейността            
I. Разходи по икономически елементи 74416 32411 144702 107850 74146  
1. Разходи за материали 6883 3503 15203 11198 8751  
2. Разходи за външни услуги 12136 5416 24230 17790 12133  
3. Разходи за амортизации 3204 1597 6403 4813 3387  
4. Разходи за възнаграждения 11461 5611 23004 16837 11873  
5. Разходи за осигуровки 1790 864 3462 2582 1828  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 29932 11084 61653 46550 28484  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство -169 -505 -1678 -1275 -693  
8. Други, в т.ч.: 9179 4841 12425 9355 8383  
- обезценка на активи 5110 1518 2486 1859 1596  
- провизии 2997 2852 2991 2543 2610  
II. Финансови разходи 2692 1499 6210 3729 2607  
1. Разходи за лихви 1984 1007 4173 3162 2167  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 171 169 1298 61 123  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 284 216 129 92 65  
4. Други 253 107 610 414 252  
Б. Общо разходи за дейността (I + II) 77108 33910 150912 111579 76753  
В. Печалба от дейността 0 0 1053 285 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия 0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи 0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV) 77108 33910 150912 111579 76753  
Д. Печалба преди облагане с данъци 0 0 1053 285 0  
V. Разходи за данъци -221 48 -69 191 133  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 131 62 256 173 127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата -352 -14 -325 18 6  
3. Други 0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 0 0 1122 94 0  
в т.ч. за малцинствено участие 96 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода 96 0 1557 1462 306  
Всичко (Г+ V + Е): 76887 33958 151965 111864 76886  


  ПРИХОДИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. Приходи от дейността            
I. Нетни приходи от продажби на: 69757 30262 146560 110625 70576  
1. Продукция 9950 4440 20059 15620 12423  
2. Стоки 43395 16395 90221 68064 41553  
3. Услуги 13513 8588 24893 18234 13784  
4. Други 2899 839 11387 8707 2816  
II. Приходи от финансирания 409 454 511 11 11  
в т.ч. от правителството 0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи 3449 2702 4894 1228 4473  
1. Приходи от лихви 325 78 608 495 163  
2. Приходи от дивиденти 367 0 453 473 452  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 2507 2501 3654 141 3769  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 209 96 99 67 62  
5. Други 41 27 80 52 27  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): 73615 33418 151965 111864 75060  
В. Загуба от дейността 3493 492 0 0 1693  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия 0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи 0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V) 73615 33418 151965 111864 75060  
Д. Загуба преди облагане с данъци 3493 492 0 0 1693  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 3272 540 0 0 1826  
в т.ч. за малцинствено участие 0 334 435 1368 2132  
Ж. Нетна загуба за периода 3368 540 435 1368 2132  
Всичко (Г + E): 76887 33958 151965 111864 76886