Намери компания
Борса

Доверие Обединен Холдинг АД

(5DOV/DOVUHL)

Последна цена (лв.)
0,940
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
47
Последна промяна
31 август, 10:10
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
11,07
0,00
P/B
0,22
0,38
P/S
0,12
120,49
Пазарна капитализация
17,612 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
1,06%
0,00%
Оперативен марж
1,27%
-
ROA
0,67%
0,00%
ROE
1,98%
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
96,861 млн. лв
15,087 млн. лв
Стойност/Продажби
0,66
120,70
Стойност/оперативна печалба
52,13
-
Оперативна печалба
1,858 млн.
-
Счетоводна стойност на акция
4,187
2,447
Печалба/акция
0,083
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,511
0,000
Продажби/акция
7,822
0,008
Дългове/Собствен капитал
0,36
0,00
Текуща ликвидност
1,08
0,00

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 0 0 0 0 0  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 0 0 0 0 0  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 203 203 203 203 203  
3. Машини и оборудване 204 204 204 204 204  
4. Съоръжения 2045 2045 2045 2045 2045  
5. Транспортни средства 205 205 205 205 205  
6. Стопански инвентар 206 206 206 206 206  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 207 207 207 207 207  
8. Други 209 209 209 209 209  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 0 0 0 0 0  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 214 214 214 214 214  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 221 221 221 221 221  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 2221 2221 2221 2221 2221  
- други предприятия 2222 2222 2222 2222 2222  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 225 225 225 225 225  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 4971 4971 4971 4971 4971  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 0 0 0 0 0  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 23 23 23 23 23  
2. Вземания от клиенти и доставчици 41132 41132 41132 41132 41132  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 452 452 452 452 452  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 5113 5113 5113 5113 5113  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 5111 5111 5111 5111 5111  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
1. Парични средства в брой 501 501 501 501 501  
2. Парични средства в безсрочни депозити 503 503 503 503 503  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 650 650 650 650 650  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 0 0 0 0 0  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 0 0 0 0 0  
I. Основен капитал 0 0 0 0 0  
Записан и внесен капитал т.ч.: 0 0 0 0 0  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 0 0 0 0 0  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0 0 0 0 0  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общи резерви 0 0 0 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 0 0 0 0 0  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- неразпределена печалба 0 0 0 0 0  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 0 0 0 0 0  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0 0 0 0  
I. Търговски и други задължения 0 0 0 0 0  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0 0 0 0  
I. Търговски и други задължения 0 0 0 0 0  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 0 0 0 0 0  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 0 0 0 0 0  
- задължения към осигурителни предприятия 0 0 0 0 0  
- данъчни задължения 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 0 0 0 0 0