Какво мога да построя на земеделска земя ? - Форум Инвестор.БГ
Неделя, 23 Октомври 2016
България Свят Имоти Коментари Борса Forex Технологии Видео Style Автомобили Клуб Investor
 
Контролен панел Съобщения Потребители Блогове Търси
karasuliev karasuliev не е онлайн
Аватара на karasuliev
Мнения: 411
06.08.2008, 07:58

Начално
Цяла наредба си има...И закон си има. Ето ти по-важните текстове на наредбата.

Без да се изисква промяна на предназначението на земеделските земи, в тях се разрешава застрояване, свързано с ползването им, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни стопански постройки със застроена площ до 35 кв. м за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване, които нямат траен статут и не се заплащат при отчуждаване и комасация на земята;


2. при имоти с площ над 10 дка:


а) на стопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно списъка (приложението), включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите;


б) на жилищни сгради за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.


(2) Сградите и постройките по ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване (двор за застрояване).
Чл. 4. (1) Застрояване в земеделски земи с площ до 10 дка се извършва въз основа на скица с нанесено от главния архитект на общината местоположение на постройката и местоположението за двора за застрояване - за имоти над 10 дка. Скицата е в мащаб не по-малък от 1:500 и с обхват, достатъчен, за да се прецени дали предвидената постройка се включва правилно в околната обстановка.

(2) Застрояване в земеделски земи с площ над 10 дка се извършва въз основа на застроителни решения, съобразени с действащите устройствени планове, а когато липсват такива планове, застроителните решения се придружават с обосновки за социално-икономическата, технико-устройствената и екологическата допустимост на предлаганото строителство. Застроителните решения се изработват от правоспособни проектанти върху топографо-геодезическа основа в мащаб не по-малък от 1:2000.

(3) Освен проектното решение за разполагането на сградите, постройките и съоръженията в двора за застрояване на отделен имот застроителното решение трябва да съдържа и данни за наличните сгради и съоръжения и в имотите, разположени в непосредствена близост.

(4) Неразделна част на застроителното решение е обяснителната записка. В нея се изясняват видът на сградите и съоръженията и спазването на нормите и условията за застрояване, посочени в чл. 5 и 6 .
Чл. 5. Определянето на допустимото застрояване по реда на чл. 4, ал. 2 включва:

1. установяване на частта от имота, в която може да се застроява (двор за застрояване);

2. определяне на застроената площ на всички сгради, постройки и съоръжения;

3. определяне на вида на разрешените строежи и архитектурно-строителните, санитарно-хигиенните, екологическите и противопожарните изисквания към тях.
Чл. 6. Допустимото застрояване се определя, като се съобразяват:

1. желанията на собственика на земята;

2. местоположението и големината на имота в землището и достъпът до него от полски и други пътища и прокари;

3. ограниченията при ползването на земеделските земи, описани в документите за възстановяване на собствеността им;

4. традициите за застрояване в съответния район;

5. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията;

6. възможностите за по-компактно застрояване чрез разполагане в съседство или групиране на сгради - при нотариално заверено съгласие на собствениците на съседните имоти;

7. възможностите за електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на използваните води

Чл. 7. (1) Площта на двора за застрояване по чл. 5 може да достига до 10 на сто от площта на имота, собственост на физическото или юридическото лице.

(2) Застроената площ на сградите (стопански и жилищни сгради, постройки и съоръжения) не може да бъде повече от 15 на сто от площта на двора за застрояване.

(3) Разгънатата застроена площ на жилищните сгради не може да бъде по-голяма от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки.
Чл. 8. В земеделски земи с площ над 10 дка сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа, а в земеделски земи с площ до 10 дка едноетажните постройки се проектират с височина до 3 м от средното прилежащо ниво до стрехата.
Чл. 9. (1) Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.

(2) Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.
Чл. 10. (1) Земеделските земи и дворовете за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят от техническата служба на общината при издаване на разрешението за строеж.

(2) Оградата се изгражда по граничната линия на имота на собственика, който я строи. Тя може да се разположи поравно от двете страни на граничната линия, когато е постигнато писмено съгласие с нотариално заверени подписи на двамата собственици да изградят обща ограда.

Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, същото комплектува преписка, която съдържа:

1. искане до главния архитект на общината за извършване на строителство върху земеделска земя по чл. 2 ; в искането се изясняват видът и характерът на сградите, които ще се изграждат;


2. документ за собственост на парцела (имота);


3. скица с местоположение, граници и размери на парцела (имота) в координатна система 1970 г., заверена от поземлената комисия.


(2) Въз основа на искането главният архитект на общината определя начина на застрояване на имота по чл. 4, ал. 1 .

Чл. 12. (1) Застроителното решение по чл. 4, ал. 1 се съгласува с органите на Хигиенно-епидемиологичната инспекция, районната инспекция по околната среда и водите, електроснабдяването, водоснабдяването и канализацията и със съответната регионална служба "Поземлена собственост" при Министерството на земеделието и продоволствието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Всяка служба по ал. 1 изразява своето становище в 14-дневен срок по отношение на въпросите, които са от нейната компетентност.


(3) Когато дадена регионална служба изрази отрицателно становище по предложението, собственикът на земята може да го внесе за съгласуване в съответното министерство.

Чл. 13. (1) При положителни становища на всички регионални служби, респективно министерства и други заинтересувани ведомства, и на архитектурно-градоустройствената комисия на общината, кметът на общината одобрява застроителното решение, което се обявява по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на съдебен контрол по чл. 138 на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ).

(2) Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ).

Чл. 14. Проектирането може да бъде отказано в следните случаи:

1. когато съществуват конкретни законови или други забрани, които правят невъзможно изграждането на исканите сгради и съоръжения;


2. когато има отрицателно становище от някоя регионална служба, респективно министерство, и това прави невъзможно изграждането на обекта.

Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:

1. при имоти с площ до 10 дка:


а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;


б) скица с указан начин за застрояване;


в) архитектурен и конструктивен проект със сметка за стойността на строежа;


2. при имоти с площ над 10 дка:


а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;


б) одобрено застроително решение, съгласувано със съответните регионални служби съгласно чл. 12 ;


в) скица с указан начин за застрояване;


г) разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство, в зависимост от вида и характера на съответния строеж;


д) одобрен проект, който съдържа най-малко архитектурно-строителна част (архитектурни проекти) и конструктивна част (конструктивни проекти) на предвидените строежи, инсталационни части на проекта за необходимите инженерни мрежи в двора за застрояване и инсталации на предвиждащите се строежи.

Чл. 17. (1) Разрешението за строеж се издава за стопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в застроителното решение, или само за онези от тях, които ще се изграждат първоетапно, и важи в продължение на две години от издаването му.

(2) Разрешението за строеж на жилищна сграда във връзка със селскостопанската дейност може да се издава по реда на ЗТСУ само в дворове за застрояване с изградени стопански сгради и инфраструктурни мрежи.


(3) В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта.


И хайде, ако не можем да пишем отговорите на кирилица, поне заглавията да не са на маймуница!
Отговори с цитат
pavlin pavlin не е онлайн
Аватара на pavlin
Мнения: 501
06.08.2008, 07:48

Начално
Хей френд,
поне пиши на кирилица,
ако искаш някой да се напъне да ти отговори?
Отговори с цитат
major_junior major_junior не е онлайн
Аватара на major_junior
Мнения: 3
06.08.2008, 07:38

Начално Какво мога да построя на земеделска земя ?
zdraveyte, ako nqkoy moje d ami razqsni kakvo to4no moga da si postroq na zemedelskata zemq ? Moga li da q ogradq s ogradna mreja i betonni stulb4eta ?, moga li d asi postroq parnik ? Ako nqkoy moje d ami otgovori shte sum vi mnogo blagodaren .Lek den
Отговори с цитат
 
Нов отговор

Принадлежности на темата Търси в тази тема
Търси в тази тема:

Подробно търсене

Прескачане на форум

  Последно мнение  Тема Брой мнения  
23.10.2016 10:42 Какво поскъпване очаквате на жилищните имоти? 12651
22.10.2016 17:29 Наемите в София 588
22.10.2016 09:29 Home2U America 8
22.10.2016 08:05 Покупка на "панелка" - струва ли си? 624
21.10.2016 20:53 Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6 / ATERA) 10477

Всички времена са по ГМТ +2.Времето сега е 09:45.