Енемона АД

Общо събрание на притежателите на варанти

Съветът на директорите на Енемона АД свиква редовно общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) на 08.01.2014 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, Голяма заседателна зала, етаж 3, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за упражняване на правата по варантите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.01.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в ОСПВ имат лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ, съгласно списък, предоставен от ЦД, а именно към 01.01.2014 год. 

По статията работи: Свилен Колев
Още по темата: Общи събрания


Още от Общи събрания
Експат Бета АДСИЦ