Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Европейският банков орган към банките: Повече внимание към кредитния риск

Стрес тестовете са инструмент за оценка на финансовото състояние на банките, затова трябва да се правят периодично, препоръчват от ЕБО

Европейският банков орган към банките: Повече внимание към кредитния риск

Снимка: Pixabay

Банките и финансовите групи, които функционират на международно ниво, трябва да провеждат стрес тестове на нивото на отделните институции в конкретни географски региони или бизнес сектори, за да отчетат различните рискови фактори в различните дейности и региони. Това препоръчват насоките на Европейския банков орган (ЕБО), които Управителният съвет на Българската народна банка реши да прилага в българската банкова система.

Още по темата

В 199 точки се посочват сценариите, при които могат да възникнат реални рискове, които обаче ще се предотвратят, ако се приложи адекватно стрес тестване, както и подходящи управленски решения.

Рисковете

За  да  бъде  осигурена  пълна  и  цялостна  картина  на  рисковете  за  дадена институция, от Европейския банков орган съветват в допълнение към стрес тестовете на нивото на отделните предприятия, да бъде проведено стрес тестване  на ниво група, на всички портфейли и да се определят видовете индивидуален риск.  

Особено внимание се обръща на стрес теста на платежоспособността, при който трябва да се направи оценка  на  въздействието  на  макро и микроикономически сценарии, от  гледна  точка  на  финансирането  и ликвидността. Трябва да се предвидят евентуални шокове върху общата ликвидна позиция на институцията, включително върху изискванията  за минимален  или  допълнителен  собствен  капитал. За целта банките трябва да прогнозират правилно капиталовите си ресурси и да преценят капацитета си да абсорбират загуби.

Стрес модели

За оценка със стрес тест на ликвидността кредитните институции трябва да използват вътрешно разработени модели със собствени допускания или сценарии с възможни консервативни ограничения. За целта те трябва да  използват външни данни за допълнителна информация, когато се отнася до конкретни портфейли или институцията като цяло. По този начин се получава цялостна картина за потенциалното въздействие на концентрациите на  експозиции,  връзките на институцията и вероятностите за „заразяване“ и степента на загуби на дадена банка.

Още по темата

В прогнозния период трябва да се имат предвид например, нови  просрочени  плащания, обезценки или корекции  на стойността на финансовите активи.

При стрес тест на ниво портфейл трябва да се оцени как ще се отрязят последиците от шокове както при единичен рисков фактор, така и от въздействието на няколко многорискови фактори, които биха повлияли на капитала или ликвидността, както върху определен портфейл, нака и върху банката като цяло.

Обратен стрес тест

От Европейския банков орган настояват банките да извършват обратен стрес тест. Той започва с идентификация на предварително определен резултат, като се допуска, че бизнес моделът на дадена институция става нежизнеспособен или тя може да се смята за проблемна.

Според експертите обратното стрес тестване се използва като инструмент за управление на риска, защото засилва сигналите дали дадена банка е уязвима и да вземе мерки. Ръководството на банката може да прецени доколко проблемите са свързани с нейния рисков апетит с реалните рискове, разкрити при обратното стрес тестване. В насоките се препоръчва да се прилагат правдоподобни сценарии, които не се ограничават само до историческия опит.

Институциите трябва редовно да оценяват своите програми за стрес тестване, за да определят тяхната ефективност и надеждност, а когато е необходимо и да ги актуализират, препоръчват от ЕБО. Според насоките банките трябва правят оценка поне веднъж годишно и да отчитат променящата се бизнес среда.

Резултатите от стрес тестовете трябва да се използват като входни данни в процеса за установяване на рисковия апетит и лимитите на дадена институция. За всяка банка те трябва да действат като инструмент за планиране при определянето на ефективността на бизнес стратегиите и въздействието им върху използването на капитала. Друга препоръка на европейските насоки гласи, че банките трябва да идентифицират рисковите фактори и подходящото им ниво на стрес, където е възможно, на ниво индивидуален портфейл.

Сценариите

При стрес тестването трябва да се прилагат правдоподобни сценарии, които при неблагоприятни условия за финансовата система, при колебания на пазара, включително и при финансиране, да отчитат въздействието по всички бизнес линии.

От Европейския банков орган препоръчват при анализа на чувствителността за кредитния риск да се анализира например колко на брой големи клиенти трябва да изпаднат в неизпълнение преди да бъде изчерпан капитала за покриване на загуби. При пазарния и ликвидния риск трябва да приложи стрес върху депозитите в сектора на търговия на дребно, както и да се вземат предвид обстоятелства, при които биха свършили ликвидните резерви  на институцията и тя би могла да изпадне в несъстоятелност.

Кредитен риск

След прилагането на стрес тестове банките трябва да имат отговор дали даден кредитополучател може да изплати своите задължения, какъв би бил процентът на  възстановяване в случай на неизпълнение на кредитните му задължения, включително влошаването на стойността на обезпечението или кредитоспособността на доставчика на гаранции. Конкретните рискови фактори трябва да оценяват при конкретния клас експозиции, например тези,  свързани с ипотеките, могат да бъдат различни от тези, които се отнасят до класовете корпоративни активи, уточняват от ЕБО.

Европейските правила задължават банките да гарантират, че кредитният риск ще се оценява на няколко нива на шокови сценарии – както при стрес тестове за конкретната банка или цялата група, като се  вземат предвид шоковите  сценарии за целия пазар. Това се отнася например при рязко забавяне на икономиката, което въздейства на качеството на портфейла за всички кредитори. В сценария на стрес теста трябва да се вземат предвид специфичните особености, които ще повлияят в отделни банки – банкрут на най-големия банков кредитор или проблеми в даден сектор и региона.

В насоките на Европейския банков орган е записано, че банките следва да прилагат различни времеви хоризонти, когато прилагат своите стрес сценарии. Времевият хоризонт може да варира от един ден до по-дълги срокове, например при икономически спад, протичащ с бавни темпове.

При стрес тестване на стойностите на финансови обезпечения банките са длъжни да идентифицират условията,  които биха могли да въздействат неблагоприятно на реализацията на обезпеченията и на пазарната ликвидност. При разработването на сценарии те трябва да имат предвид, че неблагоприятни събития върху различните видове риск, например ликвидния и пазарния риск, могат да пренасат отрицателните последици между кредитните институции.

Пазарен риск

Банките трябва да вземат предвид пазарния риск, особено при загуби, причинени от неблагоприятни промени в стойността на позиции, произтичащи от движения в пазарните цени за рисковите фактори, свързани със  стоки, кредити, капиталови инструменти, чуждестранна валута и лихвени проценти. От ЕБО настояват при калибрирането на тези стрес тестове банките да се съобразят с естеството и характеристиките на своя портфейл и свързаните финансови инструменти.

Операционен риск

В насоките на ЕБО се настоява банките да определят рисковите параметри, свързани с операционния риск, като си дават сметка, че те могат да произтичат от неподходящи или неуспешни вътрешни процеси, хора и системи, включително правни рискове, както и от външни събития. За да бъдат подложени на стрес, банките трябва да преценят какъв ще е ефектът от операционните загуби върху отчета за печалбите и загубите като основен показател за измерване.

Ликвиден риск

Рисковете за ликвидността или финансирането възникват, когато институцията не успее да отговори на текущите и бъдещите парични потоци, предупреждават европейските банкови експерти. Анализът на рисковите фактори на дадена банка трябва да се вземе предвид не само като въздействие на макроикономическите условия, но и като риск за възможни сътресения при достъпа ѝ до валутните пазари, посочват те.

Банките са длъжни да прилагат три типа стрес сценарии: идиосинкратичен сценарий, сценарий за целия пазар и комбинация от двата.

Идиосинкратичният стрес сценарий допуска събития, специфични за институцията – понижаване на рейтинг,  неизпълнение на най-големият  контрагент във финансирането, загуба  на пазарен достъп, загуба на валутна конвертируемост, неизпълнение на контрагента, предоставящ най-големите входящи потоци.

Стрес сценарият за целия пазар предполага въздействие върху група от институции или финансовия сектор като цяло – влошаването  на  условията  на  пазара  за  финансиране  или макроикономическата среда или понижение на рейтингите на държави, в които оперира дадена банка.

Институциите следва да комбинират стреса от краткосрочния до средносрочен ликвиден риск със стреса от риска за финансирането, разглеждайки времеви хоризонт от поне 12 месеца, препоръчват от ЕБО.

При разработването на сценарии, банките трябва да обърнат внимание на въздействието от събитията на стрес тестовете върху други видове риск, напр. загуби от кредитен риск и събитията на репутационен риск, върху тяхната ликвидна позиция, и вероятността от въздействие от принудителни продажби от други институции (напр. пренасяне на отрицателните последици) или от собствения им ликвиден буфер върху оценката по пазарна стойност на други активи, които държат.

Влияние на лихвите

Като познават потенциалните непреки ефекти на лихвените проценти, предизвикващи загуби на друго място, банките в бъдеще трябва да са много вниметерни, е друг съвет в насоките на ЕБО. За пример се дава прехвърлянето към лихвените проценти по заеми, което може да предизвика допълнителни загуби от кредитен риск поради влошаване на способността на клиентите за изплащане. При оценката на този риск в програмите за стрес тестване институциите следва да вземат предвид кредитния риск на всяка експозиция.

В своите програми за стрес тестване институциите трябва да вземат предвид риска при предоставяне на кредити в чуждестранна валута, който засяга кредитните улеснения от страната на активите в техните счетоводни баланси, както и множеството източници на такъв риск, отчитайки, че невъзможността на длъжника да изплати своя дълг може да се дължи на рискове, които засягат платежоспособността на длъжника, както и с икономическата ситуация в държавата, където е деноминиранавалутата, но и с валутния риск.  

 

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Магдалена Иванова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (5)

1
 
0
 
5
deant до: coder
преди 2 месеца
зависи от договора, може да стане и предсрочно изискуем. затова никакви кредити.
1
 
1
 
4
coder до: deant
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Това е ако си в неспособност да плащаш задълженията по кредита. Мен ми прозвуча все едно ще си ги вземат ей-така, щото им трябват пари.
1
 
3
 
3
deant до: coder
преди 2 месеца
чрез съдия изпълнител ей така. виждал съм го с очите си, в нашия град има много такива призрачни сгради. между тях - цели 2 мола.
10
 
3
 
2
coder до: Sandy
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Как банката ще изземе имот ей-така?
3
 
18
 
1
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Предусещам много мъка и страдание, а в България ще е истинска катастрофа. Вервайте ми. Поне половината имоти, взети с кредити, ще бъдат иззети от баките. поне половината бизнес ще изгори. Виждам всичко на дланта си като ясновидец, виждам го. Много политици и олигарси ще напуснат България и ще избягат, за да не бъдат линчуване. Не вярвате! Копирайте и съхранете този мой пост някъде и ми го припомнете, ако не позная. Направете го! Настоявам.

Още от Бюджет и финанси
Подготовката на преброяването през 2021 г. започва с 1,3 млн. лв. от бюджета