Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 82,83 1.35%
  Брент 85,64 0.92%
  Пр. газ 5,23 -3.35%
  Злато 1 763,40 -0.28%
  Сребро 23,26 -0.38%
 • Платина 1 044,30 -1.38%
  Паладий 1 989,00 -4.22%
  Царевица 525,62 0.12%
  Пшеница 733,60 -0.05%
 • Соя 1 215,12 -0.15%
  Кафе 204,32 0.45%
  Захар 19,52 -1.41%

Борса
Намери компания

Спиди АД

(SPDY/0SP)

Последна цена (лв.)
108,000
Промяна (лв.)
+2,000
Промяна (%)
+1,887
Дневен оборот (лв.)
2 268
Последна промяна
18 октомври, 11:23
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
57,65
36,18
P/B
5,40
5,57
P/S
2,17
3,34
Пазарна капитализация
580,783 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
3,76%
9,22%
Оперативен марж
4,70%
9,93%
ROA
4,71%
8,46%
ROE
9,37%
15,40%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
234,859 млн. лв
233,52 млн. лв
Стойност/Продажби
2,22
3,40
Стойност/оперативна печалба
47,19
34,20
Оперативна печалба
4,977 млн.
6,828 млн.
Счетоводна стойност на акция
7,959
7,719
Печалба/акция
0,373
1,019
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
1,936
1,891
Продажби/акция
19,854
12,889
Дългове/Собствен капитал
0,36
0,41
Текуща ликвидност
1,33
1,33

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2017 Q2 2016 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 56411 53701 44107 44271 42987  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 33771 32758 21277 23657 23741  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 703 575 17 20 26  
3. Машини и оборудване 5728 3777 1015 863 751  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 18120 20197 14152 16434 16713  
6. Стопански инвентар 0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 1739 0 0 0 0  
8. Други 7481 8209 6093 6340 6251  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 22238 10391 12245 10029 1544  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 3473 2534 3843 1490 1544  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 18765 7857 8402 8539 0  
V. Търговска репутация 0 10360 10360 10360 17519  
1. Положителна репутация 0 10360 10360 10360 17519  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 201 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 201 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 201 192 225 225 183  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 33340 37651 34362 34113 35630  
I. Материални запаси 535 1214 1196 591 530  
1. Материали 535 586 589 591 520  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 628 607 0 10  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 22475 20630 24199 22301 23591  
1. Вземания от свързани предприятия 541 740 4145 4018 4062  
2. Вземания от клиенти и доставчици 18718 17390 17247 14104 14909  
3. Предоставени аванси 1185 998 1493 2485 2069  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 128  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 510 614 420 299 286  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 1521 888 894 1395 2137  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 10330 15124 8475 10714 11043  
1. Парични средства в брой 218 6648 1764 1468 2502  
2. Парични средства в безсрочни депозити 10112 8476 6711 7920 7515  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 1321 1019  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 5 7  
V. Разходи за бъдещи периоди 0 683 492 507 466  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 89751 91352 78469 78384 78617  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2017 Q2 2016 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 45566 41197 39834 43290 39213  
I. Основен капитал 5336 5336 5336 5336 5336  
Записан и внесен капитал т.ч.: 5336 5336 5336 5336 5336  
обикновенни акции 5336 5336 5336 5336 5336  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 19720 19994 20109 20056 20031  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 19565 19565 19565 19565 19576  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 155 429 544 491 455  
- общи резерви 534 429 533 448 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви -379 0 11 43 455  
III. Финансов резултат 20510 15867 14389 17898 13846  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 19655 12742 9528 15182 4194  
- неразпределена печалба 19655 12742 9528 15182 4194  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 855 3125 4861 2716 9652  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 16561 17473 12659 16269 14885  
I. Търговски и други задължения 14905 17473 12659 16269 14885  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 14849 17473 12659 16269 14885  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 56 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 1060 0 0 0 0  
V.Финансирания 596 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 27624 32682 25976 18825 24519  
I. Търговски и други задължения 27321 31844 24207 16931 22398  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 7730 7381 5625 5340 5067  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 19488 12404 16392 10054 14371  
- задължения към свързани предприятия 1200 944 3542 689 441  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 13781 7692 9119 5568 9790  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 2644 2353 2095 1907 2366  
- задължения към осигурителни предприятия 900 832 770 682 811  
- данъчни задължения 963 583 866 1208 963  
4. Други 103 12059 2190 1537 2882  
5. Провизии 0 0 0 0 78  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 303 838 1769 1894 2121  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 89751 91352 78469 78384 78617