Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 58,94 -0.74%
  Брент 65,20 -0.40%
  Пр. газ 2,27 -0.18%
  Злато 1 413,35 -0.14%
  Сребро 15,24 -0.39%
 • Платина 818,85 -0.19%
  Паладий 1 516,95 0.18%
  Царевица 449,38 0.06%
  Пшеница 546,62 0.07%
 • Соя 899,62 0.03%
  Кафе 106,53 -0.86%
  Захар 12,32 -1.99%

Борса
Намери компания

ЧЕЗ Разпределение България АД

(3CZ/3CZ)

Последна цена (лв.)
232,000
Промяна (лв.)
-4,000
Промяна (%)
-1,695
Дневен оборот (лв.)
95 650
Последна промяна
26 юни, 16:53
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
26,07
P/B
0,41
P/S
-
Пазарна капитализация
447,296 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
-
Оперативен марж
171,90%
ROA
1,18%
ROE
1,58%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
263,875 млн. лв
Стойност/Продажби
-
Стойност/оперативна печалба
-
Оперативна печалба
-
Счетоводна стойност на акция
297,648
Печалба/акция
4,700
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
21,656
Продажби/акция
-
Дългове/Собствен капитал
0,10
Текуща ликвидност
0,90

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 652164
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 638202
1. Земи (терени ) 39073
2. Сгради и конструкции 83492
3. Машини и оборудване 225169
4. Съоръжения 222474
5. Транспортни средства 5384
6. Стопански инвентар 243
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 61960
8. Други 407
II. Инвестиционни имоти 0
III. Биологични активи 0
IV. Нематериални активи 13962
1. Права върху собственост 3264
2. Програмни продукти 1936
3. Продукти от развойна дейност 0
4. Други 8762
V. Търговска репутация 0
1. Положителна репутация 0
2. Отрицателна репутация 0
VI. Финансови активи 0
1. Инвестиции в: 0
- дъщерни предприятия 0
- смесени предприятия 0
- асоциирани предприятия 0
- други предприятия 0
2. Държани до настъпване на падеж 0
- държавни ценни книжа 0
- облигации, в т.ч.: 0
- общински облигации 0
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0
3. Други 0
VII. Търговски и други вземания 0
1. Вземания от свързани предприятия 0
2. Вземания по търговски заеми 0
3. Вземания по финансов лизинг 0
4. Други 0
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0
IX. Активи по отсрочени данъци 0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 97866
I. Материални запаси 3009
1. Материали 3009
2. Продукция 0
3. Стоки 0
4. Незавършено производство 0
5. Биологични активи 0
6. Други 0
II. Търговски и други вземания 45622
1. Вземания от свързани предприятия 31758
2. Вземания от клиенти и доставчици 7591
3. Предоставени аванси 318
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0
5. Съдебни и присъдени вземания 2
6. Данъци за възстановяване 1869
7. Вземания от персонала 0
8. Други 4084
III.Финансови активи 0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0
- дългови ценни книжа 0
- дeривативи 0
- други 0
2. Финансови активи, обявени за продажба 0
3. Други 0
IV. Парични средства и парични еквиваленти 47594
1. Парични средства в брой 25
2. Парични средства в безсрочни депозити 32896
3. Блокирани парични средства 0
4. Парични еквиваленти 14673
V. Разходи за бъдещи периоди 1641
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 750030


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 581895
I. Основен капитал 1928
Записан и внесен капитал т.ч.: 1928
обикновенни акции 1928
привилегировани акции 0
Изкупени собствени обикновени акции 0
Изкупени собствени привилегировани акции 0
Невнесен капитал 0
II. Резерви 3166
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0
3. Целеви резерви, в т.ч.: 3166
- общи резерви 0
- специализирани резерви 3533
- други резерви -367
III. Финансов резултат 576801
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 571796
- неразпределена печалба 571796
- непокрита загуба 0
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0
2. Текуща печалба 5005
3. Текуща загуба 0
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 58499
I. Търговски и други задължения 19302
1. Задължения към свързани предприятия 0
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 18421
3. Задължения по ЗУНК 0
4. Задължения по получени търговски заеми 0
5. Задължения по облигационни заеми 0
6. Други 881
II. Други нетекущи пасиви 5970
III. Приходи за бъдещи периоди 20994
IV. Пасиви по отсрочени данъци 11327
V.Финансирания 906
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 109636
I. Търговски и други задължения 107581
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 7368
2. Текуща част от нетекущите задължения 0
3. Текущи задължения, в т.ч.: 60456
- задължения към свързани предприятия 33598
- задължения по получени търговски заеми 0
- задължения към доставчици и клиенти 18724
- получени аванси 132
- задължения към персонала 4715
- задължения към осигурителни предприятия 1856
- данъчни задължения 1431
4. Други 9066
5. Провизии 30691
II. Други текущи пасиви 0
III. Приходи за бъдещи периоди 2023
IV. Финансирания 32
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 750030