Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 70,69 0.78%
  Брент 74,52 0.81%
  Пр. газ 4,87 -2.37%
  Злато 1 773,55 0.55%
  Сребро 22,52 1.42%
 • Платина 934,20 3.89%
  Паладий 1 908,50 2.32%
  Царевица 520,50 -0.10%
  Пшеница 698,75 -0.18%
 • Соя 1 266,25 0.34%
  Кафе 184,48 1.03%
  Захар 18,98 0.64%

Борса
Намери компания

Адванс Терафонд АДСИЦ

(ATER/ATERA)

Последна цена (лв.)
2,590
Промяна (лв.)
+0,030
Промяна (%)
+1,172
Дневен оборот (лв.)
22 783
Последна промяна
21 септември, 16:37
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
26,34
P/B
0,83
P/S
6,73
Пазарна капитализация
220,435 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
25,57%
Оперативен марж
22,56%
ROA
3,03%
ROE
3,14%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
161,624 млн. лв
Стойност/Продажби
5,79
Стойност/оперативна печалба
25,64
Оперативна печалба
6,303 млн.
Счетоводна стойност на акция
2,675
Печалба/акция
0,084
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,334
Продажби/акция
0,328
Дългове/Собствен капитал
0,00
Текуща ликвидност
5,16

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 216600 193610 200119 203456 206611  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 0 0 206 206 206  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар 0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 0 0 206 206 206  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 204587 181777 198109 201277 204412  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 0 0 0 0 0  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 0 0 0 0 0  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 12013 11833 1804 1973 1993  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 1483 1530 1804 1973 1993  
4. Други 10530 10303 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 35689 36006 31964 26045 35571  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 7252 6289 4727 5628 4723  
1. Вземания от свързани предприятия 1252 1050 848 1429 1216  
2. Вземания от клиенти и доставчици 5947 5194 3829 3885 3208  
3. Предоставени аванси 0 0 0 274 264  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 28 30 38 38 33  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 25 15 12 2 2  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 28411 29688 27194 20405 30821  
1. Парични средства в брой 111 114 120 129 130  
2. Парични средства в безсрочни депозити 28300 29574 27074 20276 30691  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 26 29 43 12 27  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 252289 229616 232083 229501 242182  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 240983 226529 222800 220263 219636  
I. Основен капитал 85110 85110 85110 85110 85110  
Записан и внесен капитал т.ч.: 85110 85110 85110 85110 85110  
обикновенни акции 85110 85110 85110 85110 85110  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 43415 43415 43414 43414 43414  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 43411 43411 43411 43411 43411  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 4 4 3 3 3  
- общи резерви 4 4 0 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 3 3 3  
III. Финансов резултат 112458 98004 94276 91739 91112  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 111337 90163 87915 87915 89292  
- неразпределена печалба 111337 90163 87915 87915 89292  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 1121 7841 6361 3824 1820  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0 5084 2683 2510  
I. Търговски и други задължения 0 0 3532 2660 2510  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 3532 2660 2510  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 1552 23 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 11306 3087 4199 6555 20036  
I. Търговски и други задължения 2306 3015 4121 6375 6793  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 0 0 0 0  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 2269 2978 4065 6319 6737  
- задължения към свързани предприятия 718 953 1019 723 687  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 34 64 37 51 56  
- получени аванси 1513 1957 3005 5349 5990  
- задължения към персонала 0 0 0 0 0  
- задължения към осигурителни предприятия 3 3 3 3 3  
- данъчни задължения 1 1 1 193 1  
4. Други 2 2 1 1 1  
5. Провизии 35 35 55 55 55  
II. Други текущи пасиви 9000 72 78 180 13243  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 252289 229616 232083 229501 242182