Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 83,98 1.79%
  Брент 85,72 1.31%
  Пр. газ 5,31 3.73%
  Злато 1 793,35 0.64%
  Сребро 24,39 0.91%
 • Платина 1 044,00 -0.54%
  Паладий 2 017,50 -0.03%
  Царевица 538,40 1.20%
  Пшеница 757,90 2.28%
 • Соя 1 220,00 -0.33%
  Кафе 200,15 -1.55%
  Захар 19,04 0.53%

Борса
Намери компания

Адванс Терафонд АДСИЦ

(ATER/ATERA)

Последна цена (лв.)
2,740
Промяна (лв.)
+0,020
Промяна (%)
+0,735
Дневен оборот (лв.)
26 192
Последна промяна
22 октомври, 16:15
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
26,34
P/B
0,83
P/S
6,73
Пазарна капитализация
233,202 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
25,57%
Оперативен марж
22,56%
ROA
3,03%
ROE
3,14%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
161,624 млн. лв
Стойност/Продажби
5,79
Стойност/оперативна печалба
25,64
Оперативна печалба
6,303 млн.
Счетоводна стойност на акция
2,675
Печалба/акция
0,084
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,334
Продажби/акция
0,328
Дългове/Собствен капитал
0,00
Текуща ликвидност
5,16

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ   203048 209235 213244 212512 184290  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване   206 206 206 206 206  
1. Земи (терени )   0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции   0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване   0 0 0 0 0  
4. Съоръжения   0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства   0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар   0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи   206 206 206 206 206  
8. Други   0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти   200830 206593 210743 210099 181704  
III. Биологични активи   0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи   0 0 0 0 0  
1. Права върху собственост   0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти   0 0 0 0 0  
3. Продукти от развойна дейност   0 0 0 0 0  
4. Други   0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация   0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация   0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация   0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи   0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в:   0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия   0 0 0 0 0  
- смесени предприятия   0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия   0 0 0 0 0  
- други предприятия   0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж   0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа   0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.:   0 0 0 0 0  
- общински облигации   0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж   0 0 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания   2012 2436 2295 2207 2380  
1. Вземания от свързани предприятия   0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми   0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг   2012 2436 2295 2207 2380  
4. Други   0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди   0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци   0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ   35065 24330 18420 24183 25900  
I. Материални запаси   0 0 0 0 0  
1. Материали   0 0 0 0 0  
2. Продукция   0 0 0 0 0  
3. Стоки   0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство   0 0 0 0 0  
5. Биологични активи   0 0 0 0 0  
6. Други   0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания   13518 4439 5361 4807 2900  
1. Вземания от свързани предприятия   1004 792 816 617 419  
2. Вземания от клиенти и доставчици   11914 3037 3935 3576 1866  
3. Предоставени аванси   564 564 564 564 564  
4. Вземания по предоставени търговски заеми   0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания   34 44 44 48 48  
6. Данъци за възстановяване   0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала   0 0 0 0 0  
8. Други   2 2 2 2 3  
III.Финансови активи   0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.   0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа   0 0 0 0 0  
- дeривативи   0 0 0 0 0  
- други   0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба   0 0 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти   21516 19844 13047 19349 22967  
1. Парични средства в брой   132 134 136 139 145  
2. Парични средства в безсрочни депозити   21384 19710 12911 19210 2410  
3. Блокирани парични средства   0 0 0 0 20412  
4. Парични еквиваленти   0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди   31 47 12 27 33  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):   238113 233565 231664 236695 210190  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ   228360 224914 223748 222884 202588  
I. Основен капитал   85110 85110 85110 85110 85110  
Записан и внесен капитал т.ч.:   85110 85110 85110 85110 85110  
обикновенни акции   85110 85110 85110 85110 85110  
привилегировани акции   0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции   0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции   0 0 0 0 0  
Невнесен капитал   0 0 0 0 0  
II. Резерви   43414 43411 43411 43411 43411  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа   43411 43411 43411 43411 43411  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите   0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.:   3 0 0 0 0  
- общи резерви   0 0 0 0 0  
- специализирани резерви   0 0 0 0 0  
- други резерви   3 0 0 0 0  
III. Финансов резултат   99836 96393 95227 94363 74067  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:   92225 92225 92225 92910 66986  
- неразпределена печалба   92225 92225 92225 92910 66986  
- непокрита загуба   0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика   0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба   7611 4168 3002 1453 7081  
3. Текуща загуба   0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ   0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ   2525 2526 0 0 0  
I. Търговски и други задължения   0 2526 0 0 0  
1. Задължения към свързани предприятия   0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции   0 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК   0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми   0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми   0 0 0 0 0  
6. Други   0 2526 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви   2525 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди   0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци   0 0 0 0 0  
V.Финансирания   0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ   7228 6125 7916 13811 7602  
I. Търговски и други задължения   7076 5964 7686 5842 7452  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции   0 0 0 0 0  
2. Текуща част от нетекущите задължения   0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.:   7021 5908 7356 5510 7123  
- задължения към свързани предприятия   861 1163 711 616 1286  
- задължения по получени търговски заеми   0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти   75 493 85 41 217  
- получени аванси   6081 4248 6437 4849 5617  
- задължения към персонала   0 0 0 0 0  
- задължения към осигурителни предприятия   3 3 3 3 2  
- данъчни задължения   1 1 120 1 1  
4. Други   0 1 1 3 0  
5. Провизии   55 55 329 329 329  
II. Други текущи пасиви   152 161 230 7969 150  
III. Приходи за бъдещи периоди   0 0 0 0 0  
IV. Финансирания   0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):   238113 233565 231664 236695 210190