Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 64,84 0.20%
  Брент 68,23 0.21%
  Пр. газ 2,97 1.50%
  Злато 1 831,95 0.89%
  Сребро 27,56 0.29%
 • Платина 1 257,70 0.01%
  Паладий 2 922,00 -0.86%
  Царевица 731,12 1.69%
  Пшеница 763,00 1.33%
 • Соя 1 589,50 1.31%
  Кафе 153,40 -0.58%
  Захар 17,48 -0.40%

Борса
Намери компания

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

(BREF/BREF)

Последна цена (лв.)
1,915
Промяна (лв.)
+0,005
Промяна (%)
+0,262
Дневен оборот (лв.)
3 854
Последна промяна
07 май, 13:17
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
0,00
P/B
903,68
P/S
4,30
Пазарна капитализация
66,339 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
Оперативен марж
39,66%
ROA
0,00%
ROE
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
65,975 млн. лв
Стойност/Продажби
4,30
Стойност/оперативна печалба
10,85
Оперативна печалба
6,079 млн.
Счетоводна стойност на акция
0,002
Печалба/акция
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,000
Продажби/акция
0,434
Дългове/Собствен капитал
0,11
Текуща ликвидност
2,44

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 81 82 70 69 69  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 201 151 1 864 8  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар 8 9 8 4 4  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 193 142 1665 860 4  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 81 81 68 68 69  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 6 7 9 0 0  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 6 7 9 0 0  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 5 5 17 17 16  
I. Материални запаси 1 1 8 8 8  
1. Материали 3 3 2 2 2  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 1529 1529 8064 8 8  
II. Търговски и други вземания 316 146 323 285 181  
1. Вземания от свързани предприятия 1 0 45 35 35  
2. Вземания от клиенти и доставчици 315 145 228 155 146  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 0 1 50 95 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 3 3 9 9 8  
1. Парични средства в брой 1 1 1 0 0  
2. Парични средства в безсрочни депозити 3912 3386 9099 9 8  
3. Блокирани парични средства 23 23 23 23 23  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 24 20 22 16 26  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 87 87 88 87 86  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 75 74 72 71 70  
I. Основен капитал 20 60 60 60 60  
Записан и внесен капитал т.ч.: 20150 60450 60450 60 60450  
обикновенни акции 20150 60450 60450 60 60450  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 46 6 6 6 6  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 46645 6345 6345 6 6  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общи резерви 0 0 0 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 8 8 5 4 3  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 7 3113 3 3 3  
- неразпределена печалба 7789 3113 3113 3 3  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 995 4931 2557 1 825  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 8 9 9 9 8  
I. Търговски и други задължения 8 9 9 9 8  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 8720 9008 9294 9 8  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 11  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 3 3 6 6 6  
I. Търговски и други задължения 3 3 6 6 6  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 9 10 10 10 10  
2. Текуща част от нетекущите задължения 1143 1134 1125 1 1  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 1548 1584 5288 3 3  
- задължения към свързани предприятия 1048 1120 1091 872 761  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 360 460 452 439 486  
- получени аванси 0 0 3716 2 2  
- задължения към персонала 0 4 1 1 1  
- задължения към осигурителни предприятия 0 0 0 0 1  
- данъчни задължения 140 0 28 13 117  
4. Други 0 0 0 0 0  
5. Провизии 687 624 0 1 1  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 87 87 88 87 86