Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 71,59 1.56%
  Брент 75,37 1.36%
  Пр. газ 4,80 -0.21%
  Злато 1 774,95 -0.18%
  Сребро 22,72 0.46%
 • Платина 967,55 1.76%
  Паладий 1 959,50 3.43%
  Царевица 519,60 0.50%
  Пшеница 696,90 0.85%
 • Соя 1 276,75 0.29%
  Кафе 187,13 2.06%
  Захар 19,20 1.21%

Борса
Намери компания

ТБ Централна кооперативна банка АД

(CCB/CCB)

Последна цена (лв.)
1,000
Промяна (лв.)
-0,010
Промяна (%)
-0,990
Дневен оборот (лв.)
9 550
Последна промяна
21 септември, 16:48
Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Парични средства и парични салда при централни банки 669698 577520 486644 433901 343464  
Финансови активи държани за търгуване 52795 40768 49127 62749 23622  
Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата 0 0 0 0 0  
Финансови активи на разположение за продажба 180245 162038 131825 104032 65204  
Кредити и вземания (включително финансов лизинг) 1370117 1342970 1316797 1207539 1244252  
Инвестиции държани до падеж 131637 130210 138969 84932 84665  
Деривати - Отчитане на хеджиране 0 0 0 0 0  
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск 0 0 0 0 0  
Материални активи 46589 47306 49202 52082 53913  
Нематериални активи 875 943 1122 437 490  
Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод 46216 46216 46217 46217 46583  
Данъчни активи 438 724 323 839 556  
Други активи 83322 73726 63823 71495 72825  
Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба 1633 1034 1034 0 0  
ОБЩО АКТИВИ 2583565 2423455 2285083 2064223 1935574  


  ПАСИВИ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Депозити от централни банки 0 0 0 0 0  
Финансови пасиви държани за търгуване 12318 5317 6916 1316 1946  
Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата 0 0 0 0 0  
Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност 2285879 2136563 2000245 1795122 1670513  
Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи 0 0 0 0 0  
Деривати - отчитане на хеджиране 0 0 0 0 0  
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск 0 0 0 0 0  
Провизии 0 0 0 0 0  
Данъчни пасиви 209 209 0 0 0  
Други пасиви 2146 2694 3089 3082 2425  
Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции) 0 0 0 0 0  
Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба 0 0 0 0 0  
ОБЩО ПАСИВИ 2300552 2144783 2010250 1799520 1674884  


  КАПИТАЛ И МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Емитиран капитал 83155 83155 83155 83155 83155  
Премиен резерв 64445 64445 64445 64445 64445  
Друг капитал 0 0 0 0 0  
Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от: -4289 -4162 -4259 -3332 -3687  
Резерви (включително неразпределени печалби) 130633 130633 108247 108247 108247  
Обратно изкупени (съкровищни акции) 0 0 0 0 0  
Доход от текущата година 9069 4601 23245 12188 8530  
Междинни дивиденти 0 0 0 0 0  
Малцинствено участие 0 0 0 0 0  
ОБЩО КАПИТАЛ 283013 278672 274833 264703 260690  
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ 2583565 2423455 2285083 2064223 1935574