Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 70,56 -2.20%
  Брент 72,75 -2.20%
  Пр. газ 3,23 -0.58%
  Злато 1 775,05 -4.64%
  Сребро 25,91 -6.85%
 • Платина 1 050,10 -8.04%
  Паладий 2 517,00 -11.27%
  Царевица 638,10 -5.04%
  Пшеница 647,60 -2.18%
 • Соя 1 374,00 -5.11%
  Кафе 149,00 -2.84%
  Захар 16,55 -2.88%

Борса
Намери компания

Химимпорт АД

(CHIM/CHIM)

Последна цена (лв.)
0,860
Промяна (лв.)
+0,008
Промяна (%)
+0,939
Дневен оборот (лв.)
8 148
Последна промяна
17 юни, 17:00
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
6,86
11,30
P/B
0,29
0,33
P/S
0,82
37,67
Пазарна капитализация
206,096 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
11,98%
333,28%
Оперативен марж
-
-
ROA
0,69%
2,48%
ROE
4,22%
2,94%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
1,4 млрд. лв
414,541 млн. лв
Стойност/Продажби
2,89
37,58
Стойност/оперативна печалба
-
-
Оперативна печалба
-
-
Счетоводна стойност на акция
5,984
5,220
Печалба/акция
0,250
0,153
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
8,429
0,310
Продажби/акция
2,111
0,046
Дългове/Собствен капитал
1,95
0,05
Текуща ликвидност
1,19
2,99

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 970266 1028426 1030124 987253 1012641  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 7686 7687 7685 7686 15866  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 8178  
2. Сгради и конструкции 4 4 4 4 4  
3. Машини и оборудване 2 3 1 2 3  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар 1310 1310 1310 1310 1311  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 6370 6370 6370 6370 6370  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 35831 35831 35831 33572 33572  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 2 3 4 5 8  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 2 3 4 5 8  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 782413 830612 832085 786816 796558  
1. Инвестиции в: 782371 784441 785914 740645 750387  
- дъщерни предприятия 782371 784441 785914 740645 750387  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 46129 46129 46129 46129  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 46129 46129 46129 46129  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 42 42 42 42 42  
VII. Търговски и други вземания 144334 154293 154519 159174 166637  
1. Вземания от свързани предприятия 25678 26358 26524 30560 36439  
2. Вземания по търговски заеми 118656 127935 127995 128614 130198  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 462269 472584 469287 519850 641907  
I. Материални запаси 0 0 0 367 367  
1. Материали 0 0 0 2 2  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 365 365  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 270913 282877 278837 305944 438833  
1. Вземания от свързани предприятия 119599 133100 130200 149315 268284  
2. Вземания от клиенти и доставчици 28418 26950 24633 32365 41881  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 101615 101446 102554 102659 124896  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 203 146  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 21281 21381 21450 21402 3626  
III.Финансови активи 117161 117161 117161 137161 121098  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 117161 117161 117161 137161 98380  
3. Други 0 0 0 0 22718  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 74187 72538 73270 76359 81594  
1. Парични средства в брой 9 9 9 9 9  
2. Парични средства в безсрочни депозити 68978 67426 68158 75835 66314  
3. Блокирани парични средства 5200 5103 5103 515 508  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 14763  
V. Разходи за бъдещи периоди 8 8 19 19 15  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1432535 1501010 1499411 1507103 1654548  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 1256763 1254154 1257128 1235375 1232438  
I. Основен капитал 239646 239646 239646 239646 239646  
Записан и внесен капитал т.ч.: 239646 239646 239646 239646 239646  
обикновенни акции 239646 239646 239646 239646 239646  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 320505 320505 320505 320503 320503  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 260615 260615 260615 260615 260615  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 59890 59890 59890 59888 59888  
- общи резерви 58585 58585 58585 58583 58583  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 1305 1305 1305 1305 1305  
III. Финансов резултат 696612 694003 696977 675226 672289  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 662782 662784 675734 641986 641986  
- неразпределена печалба 662782 662784 675734 641986 641986  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 33830 31219 21243 33240 30303  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 79413 65522 67605 80187 221788  
I. Търговски и други задължения 67066 53175 55273 61327 202740  
1. Задължения към свързани предприятия 12375 12272 12171 13333 141270  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 36673 36673 38872 38872 44007  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 17994 4206 4206 9101 9131  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 24 24 24 21 8332  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 12347 12347 12332 18860 19048  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 96359 181334 174678 191541 200322  
I. Търговски и други задължения 96359 180483 173827 190690 199471  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 10334 10334 10334 10334 10334  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 84236 144307 150203 146803 156885  
- задължения към свързани предприятия 78233 121621 122127 117394 104982  
- задължения по получени търговски заеми 3442 20513 25839 17484 24493  
- задължения към доставчици и клиенти 382 396 452 11834 27226  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 62 71 68 53 58  
- задължения към осигурителни предприятия 36 34 49 27 18  
- данъчни задължения 2081 1672 1668 11 108  
4. Други 1789 25842 13290 33553 32252  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 851 851 851 851  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 1432535 1501010 1499411 1507103 1654548