Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 66,27 -0.35%
  Брент 69,91 0.34%
  Пр. газ 4,10 0.96%
  Злато 1 784,15 1.22%
  Сребро 22,56 1.10%
 • Платина 928,10 -0.54%
  Паладий 1 808,00 2.07%
  Царевица 585,10 1.40%
  Пшеница 805,40 -1.18%
 • Соя 1 269,38 2.04%
  Кафе 242,40 2.45%
  Захар 18,79 0.91%

Борса
Намери компания

Еврохолд България АД

(EUBG/EUBG)

Последна цена (лв.)
2,200
Промяна (лв.)
+0,100
Промяна (%)
+4,762
Дневен оборот (лв.)
3 548
Последна промяна
03 декември, 16:36
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
-
50,88
P/B
0,46
0,32
P/S
0,12
14 432,43
Пазарна капитализация
573,1 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
-
28 366,67%
Оперативен марж
-
-
ROA
-
0,49%
ROE
-
0,62%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
275,388 млн. лв
149,397 млн. лв
Стойност/Продажби
0,39
24 899,43
Стойност/оперативна печалба
-
-
Оперативна печалба
-
-
Счетоводна стойност на акция
1,490
2,156
Печалба/акция
-
0,013
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,282
0,001
Продажби/акция
5,670
0,000
Дългове/Собствен капитал
1,02
0,13
Текуща ликвидност
1,19
1,32

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 366341 348832 329531 329534 329120  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 11 17 19 22 25  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 4 6 7 8 9  
6. Стопански инвентар 7 11 12 14 16  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 0 0 0 0 0  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 0 0 0 0 0  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 336988 319473 319728 319728 319311  
1. Инвестиции в: 336816 319301 319301 319301 319301  
- дъщерни предприятия 336815 319300 319300 319300 319300  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 1 1 1 1 1  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 172 172 427 427 10  
VII. Търговски и други вземания 29342 29342 9784 9784 9784  
1. Вземания от свързани предприятия 19558 19558 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 9784 9784 9784 9784 9784  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 1562 1004 22418 21907 7886  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 1473 813 22269 21720 7610  
1. Вземания от свързани предприятия 1098 464 21766 21390 7111  
2. Вземания от клиенти и доставчици 19 20 17 19 19  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 16 16 16 16 16  
6. Данъци за възстановяване 8 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 332 313 470 295 464  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 34 107 31 39 98  
1. Парични средства в брой 20 45 15 16 77  
2. Парични средства в безсрочни депозити 14 62 16 23 21  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 55 84 118 148 178  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 367903 349836 351949 351441 337006  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 271844 274188 275430 276437 272147  
I. Основен капитал 127345 127345 127345 127345 127345  
Записан и внесен капитал т.ч.: 127345 127345 127345 127345 127345  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 46355 46355 46355 46355 46355  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 38714 38714 38714 38714 38714  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 7641 7641 7641 7641 7641  
- общи резерви 7641 7641 7641 7641 7641  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 98144 100488 101730 102737 98447  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 99868 98786 98786 98786 98786  
- неразпределена печалба 105753 104671 104672 104672 104672  
- непокрита загуба -5885 -5885 -5886 -5886 -5886  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 0 1702 2944 3951 0  
3. Текуща загуба -1724 0 0 0 -339  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 88496 56179 70212 68617 56628  
I. Търговски и други задължения 88496 56179 70212 68617 56628  
1. Задължения към свързани предприятия 27770 20459 32528 31041 19479  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 43588 34787 25361 25239 22471  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 17138 933 12323 12337 14678  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 7563 19469 6307 6387 8231  
I. Търговски и други задължения 7563 19469 6307 6387 8231  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 1467 10268 2040 2580 5620  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 3171 6968 2065 1741 1501  
- задължения към свързани предприятия 1524 4429 753 568 595  
- задължения по получени търговски заеми 600 1200 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 726 955 939 802 541  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 20 24 17 21 22  
- задължения към осигурителни предприятия 7 7 7 10 8  
- данъчни задължения 294 353 349 340 335  
4. Други 2925 2233 2202 2066 1110  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 367903 349836 351949 351441 337006