Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 36,95 0.38%
  Брент 39,36 -0.53%
  Пр. газ 1,83 2.87%
  Злато 1 699,05 -2.02%
  Сребро 17,85 -2.23%
 • Платина 861,25 -0.86%
  Паладий 1 971,80 -0.54%
  Царевица 323,38 0.12%
  Пшеница 511,88 0.96%
 • Соя 855,88 0.69%
  Кафе 98,25 0.05%
  Захар 11,50 2.50%

Борса
Намери компания

ТБ Първа Инвестиционна Банка

(5F4/FIB)

Последна цена (лв.)
2,580
Промяна (лв.)
-0,060
Промяна (%)
-2,273
Дневен оборот (лв.)
54 191
Последна промяна
03 юни, 15:53
Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Парични средства и парични салда при централни банки 520218 487613 495291 433157 411475  
Финансови активи държани за търгуване 18351 28386 16641 7313 11400  
Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата 0 0 0 0 0  
Финансови активи на разположение за продажба 504348 766005 708861 596909 563976  
Кредити и вземания (включително финансов лизинг) 4147821 3703106 3447076 3456294 3300897  
Инвестиции държани до падеж 39361 29547 38207 37719 20704  
Деривати - Отчитане на хеджиране 0 270 0 1564 11  
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск 0 0 0 0 0  
Материални активи 121072 122408 124909 126470 129145  
Нематериални активи 15333 15853 16321 16835 17319  
Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод 34370 34370 34341 29558 29558  
Данъчни активи 4262 3851 6414 3864 3498  
Други активи 36795 41708 22465 27676 29677  
Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба 36433 34319 33447 15431 13254  
ОБЩО АКТИВИ 5478364 5267436 4943973 4752790 4530914  


  ПАСИВИ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Депозити от централни банки 0 0 0 0 0  
Финансови пасиви държани за търгуване 0 0 0 0 0  
Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата 0 0 0 0 0  
Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност 5009043 4810868 4497390 4312895 4098345  
Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи 0 0 0 0 0  
Деривати - отчитане на хеджиране 107 0 247 0 0  
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск 0 0 0 0 0  
Провизии 0 0 0 0 0  
Данъчни пасиви 5898 4463 4051 3523 4439  
Други пасиви 3470 3276 2522 4069 4517  
Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции) 0 0 0 0 0  
Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба 0 0 0 0 0  
ОБЩО ПАСИВИ 5018518 4818607 4504210 4320487 4107301  


  КАПИТАЛ И МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010
Емитиран капитал 110000 110000 110000 110000 110000  
Премиен резерв 97000 97000 97000 97000 97000  
Друг капитал 0 0 0 0 0  
Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от: 47 -178 -32 -112 -140  
Резерви (включително неразпределени печалби) 232796 232796 201957 201957 201958  
Обратно изкупени (съкровищни акции) 0 0 0 0 0  
Доход от текущата година 20003 9211 30838 23458 14795  
Междинни дивиденти 0 0 0 0 0  
Малцинствено участие 0 0 0 0 0  
ОБЩО КАПИТАЛ 459846 448829 439763 432303 423613  
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ 5478364 5267436 4943973 4752790 4530914