Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 40,56 2.37%
  Брент 43,27 2.17%
  Пр. газ 1,82 2.19%
  Злато 1 801,55 -0.12%
  Сребро 19,08 0.60%
 • Платина 841,50 -0.64%
  Паладий 1 997,00 1.72%
  Царевица 341,50 -2.71%
  Пшеница 534,88 2.08%
 • Соя 886,75 -1.03%
  Кафе 96,93 -1.84%
  Захар 11,76 -0.68%

Борса
Намери компания

ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ

(6F3/FPP)

Последна цена (лв.)
0,262
Промяна (лв.)
+0,004
Промяна (%)
+1,550
Дневен оборот (лв.)
262
Последна промяна
10 юли, 12:59
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
0,00
P/B
0,34
P/S
2,32
Пазарна капитализация
8,684 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
Оперативен марж
-
ROA
0,00%
ROE
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
28,232 млн. лв
Стойност/Продажби
3,76
Стойност/оперативна печалба
-
Оперативна печалба
-
Счетоводна стойност на акция
1,476
Печалба/акция
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,030
Продажби/акция
0,215
Дългове/Собствен капитал
0,23
Текуща ликвидност
2,97

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 39473 39617 41291 41466 41893  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 2737 2881 3049 3224 3269  
1. Земи (терени ) 1539 1539 1539 1539 1539  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 1 1 2 3  
4. Съоръжения 488 507 525 545 562  
5. Транспортни средства 0 0 0 0 0  
6. Стопански инвентар 701 825 975 1129 1156  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 9 9 9 9 9  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 36735 36735 38240 38240 38621  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 1 1 2 2 3  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 0 0 0 0 0  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 1 1 2 2 3  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 33207 34173 33866 35354 36152  
I. Материални запаси 30376 30279 30348 31555 32592  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 9704 9990 10424 11600 12646  
3. Стоки 318 318 309 435 421  
4. Незавършено производство 20354 19971 19615 19520 19525  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 1542 1731 1357 1444 1226  
1. Вземания от свързани предприятия 533 784 415 491 217  
2. Вземания от клиенти и доставчици 42 41 37 49 49  
3. Предоставени аванси 936 906 905 904 960  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 31 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 825 1665 1775 1885 1805  
1. Парични средства в брой 5 5 4 4 10  
2. Парични средства в безсрочни депозити 149 53 174 296 222  
3. Блокирани парични средства 671 1607 1597 1585 1573  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 464 498 386 470 529  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 72680 73790 75157 76820 78045  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 50071 50763 52374 52842 53005  
I. Основен капитал 27913 27913 27913 55825 55825  
Записан и внесен капитал т.ч.: 27913 27913 27913 55825 55825  
обикновенни акции 27913 27913 27913 55825 55825  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 22956 25925 25925 6625 6625  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0 0 0 6625 6625  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 22956 25925 25925 0 0  
- общи резерви 22956 25925 25925 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат -798 -3075 -1464 -9608 -9445  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 0 -2969 0 -8612 -8612  
- неразпределена печалба 0 0 0 7180 7180  
- непокрита загуба 0 -2969 0 -15792 -15792  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 0 0 0 0 0  
3. Текуща загуба -798 -106 -1464 -996 -833  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 11679 11966 11038 11761 12578  
I. Търговски и други задължения 11679 11966 11038 11761 12578  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 5625 5720 4698 5033 5369  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 6054 6246 6340 6728 7209  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 10930 11061 11745 12217 12462  
I. Търговски и други задължения 10930 11061 11745 12217 12462  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 383 384 1566 1367 1517  
2. Текуща част от нетекущите задължения 1246 1246 1249 1253 1061  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 9074 9204 8703 9370 9657  
- задължения към свързани предприятия 3719 3619 3276 2892 2409  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 3013 3360 3046 3104 3585  
- получени аванси 2158 2001 2099 3183 3435  
- задължения към персонала 16 16 19 18 17  
- задължения към осигурителни предприятия 3 4 4 4 4  
- данъчни задължения 165 204 259 169 207  
4. Други 227 227 227 227 227  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 72680 73790 75157 76820 78045