Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 41,95 0.82%
  Брент 44,89 0.88%
  Пр. газ 2,15 0.14%
  Злато 1 927,40 -0.97%
  Сребро 25,27 -3.01%
 • Платина 961,85 1.83%
  Паладий 2 200,20 3.62%
  Царевица 311,62 0.00%
  Пшеница 491,38 -0.73%
 • Соя 872,88 -0.11%
  Кафе 111,00 -1.42%
  Захар 12,73 1.43%

Борса
Намери компания

Юрий Гагарин АД

(4PX/GAGBT)

Последна цена (лв.)
5,800
Промяна (лв.)
+1,560
Промяна (%)
+36,792
Дневен оборот (лв.)
348
Последна промяна
03 август, 11:41
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
10,62
P/B
0,64
P/S
0,43
Пазарна капитализация
5,823 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
4,06%
Оперативен марж
4,41%
ROA
5,01%
ROE
6,05%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
46,331 млн. лв
Стойност/Продажби
0,49
Стойност/оперативна печалба
11,01
Оперативна печалба
4,208 млн.
Счетоводна стойност на акция
63,752
Печалба/акция
3,860
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,245
Продажби/акция
95,070
Дългове/Собствен капитал
0,09
Текуща ликвидност
3,92

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 45900 46570 46144 45670 44343  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 43385 44090 43657 43823 42479  
1. Земи (терени ) 2488 2488 2488 2488 2488  
2. Сгради и конструкции 7675 7743 7814 7884 7955  
3. Машини и оборудване 27458 28252 28791 27863 28724  
4. Съоръжения 769 838 911 965 1028  
5. Транспортни средства 727 726 757 788 879  
6. Стопански инвентар 187 180 187 208 213  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 4081 3863 2709 3627 1192  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 1034 1034 1034 1034 1034  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 1071 1036 1019 379 396  
1. Права върху собственост 137 96 110 98 113  
2. Програмни продукти 146 176 177 205 178  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 788 764 732 76 105  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 2 2 2 2 2  
1. Инвестиции в: 2 2 2 2 2  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 2 2 2 2 2  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 408 408 432 432 432  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 30593 32353 29782 32632 33323  
I. Материални запаси 14204 6325 6050 5544 10071  
1. Материали 12058 3642 3555 3508 6984  
2. Продукция 1563 1843 1924 1479 2092  
3. Стоки 7 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 576 840 571 557 995  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 16143 25755 23091 22816 19507  
1. Вземания от свързани предприятия 458 0 0 0 0  
2. Вземания от клиенти и доставчици 13047 19606 15556 15663 14558  
3. Предоставени аванси 1600 5932 7232 6595 4787  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 803 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 235 217 303 558 162  
III.Финансови активи 0 0 0 3286 3286  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 3286 3286  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 246 273 641 986 459  
1. Парични средства в брой 41 91 64 89 78  
2. Парични средства в безсрочни депозити 205 182 577 784 342  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 113 39  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 76493 78923 75926 78302 77666  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 66432 64371 63124 62101 62262  
I. Основен капитал 1004 1004 1004 1004 1004  
Записан и внесен капитал т.ч.: 1004 1004 1004 1004 1004  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 34721 34721 34881 34881 34881  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0 0 0 0 0  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 4833 4833 4993 4993 4993  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 29888 29888 29888 29888 29888  
- общи резерви 446 446 446 446 446  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 29442 29442 29442 29442 29442  
III. Финансов резултат 30707 28646 27239 26216 26377  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 27382 27382 26689 26689 26689  
- неразпределена печалба 27382 27382 26689 26689 26689  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 3325 1264 550 0 0  
3. Текуща загуба 0 0 0 -473 -312  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 6285 6603 4140 4623 4684  
I. Търговски и други задължения 2780 3030 3370 3853 3914  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 2780 3030 3370 3853 3914  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 873 873 770 770 770  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 2632 2700 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 3776 7949 8662 11578 10720  
I. Търговски и други задължения 3502 7675 5619 8292 7434  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 0 2395 1604 2583 2337  
2. Текуща част от нетекущите задължения 928 930 930 2989 3019  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 2494 4206 3000 2648 2018  
- задължения към свързани предприятия 108 0 0 0 0  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 1069 2152 1571 1327 829  
- получени аванси 370 786 345 35 317  
- задължения към персонала 599 644 514 512 538  
- задължения към осигурителни предприятия 211 212 189 190 188  
- данъчни задължения 137 412 381 584 146  
4. Други 80 144 85 72 60  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 3043 0 0  
IV. Финансирания 274 274 0 3286 3286  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 76493 78923 75926 78302 77666