Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 39,52 -1.74%
  Брент 41,64 -1.56%
  Пр. газ 2,56 1.42%
  Злато 1 912,65 0.90%
  Сребро 23,99 2.11%
 • Платина 913,30 0.45%
  Паладий 2 333,80 0.14%
  Царевица 383,62 1.22%
  Пшеница 578,50 0.26%
 • Соя 1 032,62 0.94%
  Кафе 109,03 -1.73%
  Захар 13,66 1.11%

Борса
Намери компания

Сила Холдинг АД

(6S5/HSI)

Последна цена (лв.)
2,400
Промяна (лв.)
+0,020
Промяна (%)
+0,840
Дневен оборот (лв.)
240
Последна промяна
30 септември, 12:37
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
0,00
0,00
P/B
2,94
2,20
P/S
3,53
1 286,96
Пазарна капитализация
48 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
0,00%
Оперативен марж
-
-
ROA
0,00%
0,00%
ROE
0,00%
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
56,776 млн. лв
49,332 млн. лв
Стойност/Продажби
6,77
2 144,85
Стойност/оперативна печалба
-
-
Оперативна печалба
-
-
Счетоводна стойност на акция
0,503
0,674
Печалба/акция
0,000
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,004
0,000
Продажби/акция
0,419
0,001
Дългове/Собствен капитал
2,77
1,53
Текуща ликвидност
0,68
0,45

Финансови отчети
Отчет за паричните потоци
* Данните са в хил. лв.

 

  ПАРИЧНИ ПОТОЦИ Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012
А. Парични потоци от оперативна дейност 1589 1629 -77 -69 -49  
1. Постъпления от клиенти 0 0 23 23 0  
2. Плащания на доставчици -24 -35 -77 -74 -36  
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 0 0 0 0 0  
4. Плащания, свързани с възнаграждения -11 -5 -23 -18 -13  
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) 0 0 0 0 0  
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 0 0 0 0 0  
7. Получени лихви 0 0 0 0 0  
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 0 0 0 0 0  
9. Курсови разлики 0 0 0 0 0  
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 1624 1669 0 0 0  
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 218 187 2079 2048 2010  
1. Покупка на дълготрайни активи 0 0 0 0 0  
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи 0 0 0 0 0  
3. Предоставени заеми 0 0 -185 -185 -185  
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг 0 0 3700 1830 1794  
5. Получени лихви по предоставени заеми 152 144 546 405 403  
6. Покупка на инвестиции -489 -489 -1982 -2 -2  
7. Постъпления от продажба на инвестиции 555 532 0 0 0  
8. Получени дивиденти от инвестиции 0 0 0 0 0  
9. Курсови разлики 0 0 0 0 0  
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 0 0 0 0 0  
В. Парични потоци от финансова дейност -1807 -1779 -2002 -1979 -1961  
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 0 0 0 0 0  
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 0 0 0 0 0  
3. Постъпления от заеми 2994 0 2124 1882 1882  
4. Платени заеми -2223 0 -3407 -3378 -3378  
5. Платени задължения по лизингови договори 0 0 0 0 0  
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -2577 -1779 -717 -481 -464  
7 . Изплатени дивиденти 0 0 0 0 0  
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност -1 0 -2 -2 -1  
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 0 37 0 0 0  
Д. Парични средства в началото на периода 4 4 4 4 4  
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 4 41 4 4 4  
наличност в касата и по банкови сметки 4 41 4 4 4  
блокирани парични средства 0 0 0 0 0