Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 40,28 -0.91%
  Брент 42,77 -0.86%
  Пр. газ 1,75 0.69%
  Злато 1 787,60 -0.13%
  Сребро 18,32 -0.04%
 • Платина 825,80 -0.70%
  Паладий 1 933,90 0.33%
  Царевица 342,50 -1.58%
  Пшеница 486,50 -2.31%
 • Соя 892,12 -0.21%
  Кафе 103,00 -0.96%
  Захар 12,23 0.49%

Борса
Намери компания

Холдинг Варна AД

(5V2/HVAR)

Последна цена (лв.)
39,800
Промяна (лв.)
+0,800
Промяна (%)
+2,051
Дневен оборот (лв.)
22 026
Последна промяна
30 юни, 16:49
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
0,00
2 209,59
P/B
0,76
0,74
P/S
1,69
620,67
Пазарна капитализация
258,139 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
28,09%
Оперативен марж
8,13%
-
ROA
0,00%
0,02%
ROE
0,00%
0,03%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
268,133 млн. лв
142,048 млн. лв
Стойност/Продажби
4,10
798,02
Стойност/оперативна печалба
50,38
-
Оперативна печалба
5,322 млн.
-
Счетоводна стойност на акция
27,627
28,619
Печалба/акция
0,000
0,010
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
1,986
0,439
Продажби/акция
12,503
0,034
Дългове/Собствен капитал
0,99
0,23
Текуща ликвидност
1,38
2,58

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 130702 130735 130446 130417 130451  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 40722 40902 40765 40885 41068  
1. Земи (терени ) 20477 20477 20477 20477 20477  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 17057 17240 17424 17607 17791  
5. Транспортни средства 16 20 22 26 29  
6. Стопански инвентар 5 5 6 8 9  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 3167 3160 2836 2767 2762  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 0 0 0 1 2  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 0 0 0 1 2  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 79318 79318 79318 79318 79318  
1. Инвестиции в: 79305 79305 79305 79305 79305  
- дъщерни предприятия 79305 79305 79305 79305 79305  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 13 13 13 13 13  
VII. Търговски и други вземания 10662 10515 10363 10213 10063  
1. Вземания от свързани предприятия 5004 4935 4866 4797 4728  
2. Вземания по търговски заеми 5658 5580 5497 5416 5335  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 78238 78116 100048 90801 89682  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 53660 52669 63893 57850 56241  
1. Вземания от свързани предприятия 36860 34976 23802 18226 15682  
2. Вземания от клиенти и доставчици 7364 7661 1472 1213 1246  
3. Предоставени аванси 0 0 4771 7202 7269  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 9436 10032 33848 31209 32044  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 0 0 0 0 0  
III.Финансови активи 22281 20800 29200 31950 32434  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 22281 20800 29200 31950 32434  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 2297 4647 6955 1001 1007  
1. Парични средства в брой 1157 1518 912 1001 1007  
2. Парични средства в безсрочни депозити 1140 3129 6043 0 0  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 208940 208851 230494 221218 220133  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 149265 148208 150964 150949 149797  
I. Основен капитал 5236 5236 5236 5236 5236  
Записан и внесен капитал т.ч.: 5236 5236 5236 5236 5236  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 111359 111359 111359 111359 111359  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 113243 113243 113243 113243 113243  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите -2857 -2857 -2857 -2857 -2857  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 973 973 973 973 973  
- общи резерви 524 524 524 524 524  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 449 449 449 449 449  
III. Финансов резултат 32670 31613 34369 34354 33202  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 33976 33976 34319 34319 34319  
- неразпределена печалба 34319 34319 34319 34319 34319  
- непокрита загуба -343 -343 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 0 0 50 35 0  
3. Текуща загуба -1306 -2363 0 0 -1117  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 34551 34550 44579 21783 24829  
I. Търговски и други задължения 34363 34360 44202 21406 24452  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 5620 5620 5622 13 1514  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 9840 13777 15310  
5. Задължения по облигационни заеми 28743 28740 28740 7616 7628  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 8 10 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 180 180 377 377 377  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 25124 26093 34951 48486 45507  
I. Търговски и други задължения 25124 26093 34951 48486 45507  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 19785 20100 15089 25453 21380  
2. Текуща част от нетекущите задължения 2347 2341 2347 2145 2145  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 1715 2761 16643 17436 18078  
- задължения към свързани предприятия 859 1487 1302 1135 989  
- задължения по получени търговски заеми 281 407 7969 8630 8210  
- задължения към доставчици и клиенти 567 860 7362 7629 8872  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 8 7 8 7 7  
- задължения към осигурителни предприятия 0 0 0 0 0  
- данъчни задължения 0 0 2 35 0  
4. Други 1277 891 872 3452 3904  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 208940 208851 230494 221218 220133