Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 40,28 -0.91%
  Брент 42,77 -0.86%
  Пр. газ 1,75 0.69%
  Злато 1 787,60 -0.13%
  Сребро 18,32 -0.04%
 • Платина 825,80 -0.70%
  Паладий 1 933,90 0.33%
  Царевица 342,50 -1.58%
  Пшеница 486,50 -2.31%
 • Соя 892,12 -0.21%
  Кафе 103,00 -0.96%
  Захар 12,23 0.49%

Борса
Намери компания

Индустриален Холдинг България АД

(4ID/IHLBL)

Последна цена (лв.)
0,760
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
190
Последна промяна
30 юни, 14:37
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
7,50
0,00
P/B
0,24
0,32
P/S
0,60
738,50
Пазарна капитализация
81,624 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
8,03%
0,00%
Оперативен марж
11,92%
-
ROA
1,79%
0,00%
ROE
3,16%
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
128,589 млн. лв
81,546 млн. лв
Стойност/Продажби
1,31
1 019,32
Стойност/оперативна печалба
11,01
-
Оперативна печалба
11,681 млн.
-
Счетоводна стойност на акция
3,545
2,665
Печалба/акция
0,102
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,094
0,094
Продажби/акция
1,394
0,001
Дългове/Собствен капитал
0,35
0,35
Текуща ликвидност
0,35
0,28

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 401152 214769 207007 184921 186689  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 377308 477 477 251 272  
1. Земи (терени ) 116379 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 33568 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 15162 12 15 16 19  
4. Съоръжения 25994 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 179510 266 246 0 0  
6. Стопански инвентар 604 157 164 173 181  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 5401 0 0 0 0  
8. Други 690 42 52 62 72  
II. Инвестиционни имоти 6630 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 6272 4 3 3 4  
1. Права върху собственост 3206 4 3 3 4  
2. Програмни продукти 568 0 0 0 0  
3. Продукти от развойна дейност 20 0 0 0 0  
4. Други 2478 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 10842 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 10842 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 4 203260 201565 122818 122818  
1. Инвестиции в: 4 203260 201565 122818 122818  
- дъщерни предприятия 0 203260 201565 121234 121234  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 1584 1584  
- други предприятия 4 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 62 11026 4960 61848 63594  
1. Вземания от свързани предприятия 0 11026 3963 60698 62444  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 62 0 997 1150 1150  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 34 2 2 1 1  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 37574 4111 4220 9117 6849  
I. Материални запаси 21586 3 3 3 3  
1. Материали 12750 3 3 3 3  
2. Продукция 1552 0 0 0 0  
3. Стоки 102 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 7182 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 7136 3529 4183 9077 6827  
1. Вземания от свързани предприятия 0 3494 3991 9076 6826  
2. Вземания от клиенти и доставчици 5104 2 157 0 0  
3. Предоставени аванси 614 0 1 1 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 23 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 1131 33 33 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 264 0 1 0 1  
III.Финансови активи 1247 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 1247 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 7288 536 16 37 19  
1. Парични средства в брой 44 0 1 4 8  
2. Парични средства в безсрочни депозити 7244 536 15 33 11  
3. Блокирани парични средства 0 0 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 317 43 18 0 0  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 438726 218880 211227 194038 193538  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 256669 169736 162036 161385 161205  
I. Основен капитал 76636 67214 67202 67201 67201  
Записан и внесен капитал т.ч.: 77400 67978 67978 67978 67978  
обикновенни акции 77400 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции -764 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 -764 -776 -777 -777  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 121377 39322 39322 39323 39323  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 30604 30604 30604 30604 30604  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 85954 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 4819 8718 8718 8719 8719  
- общи резерви 4819 6797 6797 6798 6798  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 1921 1921 1921 1921  
III. Финансов резултат 58656 63200 55512 54861 54681  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 61032 51339 50538 50541 50541  
- неразпределена печалба 61032 51339 50538 50541 50541  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 0 11861 4974 4320 4140  
3. Текуща загуба -2376 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 7912 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 91203 11836 8045 19 19  
I. Търговски и други задължения 78654 11836 8045 19 19  
1. Задължения към свързани предприятия 1473 1283 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 9646 0 0 0 0  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 10530 8018 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 49948 0 0 0 0  
6. Други 17587 23 27 19 19  
II. Други нетекущи пасиви 525 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 223 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 9566 0 0 0 0  
V.Финансирания 2235 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 82942 37308 41146 32634 32314  
I. Търговски и други задължения 81477 37308 41146 32634 32314  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 59233 30879 30382 30850 30341  
2. Текуща част от нетекущите задължения 562 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 20560 6369 10699 1723 1913  
- задължения към свързани предприятия 943 372 2347 1670 1894  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 14637 5978 8334 24 5  
- получени аванси 2276 0 0 0 0  
- задължения към персонала 1604 5 0 0 0  
- задължения към осигурителни предприятия 424 9 0 8 0  
- данъчни задължения 676 5 18 21 14  
4. Други 1112 60 60 61 60  
5. Провизии 10 0 5 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 1141 0 0 0 0  
IV. Финансирания 324 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 438726 218880 211227 194038 193538