Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 82,47 0.91%
  Брент 85,35 0.58%
  Пр. газ 5,23 -3.35%
  Злато 1 763,50 -0.27%
  Сребро 23,32 -0.11%
 • Платина 1 047,35 -1.09%
  Паладий 2 046,50 -1.45%
  Царевица 526,40 0.27%
  Пшеница 736,50 0.34%
 • Соя 1 216,38 -0.05%
  Кафе 204,13 0.42%
  Захар 19,52 -1.41%

Борса
Намери компания

Булленд инвестмънтс АДСИЦ

(LAND/LAND)

Последна цена (лв.)
0,900
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
152 550
Последна промяна
04 октомври, 14:45
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
13,36
P/B
0,58
P/S
-
Пазарна капитализация
11,716 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
-
Оперативен марж
48 300,00%
ROA
4,29%
ROE
4,32%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
8,784 млн. лв
Стойност/Продажби
-
Стойност/оперативна печалба
-
Оперативна печалба
-
Счетоводна стойност на акция
1,345
Печалба/акция
0,058
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,102
Продажби/акция
-
Дългове/Собствен капитал
0,00
Текуща ликвидност
14,51

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 22823 22879 24402 24366 24628  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3192 3206 3218 3247 3261  
1. Земи (терени ) 0 0 0 0 0  
2. Сгради и конструкции 0 0 0 0 0  
3. Машини и оборудване 0 0 0 0 0  
4. Съоръжения 831 840 849 873 882  
5. Транспортни средства 30 35 40 45 50  
6. Стопански инвентар 0 0 0 0 0  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 2331 2331 2329 2329 2329  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 19551 19551 21005 20886 21080  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 1 1 2 2 3  
1. Права върху собственост 0 0 0 0 0  
2. Програмни продукти 1 1 2 2 3  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 79 121 177 231 284  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 79 121 177 231 284  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 4804 4884 4223 6400 6417  
I. Материални запаси 0 0 0 0 0  
1. Материали 0 0 0 0 0  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 0 0 0 0 0  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 2810 2622 2212 1769 1426  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания от клиенти и доставчици 2465 2335 1905 1480 1156  
3. Предоставени аванси 107 1 4 2 2  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 33 36 39 39 39  
6. Данъци за възстановяване 0 0 0 0 0  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 205 250 264 248 229  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 1994 2261 2009 4630 4991  
1. Парични средства в брой 3 3 2 3 0  
2. Парични средства в безсрочни депозити 959 917 904 17 4991  
3. Блокирани парични средства 992 1341 1103 4610 0  
4. Парични еквиваленти 40 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 0 1 2 1 0  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 27627 27763 28625 30766 31045  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 17568 17450 17220 17237 18599  
I. Основен капитал 13018 13018 13018 13018 13018  
Записан и внесен капитал т.ч.: 13018 13018 13018 13018 13018  
обикновенни акции 13018 13018 13018 13018 13018  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 1843 1776 1776 2111 2111  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 2111 2111 2111 2111 2111  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите -268 -335 -335 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общи резерви 0 0 0 0 0  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 2707 2656 2426 2108 3470  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 2426 2426 2055 2055 3108  
- неразпределена печалба 2426 2426 2055 2055 3108  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 281 230 371 53 362  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 7722 7961 8133 9360 9402  
I. Търговски и други задължения 7722 7961 8133 9360 9402  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 7696 7932 8101 9324 9363  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 26 29 32 36 39  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 2337 2352 3272 4169 3044  
I. Търговски и други задължения 2337 2352 3272 4169 3044  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 1934 1934 1934 1748 1773  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 387 402 1315 1357 1262  
- задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 119 102 136 847 834  
- получени аванси 6 7 956 359 285  
- задължения към персонала 10 10 10 10 10  
- задължения към осигурителни предприятия 1 1 1 1 1  
- данъчни задължения 251 282 212 140 132  
4. Други 16 16 23 1064 9  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 27627 27763 28625 30766 31045