Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 83,98 1.79%
  Брент 85,72 1.31%
  Пр. газ 5,31 3.73%
  Злато 1 793,35 0.64%
  Сребро 24,39 0.91%
 • Платина 1 044,00 -0.54%
  Паладий 2 017,50 -0.03%
  Царевица 538,40 1.20%
  Пшеница 757,90 2.28%
 • Соя 1 220,00 -0.33%
  Кафе 200,15 -1.55%
  Захар 19,04 0.53%

Борса
Намери компания

М+С Хидравлик АД

(MSH/MCH)

Последна цена (лв.)
8,750
Промяна (лв.)
+0,100
Промяна (%)
+1,156
Дневен оборот (лв.)
17 211
Последна промяна
22 октомври, 13:23
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
10,54
P/B
2,54
P/S
1,42
Пазарна капитализация
345,146 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
13,52%
Оперативен марж
14,79%
ROA
19,65%
ROE
24,11%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
155,9 млн. лв
Стойност/Продажби
1,37
Стойност/оперативна печалба
9,23
Оперативна печалба
16,886 млн.
Счетоводна стойност на акция
1,968
Печалба/акция
0,237
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,202
Продажби/акция
3,509
Дългове/Собствен капитал
0,02
Текуща ликвидност
3,07

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 37842 35600 33232 32980 37388  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 37758 35436 33146 32899 37295  
1. Земи (терени ) 1624 1297 1179 1128 1128  
2. Сгради и конструкции 14286 13423 13670 13634 13689  
3. Машини и оборудване 18464 16667 15027 14788 19313  
4. Съоръжения 2292 2216 2246 2260 2138  
5. Транспортни средства 554 604 455 487 485  
6. Стопански инвентар 159 163 178 176 154  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 379 1066 391 426 388  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 68 148 70 65 77  
1. Права върху собственост 14 12 6 4 4  
2. Програмни продукти 28 108 34 29 39  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 26 28 30 32 34  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 16 16 16 16 16  
1. Инвестиции в: 16 16 16 16 16  
- дъщерни предприятия 5 5 5 5 5  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 11 11 11 11 11  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 43920 45104 42684 41471 39974  
I. Материални запаси 9719 9981 10340 10520 10690  
1. Материали 6506 6503 6977 6955 7261  
2. Продукция 282 279 350 597 543  
3. Стоки 19 38 0 0 0  
4. Незавършено производство 2912 3161 3013 2968 2886  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 17754 16436 15905 17020 19563  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания от клиенти и доставчици 15192 13790 12584 13706 15865  
3. Предоставени аванси 1320 1378 2461 2631 2194  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 1193 1157 811 665 1486  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 49 111 49 18 18  
III.Финансови активи 1668 1680 1739 1663 1732  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 1668 1680 1739 1663 1732  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 1668 1680 1739 1663 1732  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 14677 16887 14612 12224 7918  
1. Парични средства в брой 80 80 24 38 27  
2. Парични средства в безсрочни депозити 14597 16807 7232 4821 3241  
3. Блокирани парични средства 0 0 7356 7365 4650  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 102 120 88 44 71  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 81762 80704 75916 74451 77362  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 60713 67193 64380 63027 61073  
I. Основен капитал 39043 39043 39043 39043 39043  
Записан и внесен капитал т.ч.: 39043 39043 39043 39043 39043  
обикновенни акции 39043 39043 39043 39043 39043  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 15080 15087 15115 15117 15121  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 0 0 0 0 0  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 11016 11023 11052 11054 11058  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 4064 4064 4063 4063 4063  
- общи резерви 3906 3906 3905 3905 3905  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 158 158 158 158 158  
III. Финансов резултат 6590 13063 10222 8867 6909  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 727 10160 -647 -545 -672  
- неразпределена печалба 1371 10804 0 0 0  
- непокрита загуба -644 -644 -647 -545 -672  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 5863 2903 10869 9412 7581  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ -41 -14 3 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 514 660 868 1227 1200  
I. Търговски и други задължения 166 312 520 842 815  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 161 161 161 487 487  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 5 5 5 13 13  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 0 146 354 342 315  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 348 348 348 385 385  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 20576 12865 10665 10197 15089  
I. Търговски и други задължения 19720 12009 9809 10197 14455  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 163 473 326 82 163  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 19498 11480 9476 10109 14270  
- задължения към свързани предприятия 6952 140 145 166 2322  
- задължения по получени търговски заеми 4 6 8 1 3  
- задължения към доставчици и клиенти 9241 8366 6653 7310 9215  
- получени аванси 182 90 268 156 86  
- задължения към персонала 2159 1807 1549 1541 1597  
- задължения към осигурителни предприятия 478 462 416 447 448  
- данъчни задължения 482 609 437 488 599  
4. Други 59 56 7 6 22  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 856 856 856 0 634  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 81762 80704 75916 74451 77362