Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 40,28 -0.91%
  Брент 42,77 -0.86%
  Пр. газ 1,75 0.69%
  Злато 1 787,60 -0.13%
  Сребро 18,32 -0.04%
 • Платина 825,80 -0.70%
  Паладий 1 933,90 0.33%
  Царевица 342,50 -1.58%
  Пшеница 486,50 -2.31%
 • Соя 892,12 -0.21%
  Кафе 103,00 -0.96%
  Захар 12,23 0.49%

Борса
Намери компания

Монбат АД

(5MB/MONBAT)

Последна цена (лв.)
3,080
Промяна (лв.)
-0,020
Промяна (%)
-0,645
Дневен оборот (лв.)
16 184
Последна промяна
03 юли, 16:51
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
12,43
57,68
P/B
1,70
2,12
P/S
1,06
1,00
Пазарна капитализация
120,12 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
8,56%
1,73%
Оперативен марж
9,19%
2,15%
ROA
8,35%
2,05%
ROE
13,66%
3,68%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
382,152 млн. лв
331,441 млн. лв
Стойност/Продажби
1,19
0,97
Стойност/оперативна печалба
12,96
45,06
Оперативна печалба
29,489 млн.
7,356 млн.
Счетоводна стойност на акция
5,152
4,127
Печалба/акция
0,704
0,152
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,195
1,512
Продажби/акция
8,226
8,793
Дългове/Собствен капитал
0,31
0,40
Текуща ликвидност
2,31
2,06

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 109084 120255 145573 131200 130009  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 52272 52804 52998 53448 53400  
1. Земи (терени ) 5889 5889 5420 5420 5420  
2. Сгради и конструкции 12407 11822 11849 10989 11008  
3. Машини и оборудване 24963 24872 25793 26721 27449  
4. Съоръжения 3594 3473 3447 3419 3254  
5. Транспортни средства 638 704 789 757 622  
6. Стопански инвентар 282 278 240 240 177  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 4499 5766 5460 5902 5470  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 202 130 145 158 180  
1. Права върху собственост 73 79 85 93 103  
2. Програмни продукти 11 13 19 21 30  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 118 38 41 44 47  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 41082 41034 41025 42198 42198  
1. Инвестиции в: 41082 41034 41025 42198 42198  
- дъщерни предприятия 41073 41025 41025 42198 42198  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 9 9 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
VII. Търговски и други вземания 15528 26287 51405 35396 34231  
1. Вземания от свързани предприятия 15528 26287 51405 35396 34231  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 216622 161638 141925 129259 137566  
I. Материални запаси 32926 37109 38076 32288 33036  
1. Материали 17130 14443 15896 9860 14171  
2. Продукция 10898 11835 12858 11790 8237  
3. Стоки 499 919 397 309 108  
4. Незавършено производство 4399 6560 8925 9510 7175  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 3352 0 819 3345  
II. Търговски и други вземания 123486 120261 95126 92040 99619  
1. Вземания от свързани предприятия 73007 60835 38883 53569 56936  
2. Вземания от клиенти и доставчици 43193 52177 44822 32176 36642  
3. Предоставени аванси 2541 1087 2808 1822 2011  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 3 365 10 10 10  
5. Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0  
6. Данъци за възстановяване 4633 5694 8507 4430 3986  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 109 103 96 33 34  
III.Финансови активи 50 50 50 50 50  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 50 50 50 50 50  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 50 50 50 50 50  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 58961 3521 8432 4656 4757  
1. Парични средства в брой 6 3 301 338 180  
2. Парични средства в безсрочни депозити 58750 3318 7940 4102 4395  
3. Блокирани парични средства 205 200 191 216 182  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 1199 697 241 225 104  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 325706 281893 287498 260459 267575  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 161471 161728 160862 159750 167951  
I. Основен капитал 39000 39000 39000 39000 39000  
Записан и внесен капитал т.ч.: 39000 39000 39000 39000 39000  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 92477 93214 93214 93214 93214  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 28611 28611 28611 28611 28611  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 63866 64603 64603 64603 64603  
- общи резерви 63866 64603 64603 64603 64603  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 0 0 0 0 0  
III. Финансов резултат 29994 29514 28648 27536 35737  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 28887 22535 22535 22535 33567  
- неразпределена печалба 28887 22535 22535 22535 33567  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 1107 6979 6113 5001 2170  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 64327 45440 48617 38222 31561  
I. Търговски и други задължения 60936 42193 45206 34645 27819  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 6063 42125 45150 34645 27819  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 80 50 56 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 54793 18 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 1165 854 851 850 848  
V.Финансирания 2226 2393 2560 2727 2894  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 99908 74725 78019 62487 68063  
I. Търговски и други задължения 95815 70313 73469 60079 64737  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 77747 41091 34280 32416 39886  
2. Текуща част от нетекущите задължения 0 0 0 0 0  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 17720 28187 38474 21738 23231  
- задължения към свързани предприятия 8141 10541 22455 9974 10991  
- задължения по получени търговски заеми 22 17 14 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 8503 16711 15034 10539 10851  
- получени аванси 159 86 64 201 245  
- задължения към персонала 505 417 523 563 425  
- задължения към осигурителни предприятия 278 303 283 253 260  
- данъчни задължения 112 112 101 208 459  
4. Други 165 852 532 5742 1437  
5. Провизии 183 183 183 183 183  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 3431 3750 3888 1746 2664  
IV. Финансирания 662 662 662 662 662  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 325706 281893 287498 260459 267575