Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 38,98 -0.79%
  Брент 41,15 -0.99%
  Пр. газ 2,48 -0.56%
  Злато 1 893,00 -0.54%
  Сребро 23,96 -2.00%
 • Платина 877,80 -1.77%
  Паладий 2 318,20 -0.27%
  Царевица 363,12 -0.35%
  Пшеница 549,38 0.05%
 • Соя 988,88 -0.30%
  Кафе 109,58 0.03%
  Захар 13,43 2.91%

Борса
Намери компания

Неохим АД

(3NB/NEOH)

Последна цена (лв.)
27,000
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
31 320
Последна промяна
28 септември, 11:51
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
4,11
13,05
P/B
1,32
1,90
P/S
-
0,27
Пазарна капитализация
71,668 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
-
2,08%
Оперативен марж
-
2,27%
ROA
11,76%
7,68%
ROE
32,19%
14,55%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
-
87,911 млн. лв
Стойност/Продажби
0,20
0,30
Стойност/оперативна печалба
-
13,39
Оперативна печалба
10,405 млн.
6,563 млн.
Счетоводна стойност на акция
44,624
31,058
Печалба/акция
4 776,000
3 001,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
17,444
280,000
Продажби/акция
-
217,602
Дългове/Собствен капитал
0,08
0,19
Текуща ликвидност
2,66
0,95

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2017 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 91175 101 102 102683 105154  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 89633 99 100 100412 102544  
1. Земи (терени ) 3630 3 3 3630 3639  
2. Сгради и конструкции 10216 11 11 11443 11603  
3. Машини и оборудване 40877 44 40 42306 43784  
4. Съоръжения 28956 33 33 34449 35342  
5. Транспортни средства 2254 1 2 2216 2432  
6. Стопански инвентар 138 210 233 261 267  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 3562 4 8 6107 5477  
8. Други 0 0 0 0 0  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 310  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 1538 194 296 304 333  
1. Права върху собственост 165 170 173 175 178  
2. Програмни продукти 36 24 29 35 40  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 1337 0 94 94 115  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 4 4 4 4 4  
1. Инвестиции в: 0 0 0 0 0  
- дъщерни предприятия 0 0 0 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 4 4 4 4 4  
VII. Търговски и други вземания 0 0 0 0 0  
1. Вземания от свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 0 0  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 0 1 1 1963 1963  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 85601 33 33 45276 44237  
I. Материални запаси 29429 26 24 34978 27154  
1. Материали 20555 19 19 19722 22146  
2. Продукция 5730 3 1 8404 1841  
3. Стоки 386 9 8 8 36  
4. Незавършено производство 2758 3 3 6844 3131  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 9542 4 4 8436 15643  
1. Вземания от свързани предприятия 7 10 19 26 22  
2. Вземания от клиенти и доставчици 3075 2 1 1818 6696  
3. Предоставени аванси 0 0 0 0 0  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 10 7 10 10 15  
6. Данъци за възстановяване 4721 1 851 4427 6650  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 1729 1 1 2155 2260  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 46296 1 3 1537 1147  
1. Парични средства в брой 25 29 38 68 107  
2. Парични средства в безсрочни депозити 46251 913 3 1198 760  
3. Блокирани парични средства 20 265 254 271 280  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 334 688 325 325 293  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 176776 134 136 147959 149391  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2017 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 118465 78 77 79 71784  
I. Основен капитал 2586 2 2 2 2586  
Записан и внесен капитал т.ч.: 2654 2 2 2 2654  
обикновенни акции 0 0 0 0 0  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции -68 -68 -68 -68 -68  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви -4563 -4 -3 -3 -3950  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа -3507 -3 -3 -3 -3507  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 0 0 0 0  
3. Целеви резерви, в т.ч.: -1056 -754 -443 -443 -443  
- общи резерви 265 303 303 303 303  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви -1321 -1 -746 -746 -746  
III. Финансов резултат 120442 79 79 80 73148  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 105000 68 69 67 67248  
- неразпределена печалба 105000 68 69 67 67248  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 15442 10 9 12 5900  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ -65 -57 -25 -25 -25  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 9308 15 22 20 19899  
I. Търговски и други задължения 9122 15 22 20 19899  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 6990 13 20 18 17759  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 2132 2 2 2 2140  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 186 0 0 0 0  
V.Финансирания 0 0 0 0 0  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 49068 40 36 48 57733  
I. Търговски и други задължения 49068 40 36 48 57733  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 29792 3 0 23 23623  
2. Текуща част от нетекущите задължения 4723 8 2 3 6526  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 10824 25 33 19 22404  
- задължения към свързани предприятия 3299 12 22 8 8648  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 5337 11 8 9 12024  
- получени аванси 0 0 0 0 0  
- задължения към персонала 1225 1 1 1 975  
- задължения към осигурителни предприятия 580 550 491 505 485  
- данъчни задължения 383 304 286 290 272  
4. Други 3729 2 964 825 5180  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Финансирания 0 0 0 0 0  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 176776 134 136 147 149391