Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 82,97 1.52%
  Брент 85,78 1.08%
  Пр. газ 5,30 -2.11%
  Злато 1 761,90 -0.36%
  Сребро 23,28 -0.31%
 • Платина 1 047,05 -1.12%
  Паладий 2 011,75 -3.12%
  Царевица 525,90 0.17%
  Пшеница 734,12 0.02%
 • Соя 1 213,38 -0.30%
  Кафе 203,95 0.27%
  Захар 19,50 -1.52%

Борса
Намери компания

Софарма Трейдинг АД

(SFT/SFTRD)

Последна цена (лв.)
4,900
Промяна (лв.)
+0,060
Промяна (%)
+1,240
Дневен оборот (лв.)
15
Последна промяна
18 октомври, 10:58
Пазарни коефициенти
Показател
неконс.
P/E
12,91
P/B
2,67
P/S
0,29
Пазарна капитализация
167,953 млн. лв
Рентабилност
Показател
неконс.
Марж на печалбата
2,21%
Оперативен марж
2,21%
ROA
5,02%
ROE
20,70%
Счетоводни показатели
Показател
неконс.
Стойност на компанията
168,222 млн. лв
Стойност/Продажби
0,28
Стойност/оперативна печалба
12,81
Оперативна печалба
13,127 млн.
Счетоводна стойност на акция
1,927
Печалба/акция
0,399
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
неконс.
Парични средства/акция
0,202
Продажби/акция
18,024
Дългове/Собствен капитал
0,08
Текуща ликвидност
1,21

Финансови отчети
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 28999 28001 27278 29718 28819  
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 20898 21260 21825 24786 24618  
1. Земи (терени ) 2240 2240 2240 2905 2905  
2. Сгради и конструкции 10776 10867 10957 13159 13264  
3. Машини и оборудване 4512 4650 4843 5070 5061  
4. Съоръжения 0 0 0 0 0  
5. Транспортни средства 2471 2702 2921 2037 2230  
6. Стопански инвентар 665 687 702 725 756  
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 231 111 159 887 399  
8. Други 3 3 3 3 3  
II. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0  
III. Биологични активи 0 0 0 0 0  
IV. Нематериални активи 4776 3966 3010 2471 1697  
1. Права върху собственост 28 26 15 16 12  
2. Програмни продукти 1769 1888 1873 379 402  
3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0  
4. Други 2979 2052 1122 2076 1283  
V. Търговска репутация 0 0 0 0 0  
1. Положителна репутация 0 0 0 0 0  
2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0  
VI. Финансови активи 2417 2417 2273 2256 2256  
1. Инвестиции в: 5 5 5 0 0  
- дъщерни предприятия 5 5 5 0 0  
- смесени предприятия 0 0 0 0 0  
- асоциирани предприятия 0 0 0 0 0  
- други предприятия 0 0 0 0 0  
2. Държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
- държавни ценни книжа 0 0 0 0 0  
- облигации, в т.ч.: 0 0 0 0 0  
- общински облигации 0 0 0 0 0  
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0 0 0 0 0  
3. Други 2412 2412 2268 2256 2256  
VII. Търговски и други вземания 650 100 0 35 78  
1. Вземания от свързани предприятия 650 100 0 0 0  
2. Вземания по търговски заеми 0 0 0 0 0  
3. Вземания по финансов лизинг 0 0 0 0 0  
4. Други 0 0 0 35 78  
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IX. Активи по отсрочени данъци 258 258 170 170 170  
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 242874 232738 223904 232839 225716  
I. Материални запаси 54713 54988 61398 52056 53596  
1. Материали 404 430 431 348 328  
2. Продукция 0 0 0 0 0  
3. Стоки 54309 54558 60967 51708 53268  
4. Незавършено производство 0 0 0 0 0  
5. Биологични активи 0 0 0 0 0  
6. Други 0 0 0 0 0  
II. Търговски и други вземания 181120 174338 158944 175381 167277  
1. Вземания от свързани предприятия 3076 2618 2186 2237 2321  
2. Вземания от клиенти и доставчици 169996 163641 147191 158170 150729  
3. Предоставени аванси 5619 4394 3250 6328 7184  
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Съдебни и присъдени вземания 1092 2924 3872 5999 5685  
6. Данъци за възстановяване 0 0 1251 914 576  
7. Вземания от персонала 0 0 0 0 0  
8. Други 1337 761 1194 1733 782  
III.Финансови активи 0 0 0 0 0  
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0 0 0 0 0  
- дългови ценни книжа 0 0 0 0 0  
- дeривативи 0 0 0 0 0  
- други 0 0 0 0 0  
2. Финансови активи, обявени за продажба 0 0 0 0 0  
3. Други 0 0 0 0 0  
IV. Парични средства и парични еквиваленти 6639 2851 3029 5008 4344  
1. Парични средства в брой 536 667 813 847 851  
2. Парични средства в безсрочни депозити 5620 2028 2216 4161 3493  
3. Блокирани парични средства 483 156 0 0 0  
4. Парични еквиваленти 0 0 0 0 0  
V. Разходи за бъдещи периоди 402 561 533 394 499  
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 271873 260739 251182 262557 254535  


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 60795 66193 64905 61761 58850  
I. Основен капитал 32905 32905 32905 32905 32905  
Записан и внесен капитал т.ч.: 32905 32905 32905 32905 32905  
обикновенни акции 32905 32905 32905 32905 32905  
привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени обикновени акции 0 0 0 0 0  
Изкупени собствени привилегировани акции 0 0 0 0 0  
Невнесен капитал 0 0 0 0 0  
II. Резерви 18840 17085 16797 18526 18530  
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 2382 2382 2382 2382 2382  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 3013 3013 2725 4454 4458  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 13445 11690 11690 11690 11690  
- общи резерви 4404 3340 3340 3340 3340  
- специализирани резерви 0 0 0 0 0  
- други резерви 9041 8350 8350 8350 8350  
III. Финансов резултат 9050 16203 15203 10330 7415  
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 1977 12616 2099 370 366  
- неразпределена печалба 1977 12616 2099 370 366  
- непокрита загуба 0 0 0 0 0  
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0 0 0 0 0  
2. Текуща печалба 7073 3587 13104 9960 7049  
3. Текуща загуба 0 0 0 0 0  
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0 0 0 0  
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 4588 5212 5743 6056 6241  
I. Търговски и други задължения 4584 5205 5734 6045 6228  
1. Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0  
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 4275 4892 5488 5794 5977  
3. Задължения по ЗУНК 0 0 0 0 0  
4. Задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
5. Задължения по облигационни заеми 0 0 0 0 0  
6. Други 309 313 246 251 251  
II. Други нетекущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 0 0 0 0 0  
IV. Пасиви по отсрочени данъци 0 0 0 0 0  
V.Финансирания 4 7 9 11 13  
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 206490 189334 180534 194740 189444  
I. Търговски и други задължения 206316 189129 180299 194466 189142  
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 108825 107269 105171 98138 91402  
2. Текуща част от нетекущите задължения 2420 2415 2458 2378 2277  
3. Текущи задължения, в т.ч.: 92839 78303 71531 92799 86818  
- задължения към свързани предприятия 41765 27464 28557 46602 45248  
- задължения по получени търговски заеми 0 0 0 0 0  
- задължения към доставчици и клиенти 39808 45174 38153 41273 36792  
- получени аванси 5321 232 238 14 330  
- задължения към персонала 1133 1076 1059 983 993  
- задължения към осигурителни предприятия 305 302 285 275 268  
- данъчни задължения 4507 4055 3239 3652 3187  
4. Други 2232 1142 1139 1151 8645  
5. Провизии 0 0 0 0 0  
II. Други текущи пасиви 0 0 0 0 0  
III. Приходи за бъдещи периоди 165 196 226 265 293  
IV. Финансирания 9 9 9 9 9  
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 271873 260739 251182 262557 254535