Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 73,98 0.93%
  Брент 78,05 1.04%
  Пр. газ 5,17 3.98%
  Злато 1 750,40 0.03%
  Сребро 22,42 -1.16%
 • Платина 981,50 -1.55%
  Паладий 1 953,00 -0.95%
  Царевица 525,80 -0.42%
  Пшеница 723,10 0.85%
 • Соя 1 284,38 0.11%
  Кафе 193,93 1.75%
  Захар 19,14 -1.80%

Борса
Намери компания

Сирма Груп Холдинг АД

(SGH/SKK)

Последна цена (лв.)
0,490
Промяна (лв.)
+0,010
Промяна (%)
+2,083
Дневен оборот (лв.)
30 400
Последна промяна
23 септември, 11:03
Пазарни коефициенти
Показател
конс.
неконс.
P/E
0,00
0,00
P/B
0,00
0,00
P/S
0,00
0,00
Пазарна капитализация
29,087 млн. лв
Рентабилност
Показател
конс.
неконс.
Марж на печалбата
0,00%
0,00%
Оперативен марж
0,00%
0,00%
ROA
0,00%
0,00%
ROE
0,00%
0,00%
Счетоводни показатели
Показател
конс.
неконс.
Стойност на компанията
0,00 лв
0,00 лв
Стойност/Продажби
0,00
0,00
Стойност/оперативна печалба
0,00
0,00
Оперативна печалба
0
0,00
Счетоводна стойност на акция
0,000
0,000
Печалба/акция
0,000
0,000
Ликвидност и задлъжнялост
Показател
конс.
неконс.
Парични средства/акция
0,000
0,000
Продажби/акция
0,000
0,000
Дългове/Собствен капитал
0,00
0,00
Текуща ликвидност
0,00
0,00

Финансови отчети
Баланс
* Данните са в хил. лв.

 

  АКТИВИ Q1 2017
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 102006
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3268
1. Земи (терени ) 0
2. Сгради и конструкции 1917
3. Машини и оборудване 1059
4. Съоръжения 0
5. Транспортни средства 126
6. Стопански инвентар 111
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи 0
8. Други 55
II. Инвестиционни имоти 0
III. Биологични активи 0
IV. Нематериални активи 78555
1. Права върху собственост 30376
2. Програмни продукти 189
3. Продукти от развойна дейност 46877
4. Други 1113
V. Търговска репутация 19540
1. Положителна репутация 19540
2. Отрицателна репутация 0
VI. Финансови активи 443
1. Инвестиции в: 443
- дъщерни предприятия 197
- смесени предприятия 0
- асоциирани предприятия 246
- други предприятия 0
2. Държани до настъпване на падеж 0
- държавни ценни книжа 0
- облигации, в т.ч.: 0
- общински облигации 0
- други инвестиции, държани до настъпване на падеж 0
3. Други 0
VII. Търговски и други вземания 0
1. Вземания от свързани предприятия 0
2. Вземания по търговски заеми 0
3. Вземания по финансов лизинг 0
4. Други 0
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0
IX. Активи по отсрочени данъци 201
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 19838
I. Материални запаси 527
1. Материали 70
2. Продукция 0
3. Стоки 102
4. Незавършено производство 356
5. Биологични активи 0
6. Други 0
II. Търговски и други вземания 13097
1. Вземания от свързани предприятия 2755
2. Вземания от клиенти и доставчици 9921
3. Предоставени аванси 0
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0
5. Съдебни и присъдени вземания 0
6. Данъци за възстановяване 134
7. Вземания от персонала 0
8. Други 287
III.Финансови активи 0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 0
- дългови ценни книжа 0
- дeривативи 0
- други 0
2. Финансови активи, обявени за продажба 0
3. Други 0
IV. Парични средства и парични еквиваленти 5836
1. Парични средства в брой 61
2. Парични средства в безсрочни депозити 4753
3. Блокирани парични средства 14
4. Парични еквиваленти 1008
V. Разходи за бъдещи периоди 378
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 121844


  СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Q1 2017
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 80449
I. Основен капитал 59061
Записан и внесен капитал т.ч.: 59361
обикновенни акции 59361
привилегировани акции 0
Изкупени собствени обикновени акции -300
Изкупени собствени привилегировани акции 0
Невнесен капитал 0
II. Резерви 8450
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 1932
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0
3. Целеви резерви, в т.ч.: 6518
- общи резерви 2069
- специализирани резерви 0
- други резерви 4449
III. Финансов резултат 12938
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 11749
- неразпределена печалба 11749
- непокрита загуба 0
- еднократен ефект от промени в счетоводната политика 0
2. Текуща печалба 1189
3. Текуща загуба 0
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 23972
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 2239
I. Търговски и други задължения 988
1. Задължения към свързани предприятия 0
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 792
3. Задължения по ЗУНК 0
4. Задължения по получени търговски заеми 0
5. Задължения по облигационни заеми 0
6. Други 196
II. Други нетекущи пасиви 0
III. Приходи за бъдещи периоди 0
IV. Пасиви по отсрочени данъци 1124
V.Финансирания 127
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 15184
I. Търговски и други задължения 13812
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 3553
2. Текуща част от нетекущите задължения 0
3. Текущи задължения, в т.ч.: 9007
- задължения към свързани предприятия 35
- задължения по получени търговски заеми 0
- задължения към доставчици и клиенти 3885
- получени аванси 2564
- задължения към персонала 1334
- задължения към осигурителни предприятия 504
- данъчни задължения 685
4. Други 558
5. Провизии 694
II. Други текущи пасиви 920
III. Приходи за бъдещи периоди 452
IV. Финансирания 0
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 121844