Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Администриране на ценни книжа
Администриране на ценни книжа е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.
Акомодационна политика /Accommodating policy/
Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвукпното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика.
Актив /Asset/
а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.
Актюер
Специалист по оценка на застрахователни рискове.
Акции /Stocks/
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.
Акционер /Shareholder/
Притежател на акции в акционерно дружество.
Акционерен капитал /Equity stock/
Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.
Акционерно дружество
Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Всяка привилигерована акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигерованата акция се превръща в обикновена, при неизплащане на дължимия дивидент.
Алокиране /Allocation/
Разпределяне на ценни книжа. Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.
Анюитет /Annuity/
Актив носещ на собственика си периодични, равни по размер парични постъпления. "Вечните" анюитети се наричат конзоли или перпетюитети.
Анюитетен заем /Annuity loan/
Заем, който се погасява в определен срок с фиксирани периодични вноски.
Арбитраж /Arbitrage/
Реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-висока цена. Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. Ефектът от арбитража се изразява в намаляване на разликите в цените между различните пазари.
Аукцион на БНБ
Система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството, предлагани на първичните дилъри на ценни книжа (по списък одобряван от БНБ). Първични дилъри могат да бъдат търговски банки и инвестиционни посредници. Купувачите могат да въвеждат състезателни и несъстезателни поръчки, които се класират по правилата на аукциона (търга). Министерството на финансите може да отмени търга или отделни поръчки, ако реши, че не го удовлетворяват.