Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Базисен пункт /Basis point/
Една стотна от процент - единица за измерване на промени в лихвените нива.
Балансова стойност на една акция
Съотношението между стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.
Бичи пазар /Bull Market/
Пазар, на който търговци и инвеститори имат положително отношение и цените растат.
БНБ
Българска народна банка, централната банка на България. Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична единица посредством провеждане на адекватната за целта политика. Банката се грижи и за функционирането на ефективна платежна система. БНБ има изключителното право да емитира банкноти и монети на територията на България. Тя изпълнява функциите на финансов агент на правителството. Българска народна банка регулира и упражнява надзор върху банковия сектор с цел поддържане стабилността на банковата система. Банката издава банкови лицензи, провежда инспекции на място и събира данни от търговските банки. Небанкови финансови институции като финансовите къщи също са предмет на лицензиране и надзор от страна на банката. БНБ осъществява контрол върху търговията с ДЦК на търговските банки и сетълмента на ДЦК. Банката администрира Депозитара за ДЦК и следи дейността на Централния депозитар.
Борса /Stock Exchange/
Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартизирани масови стоки /стокова борса/ или на акции, облигации и други ценни книжа /фондова борса/.
Борсов посредник
Лице, което по трудов или по граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ценни книжа на борсата.
Брокер /Broker/
Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.
Брокерска къща
Фирма, която извършва сделки срещу комисионна с финансови активи и инструменти
Брутен вътрешен продукт (БВП) /Gross Domestic Product (GDP)/
Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. БВП е един от най-широко използваните индикатори за оценка и анализ на състоянието на икономиката. Използват се три основни метода за неговото измерване. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят "Корективи".