Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Брокер /Broker/
Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.
Брокерска къща
Фирма, която извършва сделки срещу комисионна с финансови активи и инструменти
Брутен вътрешен продукт (БВП) /Gross Domestic Product (GDP)/
Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. БВП е един от най-широко използваните индикатори за оценка и анализ на състоянието на икономиката. Използват се три основни метода за неговото измерване. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят "Корективи".
Валута /Currency/
Парична единица, която стои в основата на паричната система /златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.
Валутен курс /Currency Rate/
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Валутен риск
Възможност от загуби от колебанията в цените на валутите на международния пазар.
Валутен суап /Currency swap/
Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
Валутен фючърс /Currency futures/
Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
Валутна операция
Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.
Валутна опция /Currency option/
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
Вальор
Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка /текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н./.
Варант /Warrant/
Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.
Вертикално изравняване на дохода /Vertical equity/
Преразпределяне на дохода между групите с по-ниски и групите с по-високи доходи.
Водещ индикатор /Leading indicator/
Икономически измерител, който променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически процеси.
Вторичен пазар /Secondary market/
Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.
Главница
Общата сума на кредита, без включени лихви
Дата Спот
Денят, в който партньорите /икономическите агенти/ плащат и получават валута, която се купува или се продава.
Девалвация /Devaluation/
Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.
Деноминация
Изменение на номиналната стойност на дадена парична единица, с цел опростяване на отчетната дейност. През 1999 година в България бе извърешна деноминация на лева в съотношение 1000:1.
Депозитарни разписки
Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.