Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Борса /Stock Exchange/
Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартизирани масови стоки /стокова борса/ или на акции, облигации и други ценни книжа /фондова борса/.
Борса за фючърси /Futures Exchange/
централизиран пазар с установени правила и регулиране, където продавачи и купувачи могат да търгуват фючърсни контракти.
Борсов посредник
Лице, което по трудов или по граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ценни книжа на борсата.
Брокер /Broker/
Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.
Брокер /Broker/
Брокер е компания или физическо лице, които изпълняват поръчки за търговия с финансови инструменти от името и за сметка на индивидуални или институционални клиенти.
Брокер на пода /Floor Broker/
Това е физическо лице, което изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на пода на борсата.
Брокерска къща
Фирма, която извършва сделки срещу комисионна с финансови активи и инструменти
Брутен вътрешен продукт (БВП) /Gross Domestic Product (GDP)/
Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. БВП е един от най-широко използваните индикатори за оценка и анализ на състоянието на икономиката. Използват се три основни метода за неговото измерване. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят "Корективи".
Брутен премиен приход /Gross premium income/
Брутният премиен приход (БПП) показва общия обем средства, платени от застрахованите на застрахователите. През 2014 г. стойността му за България достига 907 млн. евро. Съотношението между БПП и брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна се нарича коефициент на застрахователно проникване (КЗП).
Брутна добавена стойност /Gross value added/
Брутната добавена стойност (БДС) е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги (наричани още междинното потребление).
Брутна заплата /Gross salary/
Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя. Например: при брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 779,94 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 184,60 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.
Валута /Currency/
Парична единица, която стои в основата на паричната система /златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.
Валутен курс /Currency Rate/
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Валутен риск
Възможност от загуби от колебанията в цените на валутите на международния пазар. Валутният риск описва различната валутна деноминация на приходите и разходите на даден икономически агент (правителство, предприятие, физическо лице). Например, ако правителството на България има голям външен дълг в американски долари, съществува валутен риск. Ако доларът поскъпне спрямо лева/еврото обслужването на дълга става по-скъпо, тъй като приходите на българската държава са деноминирани в левове. Същият пример е приложим и в сферата на личните финанси. Лица, които са закупили имот и за целта са изтеглили заем във валута различна от тази, в която получават трудовото си възнаграждение, всъщност поемат валутен риск, поради опасността техните задължения да нараснат при промяна на валутните курсове. Разбира се, съществува и обратният вариант, при който местната валута поскъпва спрямо валутата, в която е деноминирано задължението. Тогава изплащането на задължението става по-лесно, тъй като приходите на икономическия агент са в парична единица, която е по-скъпа от тази, в която последния трябва да изплати задълженията си.
Валутен суап /Currency swap/
Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
Валутен фючърс /Currency futures/
Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
Валутна операция
Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.
Валутна опция /Currency option/
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
Вальор
Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка /текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н./.
Варант /Warrant/
Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.