Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Валута /Currency/
Парична единица, която стои в основата на паричната система /златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.
Валутен курс /Currency Rate/
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Валутен риск
Възможност от загуби от колебанията в цените на валутите на международния пазар.
Валутен суап /Currency swap/
Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
Валутен фючърс /Currency futures/
Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
Валутна операция
Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.
Валутна опция /Currency option/
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
Вальор
Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка /текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н./.
Варант /Warrant/
Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.
Вертикално изравняване на дохода /Vertical equity/
Преразпределяне на дохода между групите с по-ниски и групите с по-високи доходи.
Водещ индикатор /Leading indicator/
Икономически измерител, който променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически процеси.
Вторичен пазар /Secondary market/
Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.