Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Данък добавена стойност (ДДС) /Value Added Tax (VAT)/
Данък добавена стойност (ДДС) e непряк (косвен) данък, включен в цената на стоките и услугите. ДДС се налага на всяка една стъпка в производствения процес, стига тази стъпка да увеличава стойността (и цената) на стоката или услугата. Крайният ДДС се заплаща от потребителя, като едва след прибавянето му се получава цената, която той заплаща. ДДС в България е 20%, като след прибавянето му се получава крайната цена на съответната стока или услуга. ДДС е въведен за пръв път от френската данъчна администрация през 1954 г., и оттогава е възприет в над 160 страни по целия свят. Този данък е сред основните източници на приходи към националните бюджети на страните от ЕС, като те нямат право да имат ДДС, по-нисък от 15%, но им се разрешава да въвеждат намаления на данъка за до две групи стоки или услуги. В България такова изключение е ДДС върху туризма (9%). Повечето страни членки поддържат 20-21% ДДС, а най-висок е той в Унгария. През 2017 г. в бюджета на Република България са заложени приходи от 8,8 млрд. лв. от ДДС.
Дата на падеж /Expiration Date/
Това е последният ден, на който може да бъде упражнена опцията или на който може да бъде търгуван фючърсен контракт.
Дата Спот
Денят, в който партньорите /икономическите агенти/ плащат и получават валута, която се купува или се продава.
Девалвация /Devaluation/
Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.
Делта /Delta/
Делтата е показател, измерващ с колко се изменя премията на опцията при единица изменение на цената на базовия актив. Интерпретира се и като вероятността дадена опция да влезе „в пари" преди падежа си.
Деноминация
Изменение на номиналната стойност на дадена парична единица, с цел опростяване на отчетната дейност. През 1999 година в България бе извърешна деноминация на лева в съотношение 1000:1.
Депозитарни разписки
Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.
Депресия /Depression/
Фаза от икономическия цикъл, която се характеризира със застой на производството, слабо търсене на стоки и услуги, нисък или отрицателен икономически растеж.
Джойнт венчър /Joint venture/
Джойнт венчър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача. Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях.
Дивидент
Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.
Дилър
Лице, което купува и продава ценни книжа и/или валута за своя сметка.
Дисконтиране на парични потоци /Discounted cash flow/
Метод за изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който номиналната стойност на потока се коригира (дисконтира) с определена изискуема норма на възвръщаемост.
Дисконтова лихва /Discount Rate/
Дисконтова лихва е лихвата, начислявана от Федералния резерв по заеми за банките, членки.
Доброволна безработица
В състояние на доброволна безработица се намират лица, които биха могли да си намерят работа, но предпочитат да се възползват в пълна степен от полагащите им се обезщетения за безработица, преди да се завърнат към заетост. Причина за подобен тип поведение може да се търси в така наречения "капан на безработицата".
Доверително управление /Trust/
Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за инвестиране с помощта на професионален мениджмънт, заедно с инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните животозастраховки. Управляващият (посредникът) взима процент от дохода , за определен срок или при предсрочни прекратяване на договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа (акции, облигации, валута, компенасторни инструменти (записи, бонове)), в които ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за инвеститори, които желаят портфейл по-различен от този на инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника може да поиска много по-рисково управлениe от балансираните портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове. Подписва се договор за доверително управление с лицензиран инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности. Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ-София се извършват при заплащатане на комисионна в полза на инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверителното управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.
Договор за разлика /Contract for Difference (CFD)/
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Дружество с ограничена отговорност ООД
ООД се образева от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството
Дуално обучение
Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане (обикновено между една трета и половината от обичайната заплата), придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Погледнато от по-широк ъгъл, дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на съответната страна, която го прилага, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица с всички ползи, следващи от това. Много европейски, а и не само европейски, държави прилагат модела успешно. Германия, Австрия и Швейцария са страните, с които обикновено се асоциира дуалното обучение. Именно това са и страните с традиционно най-ниската младежка безработица. Дуалната система е позната и в редица други страни като Дания, Холандия, Унгария, Хърватия, Австралия, Китай.
Дълга позиция /Long position/
Дълга позиция е позиция, при откриването на която е закупен даден актив.
Държавен дълг /Goverment debt/
Задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции.