Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Дата Спот
Денят, в който партньорите /икономическите агенти/ плащат и получават валута, която се купува или се продава.
Девалвация /Devaluation/
Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.
Деноминация
Изменение на номиналната стойност на дадена парична единица, с цел опростяване на отчетната дейност. През 1999 година в България бе извърешна деноминация на лева в съотношение 1000:1.
Депозитарни разписки
Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.
Депресия /Depression/
Фаза от икономическия цикъл, която се характеризира със застой на производството, слабо търсене на стоки и услуги, нисък или отрицателен икономически растеж.
Джойнт венчър /Joint venture/
Джойнт венчър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача. Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях.
Дивидент
Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.
Дилър
Лице, което купува и продава ценни книжа и/или валута за своя сметка.
Дисконтиране на парични потоци /Discounted cash flow/
Метод за изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който номиналната стойност на потока се коригира (дисконтира) с определена изискуема норма на възвръщаемост.
Доверително управление /Trust/
Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за инвестиране с помощта на професионален мениджмънт, заедно с инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните животозастраховки. Управляващият (посредникът) взима процент от дохода , за определен срок или при предсрочни прекратяване на договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа (акции, облигации, валута, компенасторни инструменти (записи, бонове)), в които ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за инвеститори, които желаят портфейл по-различен от този на инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника може да поиска много по-рисково управлениe от балансираните портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове. Подписва се договор за доверително управление с лицензиран инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности. Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ-София се извършват при заплащатане на комисионна в полза на инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверителното управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.
Договор за разлика /Contract for Difference (CFD)/
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Дружество с ограничена отговорност ООД
ООД се образева от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството
Държавен дълг /Goverment debt/
Задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции.
Държавни съкровищни бонове
Ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел краткосрочно финансиране на правителствени разходи.
Дюрация /Duration/
Дюрацията измерва чувствителността на цената на даден актив с фиксирана доходност (облигация). Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Обикновено колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.