Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Кабел /Cable/
Название в дилърския жаргон за британския паунд (GBP).
Капиталов пазар
Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа.
Капиталово бюджетиране /Capital Budgeting/
Процесът на вземане на решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценка на инвестиционни проекти, определяне на рентабилността. Някои от често използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н.
Киви /Kiwi/
Киви - название в дилърския жаргон за новозеландския долар ( NZD).
Клиринг
Bзаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.
Клиринг /Clearing/
Клиринг (Clearing) – процес , при които клиринговата къща на борсата поддържа сметките на своите членове, като се отразяват всички направени сделки и се контролира достатъчността на маржина в зависимост от движението на цените.
Коефициент на Джини /Gini coefficient/
Коефициентът на Джини измерва до каква степен разпределението на доходите в една икономика се отклонява от перфектното. Стойността на коефициента варира в границите от 0 до 100. Ако коефициентът е равен на 100, това би означавало, че един човек получава 100% от доходите (максимално неравенство). Ако коефициентът е равен на 0, това би означавало, че всички в икономиката получават равни доходи (перфектно равенство). Следователно, колкото по-ниска е стойността на Коефициента на Джини, толкова по-равномерно са разпределени доходите в икономиката.
Коефициент на заетост /Employment rate/
Коефициентът на заетост се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Най-често използваните коефициенти на заетост са този за населението на възраст над 15 години и този за населението на възраст между 15 и 64 години.
Коефициент на икономическа активност /Economic activity ratio/
Коефициентът на икономическа активност се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на икономически активните лица (заети + безработни) от населението в дадена възрастова група.
Коефициент на раждаемост /Birth rate/
Коефициентът на раждаемост (КР) се измерва в промили (‰) и показват броя живородени деца (ЖД) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).
Коефициент на смъртност /Mortality rate/
Коефициентът на смъртност (КС) се измерва в промили (‰) и показват броя починали (П) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).
Кол опция /Call Option/
Опция, даваща правото, без да задължава купувача, да придобие (открие дълга позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Колективна инвестиционна схема
Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.
Командитно дружество с акции
Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3.
Комисия за финансов надзор (КФН)
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор".
Комисия по търговията със стокови фючърси /Commodity Futures Trading Commission - CFTC/
Федерална комисия в САЩ, създадена през 1974 година по Закона за търговията със стокови фючърси. Комисията има пет членове, един от които е председател. Назначава се от Президента след одобрение от Сената и е независима от всички министерства. С приемането на Закона за модернизиране на стоковите фючърси от 2000 година (Commodity Futures Modernization Act of 2000). Комисията регулира и търговията на валутния пазар.
Конвертируемa облигация /Convertible Bond/
а) Облигация, която може да бъде конвертирана в акции. 2. Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.
Консолидация /Consolidation/
Обединяване на две или повече предприятия (активи, задължения, капитал и т.н.). В счетоводството терминът "консолидиран финансов отчет" се използва, когато финансовите реузлтати на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията - майка.
Консорциум /Consortium/
Асоциация на компании или физически лица, обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси. Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които не могат да бъдат постигнати от отделните членове.
Контрол
Контрол е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.