Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Капиталов пазар
Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа.
Капиталово бюджетиране /Capital Budgeting/
Процесът на вземане на решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценка на инвестиционни проекти, определяне на рентабилността. Някои от често използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н.
Клиринг
Bзаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.
Колективна инвестиционна схема
Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.
Командитно дружество с акции
Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3.
Комисия за финансов надзор (КФН)
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор".
Конвертируемa облигация /Convertible Bond/
а) Облигация, която може да бъде конвертирана в акции. 2. Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.
Консолидация /Consolidation/
Обединяване на две или повече предприятия (активи, задължения, капитал и т.н.). В счетоводството терминът "консолидиран финансов отчет" се използва, когато финансовите реузлтати на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията - майка.
Консорциум /Consortium/
Асоциация на компании или физически лица, обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси. Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които не могат да бъдат постигнати от отделните членове.
Контрол
Контрол е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
Корелация /Correlation/
Във финансовата терминология, корелацията изразява степента, в която два актива или показателя се изменят един спрямо друг. Обикновено се изчислява посредством коефициент на корелация, който варира в границите —1 и +1. Абсолютна позитивна корелация (+1) , означава че изменението на единия показател, ще бъде точно толкова колкото и на другия (на процентна основа). Абсолютна негативна корелация (-1), означава че изменението на единия показател ще бъде равно на това на другия (на процента основа), но в обратна посока. Корелацията е равна на 0, ако измененията на двата показателя, не се влияят едно от друго.
Корпоративни облигации /Corporate bonds/
Облигации емитирани от търговски дружества. Обикновено носят по-висока доходност от държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. По правило, колкото по-стабилна и платежоспособна е дадена компания, толкова по-ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е така заради по-малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане на задълженията.
Котиране
1) установяване на цената /курса/ на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките.
Кредит /Credit/
Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.
Крива на доходността /Yield Curve/
Графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос – времето до падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.
Крос курс
Съотношението между две валути, което произтича от техния курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на курсовете на еквивалентната и котираната спрямо базовата валута.
Купон /Coupon/
Лихва по облигация.