Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Обем /Volume/
Изтъргуваното количество от даден актив за определен период. Използва се като средство за измерване на пазарната активност.
Облигации /Bonds/
Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията.
Обръщащ бар /Reversal Bar/
бар, нивото на затваряне на който е в противоположна посока на предхождащия тренд и е близо да съответния екстремум. Ако трендът досега е бил низходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е над нивото на отваряне. Ако трендът досега е бил възходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е под нивото на отваряне.
Обърнат пазар /Inverted Market/
състояние на пазарите на фючърси, когато отношението между цените на различните месеци за доставка се различава от нормалното. Например при фючърсите на царевица, когато цената на близкия месец е по-висока от тази на по-далечния.
Овърдрафт /Overdraft/
Овърдрафт е форма на кредит, при която клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит надвишаващ наличността по банковата сметка. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката (по правило няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за времето, през което тя е ползвана.
Одит /Audit/
Професионално изследване и потвърждаване на счетоводните данни на фирмата
Ози /Aussie/
название в дилърския жаргон за австралийския долар AUD.
Операции на открития пазар /Ореп Маrкеt operations/
покупка и продажба на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на паричното предлагане.
Опция /Option/
Опцията представлява право, но не и задължение, за покупка или продажба на даден актив на фиксирана цена до определена дата (падеж). Call-опциите дават право на покупка, а рut-опциите - на продажба. Цената на упражняване наричана още "страйк" представлява фиксираната цена, по която може да се купи или продаде базовия актив. Цената, която купувачът на опцията плаща на нейният издадел за правото се нарича премия. Тя се определя от времето до падежа (времева стойност), цената на базовия актив, неговата волатилност и цената на упражняване на опцията. Ако една опция има смисъл да бъде упражнена (нейният "страйк" е по-нисък (при call опциите) или по-висок (при put опциите) от текущата цена на базовия актив) се казва, че опцията е "в пари". Американският тип опции могат да бъдат упражнени по всяко време до падежа, а европейският тип - само на датата на падежа.
Осигурителен доход /Reference income/
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски
Осигурителна ставка /Contribution rate/
Процентът, с който се умножава съответната осигурителна база.
Осигурителни рискове /Social insurance risks/
Събития довели до намаляване или загуба на трудовия доход на осигуреното лице.
Основен лихвен процент /Basic interest rate/
Основният лихвен процент се определя от централната банка. В известен смисъл той е както „регулатор”, така и „барометър” на цената на парите в една икономика. По принцип централните банки повишават лихвените проценти с цел да предотвратят „прегряване” на икономиката, което обикновено върви ръка за ръка с по-висока инфлация, и ги понижават, когато икономиката изпитва затруднения, с цел за стимулират кредитирането и разкриването на работни места, а оттук и инфлацията.
Офсетна операция /offset/
операция, която е противоположна на тази, с кочто сме отворили позиция. Например , ако сме купили финансов актив и сме отворили дълга позиция, чрез офсетна сделка.
Офшорна зона /Offshore/
Офшорните зони представляват държави, които прилагат по-малко регулации или поддържат по-ниски корпоративни данъчни ставки. Регистрирайки компанията си в офшорна зона инвеститорът би могъл да спести значителна сума, особено ако данъците в неговата страна са относително високи.