Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Свързани лица
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.
Сетълмент
Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане.
Сетълмънт цена /Settlement Price/
последната цена за дадена борсова сесия. Въз основа на нея клиринговата къща определя печалбата и загубите по откритите позиции, маржин изискванията, ценовите гаранции за следващия ден.
Сини чипове /Blue chips/
Акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем.
Системно нарушение
Системно нарушение е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по прилагането му в срок до една година.
Скалпиране /Scalping/
Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.
Скалпиране /Scapl/
търгуване за малки печалби. Обикновено позицията се отваря и затваря за няколко минути и се цели извличане на печалба от много малки движения.
Спекулант /Speculator/
Спекулантът е лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж и позициите се държат сравнително кратко време.
Споразумение за обратно изкупуване /Repurchase Agreements - Repo/
споразумение между купувач и продавач, обикновено на ДЦК. в което продавачът се съгласява да изкупи обратно ценните книжа на по-късна дата.
Спот /Spot/
този термин се отнася за сделки, при които обикновено има реална доставка и незабавно плащане. Например при валутните спот сделки плащането е до два работни дни.
Спот курс /Spot rate/
Настоящата стойност на някакъв актив за разлика от цената по фючърс, форуърд или опция.
Спот пазар /Spot Market/
пазар, на който се извършва реална доставка на стоки, валути и финансови инструменти.
Спред /Spread/
а) Разликата между курс "купува" и курс "продава" на даден финансов инструмент. б) При търговия с опции означава едновременна покупка и продажба на опции от един и същи вид (put или call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква цена на упражняване и различен срок.
Срочни сделки
Cделки с опции, фючърси и други сделки с ценни книжа, които предвиждат отлагане на техния сетълмент до определен срок.
Стагфлация /Stagflation/
Състояние на икономиката, при която са едновремено налице три фактора: Нисък или намаляващ икономически растеж Ръст на инфлацията Ръст на безработицата
Стоп поръчка /Stop Loss Order/
Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.
Структурна безработица /Structural unemployment/
Безработица, която е предизвикана от разминаване между уменията на текущо безработните и нуждите на бизнеса. Това може да доведе до по-бавно създаване на нови работни места и до недостиг на подходящи кадри за определени сектори, въпреки наличието на голям брой безработни лица. Един от основните инструменти за измерване на структурната безработица е т. нар. "Крива на Бевъридж". Тя съпоставя коефициента на безработица с коефициента на свободните работни места.
Субсидии в социалното осигуряване /State subsidies/
Трансфери от държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни източници.
Суиси /Swissie/
название в дилърския жаргон за швейцарския франк СНF