Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Валута /Currency/
Парична единица, която стои в основата на паричната система /златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.
Валутен курс /Currency Rate/
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Валутен суап /Currency swap/
Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
Валутен фючърс /Currency futures/
Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
Валутна опция /Currency option/
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
Договор за разлика /Contract for Difference (CFD)/
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Капиталово бюджетиране /Capital Budgeting/
Процесът на вземане на решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценка на инвестиционни проекти, определяне на рентабилността. Някои от често използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н.
Конвертируемa облигация /Convertible Bond/
а) Облигация, която може да бъде конвертирана в акции. 2. Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.
Консолидация /Consolidation/
Обединяване на две или повече предприятия (активи, задължения, капитал и т.н.). В счетоводството терминът "консолидиран финансов отчет" се използва, когато финансовите реузлтати на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията - майка.
Консорциум /Consortium/
Асоциация на компании или физически лица, обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси. Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които не могат да бъдат постигнати от отделните членове.
Корелация /Correlation/
Във финансовата терминология, корелацията изразява степента, в която два актива или показателя се изменят един спрямо друг. Обикновено се изчислява посредством коефициент на корелация, който варира в границите —1 и +1. Абсолютна позитивна корелация (+1) , означава че изменението на единия показател, ще бъде точно толкова колкото и на другия (на процентна основа). Абсолютна негативна корелация (-1), означава че изменението на единия показател ще бъде равно на това на другия (на процента основа), но в обратна посока. Корелацията е равна на 0, ако измененията на двата показателя, не се влияят едно от друго.
Корпоративни облигации /Corporate bonds/
Облигации емитирани от търговски дружества. Обикновено носят по-висока доходност от държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. По правило, колкото по-стабилна и платежоспособна е дадена компания, толкова по-ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е така заради по-малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане на задълженията.
Кредит /Credit/
Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.
Купон /Coupon/
Лихва по облигация.
Осигурителна ставка /Contribution rate/
Процентът, с който се умножава съответната осигурителна база.
Чеково плащане /Cheque payment/
Плащане чрез писменно нареждане (чек) на притежателя на средствата по банкова сметка за изплащане на определена сума на приносителя на чека или на посоченото в него лице.
Японски свещи /Candlestick charts/
Инструмент на техническия анализ. Представлява графично представяне на цената на даден актив за определен период от време. Изобразяват се цените на отваряне и затваряне, най-високата и най-ниската стойност за периода.