Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Борса за фючърси /Futures Exchange/
централизиран пазар с установени правила и регулиране, където продавачи и купувачи могат да търгуват фючърсни контракти.
Брокер на пода /Floor Broker/
Това е физическо лице, което изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на пода на борсата.
Изпълни или унищожи /Fill-or-Kill -FOK/
Изпълни или унищожи – поръчка, която трябва да бъде изпълнена веднага или отменена.
Лихва по федералните фондове /Federal Funds Rate/
лихвата по-заеми от федералните фондове.
Пълна заетост /Full employment/
Пълна заетост е налице, когато нивото на безработицата е ограничено до нейния фрикционен и структурен компонент. Тя предполага състояние на оптимална заетост на трудовия ресурс при пазарни условия – безработни са само лицата, чиито умения и квалификация не се търсят от работодателите, както и тези, които се намират в преход между две работни места.
Федерални фондове /Federal Funds/
депозити на банките, членки във Федералния резерв. Тези фондове се използват и за заеми от една банка на друга.
Фонд /Fund/
Дружество, което се занимава с инвестиране на средства в диферсифициран портфейл от активи (акции, облигаци, недвижими имоти и др.). Средствата се осигуряват от притежателите на дялови участия във фонда, като всеки от тях участва пропорционално в разпределението на бъдещите финансови резултати. Този процес е известен като "секюритизация" на активите. Предимството, което индивидуалния инвеститор получава, като инвестира във фонд е намаляване на риска, тъй като фондът разполага с повече възможоности за диверсификация. Инвестиционните фондове могат да бъдат от отворен и затворен тип, като в първия случай постоянно осъществяват емитиране и обратно изкупуване на акции, а във втория - капиталът е фиксиран при създаването на фонда и може да бъде увеличаван в съотвествие с определени процедури.
Форекс /FOREX/
Форекс (от английски - foreign exchange) e международният валутен пазар. Представлява мрежа от финансови институции, които обслужват международни сделки. На него се търгуват различни национални валути.
Форуърд /Forward/
Сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по-късна дата определено количество от установения актив по предварително договорени цени и условия на изпълнение.
Форуърд курсове /Forward rates/
Валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще.
Форуърден контракт /Forward Contract/
договор , при който продавачът се съгласява да достави даден актив на определена бъдеща дата. За разлика от фючърсните контракти, тези не са стандартизирани и се договорят между участниците.
Фундаментален анализ /Fundamental Analysis/
метод за предвиждане на бъдещото движение на цените чрез анализиране взаимодействието на търсенето и предлагането на даден актив.
Фючърс /Futures/
Средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период.
Фючърсен контракт /Futures Contract/
стандартизиран контракт за бъдеща покупко-продажба на финансов инструмент или стока с отложена доставка. Има предшарително определени параметри за количество и качество на актива, като и за време и място на доставка.