Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Акции /Stocks/
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.
Акционер /Shareholder/
Притежател на акции в акционерно дружество.
Борса /Stock Exchange/
Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартизирани масови стоки /стокова борса/ или на акции, облигации и други ценни книжа /фондова борса/.
Вторичен пазар /Secondary market/
Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.
Ниво на подкрепа /Support level/
Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на подкрепа се срещат при низходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много купувачи.
Осигурителни рискове /Social insurance risks/
Събития довели до намаляване или загуба на трудовия доход на осигуреното лице.
Скалпиране /Scalping/
Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.
Спекулант /Speculator/
Спекулантът е лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж и позициите се държат сравнително кратко време.
Спот курс /Spot rate/
Настоящата стойност на някакъв актив за разлика от цената по фючърс, форуърд или опция.
Спред /Spread/
а) Разликата между курс "купува" и курс "продава" на даден финансов инструмент. б) При търговия с опции означава едновременна покупка и продажба на опции от един и същи вид (put или call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква цена на упражняване и различен срок.
Стоп поръчка /Stop Loss Order/
Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.
Субсидии в социалното осигуряване /State subsidies/
Трансфери от държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни източници.
Шипинг /Shipping/
а) Доставка, превоз б) Шпингови сертификати - използват се на борсите за търговия на фючърсни инструменти. Шипинговия сертификат е договор с лицензирана от борсата логистична институция, която трябва да достави даден актив на притежателят на сертификата. Доставката се осъществява според условията посочени в договора.