Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Акции /Stocks/
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.
Акционер /Shareholder/
Притежател на акции в акционерно дружество.
Борса /Stock Exchange/
Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартизирани масови стоки /стокова борса/ или на акции, облигации и други ценни книжа /фондова борса/.
Вторичен пазар /Secondary market/
Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.
Къса позиция /Short position/
позиция, която е открита чрез продажба на акции, без те да са притежавани, продажба на фючърс, продажба на кол или покупка на пут опция.
Ниво на подкрепа /Support level/
Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на подкрепа се срещат при низходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много купувачи.
Осигурителни рискове /Social insurance risks/
Събития довели до намаляване или загуба на трудовия доход на осигуреното лице.
Сетълмънт цена /Settlement Price/
последната цена за дадена борсова сесия. Въз основа на нея клиринговата къща определя печалбата и загубите по откритите позиции, маржин изискванията, ценовите гаранции за следващия ден.
Скалпиране /Scalping/
Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.
Скалпиране /Scapl/
търгуване за малки печалби. Обикновено позицията се отваря и затваря за няколко минути и се цели извличане на печалба от много малки движения.
Спекулант /Speculator/
Спекулантът е лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж и позициите се държат сравнително кратко време.
Спот /Spot/
този термин се отнася за сделки, при които обикновено има реална доставка и незабавно плащане. Например при валутните спот сделки плащането е до два работни дни.
Спот курс /Spot rate/
Настоящата стойност на някакъв актив за разлика от цената по фючърс, форуърд или опция.
Спот пазар /Spot Market/
пазар, на който се извършва реална доставка на стоки, валути и финансови инструменти.
Спред /Spread/
а) Разликата между курс "купува" и курс "продава" на даден финансов инструмент. б) При търговия с опции означава едновременна покупка и продажба на опции от един и същи вид (put или call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква цена на упражняване и различен срок.
Стагфлация /Stagflation/
Състояние на икономиката, при която са едновремено налице три фактора: Нисък или намаляващ икономически растеж Ръст на инфлацията Ръст на безработицата
Стоп поръчка /Stop Loss Order/
Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.
Структурна безработица /Structural unemployment/
Безработица, която е предизвикана от разминаване между уменията на текущо безработните и нуждите на бизнеса. Това може да доведе до по-бавно създаване на нови работни места и до недостиг на подходящи кадри за определени сектори, въпреки наличието на голям брой безработни лица. Един от основните инструменти за измерване на структурната безработица е т. нар. "Крива на Бевъридж". Тя съпоставя коефициента на безработица с коефициента на свободните работни места.
Субсидии в социалното осигуряване /State subsidies/
Трансфери от държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни източници.
Суиси /Swissie/
название в дилърския жаргон за швейцарския франк СНF