Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Имената на бизнеса

Компаниите с дългосрочни цели трябва да имат добро финансово управление

Всяка организация, поставила си стратегически и оперативни цели, трябва да може да ги измери, твърди Десислава Българанова от Balkan Services

Компаниите с дългосрочни цели трябва да имат добро финансово управление

Снимка: Balkan Services

Десислава Българанова е мениджър финансови системи и решения и партньор в Balkan Services. Тя е финансов експерт и консултант по внедряване на системи за управление на бизнеса с повече от 15-годишен практически опит. Компетенциите й покриват управленско счетоводство и данъци, финансов мениджърски репортинг, финансова консолидация, планиране и бюджетиране. Участвала е в редица проекти за внедряване на ERP решения в банковия, търговския и индустриалния сектор. През последните години е с основен фокус и ръководи екипа по внедряване на решението за репортинг, консолидация и планиране LucaNet.
 
Г-жо Българанова, в днешно време на анализа на данни се отделя все по-голямо внимание, при това не само от големите фирми. Как големите данни (big data) и техният анализ могат да помогнат на мениджърите при управлението на организациите им?

Съвременните технологии трансформират начина, по който работят индустриите. Променящите се изисквания на клиентите, нарастващата конкуренция, регулаторните рамки карат организациите да търсят своето устойчиво предимство на пазара. Трите 3Vs (volume, velocity, variety ) са основните характеристики на “Big data” – обем, скорост и многообразие, и именно те превръщат информационните ресурси в конкурентно предимство. Следва въпросът достоверни ли са те?

Темпът, с който растат масивите от данни през последните години, е експоненциален. Те са неструктурирани, не са полезни в този вид. Данните носят информация, когато се обработват с конкретна цел, представени по определени закономерности и формати. Анализът на информацията дава възможност да се откроят различните бизнес модели и да се вземат по-ефективни решения.

Как се случва това по специално при финансовото или корпоративното представяне (FPM - Financial Performance Management/EPM - Enterprise Performance Management/CPM – Corporate Performance Management)?

Независимо от името, с което се характеризират, този тип бизнес приложения са свързани с измерване и онагледяване представянето на организациите, както текущото, така и бъдещото. Използват се предимно от отделите, отговарящи за корпоративните финанси и подпомагат много от критичните процеси, свързани с развитието: стратегическо финансово планиране, създаване на бюджети, анализ на различни сценарии, финансова, мениджмънт и регулаторна отчетност. Ролята на финансовия контролинг се променя от доставчик на услуги за мениджмънта и оперативните отдели в партньор, отговорен за корпоративния успех.

Колко голям е този пазар в глобален мащаб?

Трудно е дам дефиниция в глобален мащаб, с една дума е огромен и има потенциал за развитие. Всяка организация, поставила си стратегически и оперативни цели, трябва да може да ги измери. Отчетността по дефиниция е измерител на случили се събития и в същото време използваме същия термин за представяне на бъдещата си дейност. Създаваме отчетност за бъдещото представяне на компаниите, но то се променя динамично, както всичко около нас.

Възможността да се измери представянето на организациите в реално време спрямо целите, дава ключови насоки за промяна и адаптация. Това значително увеличава скоростта за вземане и привеждане в действие на стратегическите решения.

Разкажете повече за немското софтуерно решение за финансово управление LucaNet! Как то улеснява служителите – колко време или средства може да се спестят с ползването му?

LucaNet е приложение за финансова консолидация, планиране, представяне и анализ на дейността. То е единна система за управление на всички финансови процеси. Решението автоматизира унифицирането и валидирането на данните още на входа, независимо от източника на информация (различни финансово-счетоводни системи, екселски файлове), превръщайки системата в „Единна точка на истината“.

Софтуерът управлява цялостния процес на изготвяне на консолидирани финансови отчети – Отчет за всеобхватния доход, Отчет за финансовото състояние, Паричен поток и всички свързани оповестявания. Дава възможност за паралелно изготвяне на консолидирани отчети в зависимост от приложимите стандарти. Автоматизирани са стъпките на капиталова консолидация, вътрешно групови елиминации на разчети, приходи и разходи, материални запаси и пр. Всяка транзакция може да бъде проследена в системата.

За много фирми планирането е процес, който отнема значително време и е свързан с ръчно въвеждане на голямо количество данни в различни, нестандартизирани формати. Това води до ограничаване на планирането само до печалба или загуба. Планирането на баланс и парични потоци се пренебрегва изцяло или се постига частично. Интегрираният модел на планиране е абсолютна предпоставка за ефективно и успешно управление на бизнеса.

Като система за финансово планиране, анализ и репортинг LucaNet осигурява на потребителите постоянен достъп до изчерпателна информация за данните за минали периоди, данни в реално време, както и прогнозни финансови данни. Могат да се създадат множество версии на плановете, да се сравняват с реални данни и помежду си, както и с планове за предходни отчетни периоди с едно кликване на мишката.

Дефинирането на финансови показатели за измерване на бизнеса се прави от потребителите.

Холистичният подход на системата позволява комбинирането на финансовото планиране и финансовата консолидация за груповите структури. Мениджмънтът разполага със сравнима информация в единни структури, готова за анализ както на ниво компания, така и на консолидирана база.

Имате ли вече клиенти, които са внедрили решението? Разкажете как се случва един подобен проект – колко време отнема самото внедряване, обучение, какви са последващите фази...?

LucaNet има клиенти в България и с радост бих ги нарекла „доволни клиенти“.

Някои от тях използват само функционалността за консолидация, компании, които не консолидират, използват планирането, а някои всички функционалности на софтуера. Един проект може да започне като проект за финансова консолидация, но постепенно се превръща в приложение за цялостно представяне на дейността на компаниите.

Последният ни проект е с Евроинс Иншурънс Груп - холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в застрахователния сектор в Централна и Източна Европа. Търговският модел на Групата е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.

Целта на проекта при финализирането му е да са автоматизирани процесите по финансова консолидация  в Групата. Допълнително в хода на осъществяването му бе разработена и допълнителна функционалност, която ще подпомогне отчетността на инвестиционния портфейл в контекста на Платежоспособност II. Използването на LucaNet позволява значително съкращаване на времето за изготвяне на отчетите, възможност за анализ на дейността в различни разрези, както и постигане на отчетност на ниво бизнес линия в отделните компании и на ниво група.

Други проекти със софтуера имаме в ИТ сферата, търговията и производството.

По отношение на реализацията на подобни проекти подходът ни при внедряване на LucaNet, освен стандартните етапи по анализ, разработване, тестване и имплементация е силно ориентиран към обучение на бъдещите ползватели, които се превръщат впоследствие в негови архитекти. Софтуерът е интуитивен и потребителите, припознавайки процесите си в него, го развиват и надграждат сами.

Проектите са различни като продължителност - от месец до половин година. Зависи дали внедряваме само планиране, само финансова консолидация, финансово представяне и анализи на компанията или комбинация на модулите. Големината на групите при финансова консолидация, техните специфики, локалните регулаторни изисквания при международните групи също оказват влияние на продължителността.

За какви компании е най-добре приложим този софтуер и защо?

LucaNet е приложим за всяка компания, независимо от индустрията, в която оперира.

Всяка компания планира по различен начин. Някои организации планират на база исторически данни, други “from the scratch”, може да комбинирате вариантите. Няма ограничение във версиите на плана и подхода, който ще използвате, може да сравнявате резултатите от различните подходи помежду им, с изпълнението по всяко време, в единна структура в една система.

Системата е гъвкава, лесно репродуцира промените във формите на представяне на данните. Потребителите създават производни отчети в нужния им формат сами. Данните могат да бъдат представяни в зависимост от изискванията на локалните законодателства и груповата политика, в зависимост от формата на управленската отчетност. В една голяма холдингова структура с няколко нива или сфери на дейност компаниите често оперират в различни индустрии. Данните се представят по различен начин, за да бъдат разбираеми и най-вече полезни. Освен основните ключови показатели за измерване на ефективността са необходими и специфични показатели според бизнес сферата и спецификата на отделната компания. За тях са нужни допълнителни данни към финансовите отчети. Когато всички тези данни са в една система, за всички периоди и в достъпна форма е лесно да се проследят тенденциите, да се дефинират слабите места спрямо стратегическите цели на компаниите.

По статията работиха: автор Бойчо Попов, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

1
 
10
 
1
преди 10 месеца
"Всяка организация, поставила си стратегически и оперативни цели, трябва да може да ги измери", но много мениджъри забравят това в хода на работа и с времето

Още от Имената на бизнеса
Григорий Вазов: Застрахователните компании са изключително добре позиционирани