Новини и анализи

БФБ – развитие в застой

08.02.2016 08:16 | препоръчай (0)

Финансовите посредници очакват основните индекси да се задържат на нивата, на които изпратиха 2015 г., поне до март, показва доклад на МФ

Финансовите посредници очакват основните индекси на Българската фондова борса (БФБ) да запазят нивата, на които изпратиха 2015 г., поне до март 2016 г.

Това показват резултатите от тримесечното издание „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Дирекция „Икономическа и финансова политика“ към Министерството на финансите (МФ). В него са обобщени очакванията на инвестиционни посредници, управляващи дружества, търговски банки и пенсионни фондове по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до извършваната от тях дейност.

Очакванията на финансовите посредници за развитието на индексите през първото тримесечие на годината са по-песимистични спрямо последните три месеца на миналата година.

„Понижението на оптимизма на участниците кореспондира с неблагоприятната ситуация на повечето световни фондови пазари. Това е най-важният фактор, допринесъл за понижението на борсовите индекси от началото на настоящата година. Очакванията на посредниците се подкрепят до голяма степен и от развитието на пазара през последното тримесечие на изминалата година. Търговията на БФБ бе при ниски обороти, а цените се движеха основно в низходяща посока. Раздвижване и ръст на индексите имаше едва през последния месец на годината, когато бе осъществено единственото първично публично предлагане за годината“, посочва МФ в своя доклад, като препратката е към листването на Сирма Холдинг АД в края на 2015 г.

През първото тримесечие на 2016 г. очакванията на инвестиционните посредници спрямо отговорите в предходното изследване на МФ са по-малко оптимистични по отношение на реализирания оборот от търговия и сделки с акции на БФБ, но остават на положителна територия. Същевременно очакванията им за реализиран оборот от търговия с облигации се влошават.

По-голям оптимизъм спрямо нагласите за последното тримесечие на 2015 г. анкетираните инвестиционни посредници проявяват по отношение на общия брой нови емисии облигации, листнати на БФБ.

Тези очаквания съвпадат с лекото раздвижване на борсата през последното тримесечие на миналата година, когато имаше пет нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия, от които две на сегмент „Облигации“.

От друга страна активите на местните фондове, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял в общия им размер на активите, пишат от МФ.

Търсенето на алтернативни източници на доходност раздвижва конкуренцията

Като цяло инвестиционните посредници очакват конкуренцията помежду им да нараства, при това малко по-силно спрямо преценката им за края на 2015 г.

Оптимизмът на колективните инвестиционни схеми (КИС) пък се запазва и по отношение на първото тримесечие на годината, като спрямо акумулираните активи и привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства те се подобряват в съпоставка с предходната анкета на МФ.

Същевременно, очакванията за доходността на КИС и привлечените средства от застрахователни дружества и пенсионни фондове са по-резервирани, макар и положителни.

Това кореспондира със средата на ниски лихви, по-ниска доходност и недостатъчно алтернативи за реализиране на по-висока възвръщаемост. Тези условия са в синхрон и с очакванията на КИС за леко увеличаване на конкуренцията помежду им.

На фона на ниските лихви и алтернативите на депозитите финансовите посредници смятат, че понижението на лихвените проценти по депозитите и кредитите, деноминирани в лева и евро, ще продължи до края на март.

Според консолидираните резултати от анкетата това ще се случи по-бързо в сравнение с прогнозите им за последните две тримесечия на предходната година. Впечатление прави все по-силното раздалечаване на очакванията за процентите по доларови депозити и кредити, които в настоящото издание вече се доближават до неутралното очакване, пише още в доклада на МФ.

Още по темата

Това се случва на фона на затягането на паричната политика в САЩ, след като през декември Федералният резерв повиши референтния лихвен процент за пръв път от началото на финансовата криза през 2007 г.

Леко поскъпване на долара спрямо лева до края на март

На този фон са и прогнозите по отношение на курса на лева към щатския долар до края на първото тримесечие на 2016 г. Резултатите от допитването загатват за леко поскъпване на долара. Но общото очакване остава без особена промяна в сравнение с предходното издание.

Анкетираните бяха точни в прогнозите си за последното тримесечие на 2015 г. Доларът повиши стойността си последователно през октомври и ноември и въпреки известното възстановяване на еврото през декември, отбеляза поскъпване за тримесечието, посочват още експертите на финансовото министерство.

Разнопосочни сигнали по отношение на кредитната активност

Търговските банки свиват леко очакванията си за кредитната активност през първото тримесечие на годината спрямо предходното. Малко по-висок обем банките прогнозират единствено по отношение на овърдрафта за фирми, което е в подкрепа на заключението за по-високи нужди на фирмите от оборотни средства в непосредствено бъдеще. Най-ниски и понижаващи се спрямо последните три месеца на 2015 г. са очакванията за обема на дългосрочните кредити за фирми и на кредитите в евро за домакинствата.

От своя страна с най-висок очакван обем са дългосрочните кредити за домакинства, почти без промяна от миналото издание. При депозитите банките прогнозират през първото тримесечие на годината най-голям ръст да има при привлечените депозити от домакинства, макар и малко по-нисък от постигнатия в края на 2015 г.

По-високи очаквания спрямо предходното изследване се наблюдават по отношение на дългосрочните депозити на домакинствата. Повишени са и очакванията за растежа на депозитите им в евро. Според отговорите на участниците, депозитите на фирми няма да нарастват през разглеждания период.

Графики: МФ

Анкетираните възнамеряват да продължат да намаляват външните си задължения и през първите три месеца на 2016 г., като това ще се случи в по-голяма степен в сравнение с предходното тримесечие.

Конкуренцията между търговските банки ще се засили видимо в началото на настоящата година. Това кореспондира с прогнозираното по-бързо понижение на лихвените проценти по кредитите.

Същевременно банките запазват очакванията си за конкуренцията на други типове финансови посредници. Според тях ще има минимално увеличение на конкуренцията от страна на лизинговите компании и умерено нарастване на конкуренцията на други небанкови институции.

Финансовите посредници смятат още, че само по-високият икономически растеж на българската икономика, който бе наблюдаван до септември 2015 г., не е достатъчен фактор за увеличаване на оптимизма по отношение на търговията на капиталовия пазар, както и останалите сегменти като кредитиране и осигурителен пазар.

Това като цяло е в синхрон с динамиката на борсовата търговия през цялата 2015 г., която остана на слаби нива, с изключение на периода в края на годината, когато на БФБ бе успешно листнат нов емитент, пишат от МФ в заключение.

Графика: МФ