Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН вписа емисията облигации на "Монбат"

Amundi Luxembourg може да започне да предлага ценни книжа в България

КФН вписа емисията облигации на "Монбат"

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия в размер на 28 015 броя облигации, издадени от „Монбат” АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, става ясно от решенията, взети от регулатора по време на заседание на 2 февруари.

Облигациите са безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени с базов актив обикновени безналични акции. Номиналната стойност е 1 000 евро за облигация с плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% на годишна база, платима на 6-месечен период.

Главницата ще се изплаща на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, като в случай на наличие на конвертиране погашенията по главницата ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане.

Матуритетът е 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране на емисията конвертируеми облигации.

Комисията издаде и одобрения на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за замяна на банката депозитар „Сибанк” ЕАД с „Обединена Българска Банка” АД на договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“.

Също така регулаторът издаде лиценз на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърден е проспектът за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията акции (в процес на емитиране) е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
          
От решенията става ясно още, че е изпратено писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което Комисията изисква коригиране на промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Greece ASE UCITS ETF” и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF".

КФН не издаде окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Целулоза и хартия-97” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 599 броя акции на „Институт по целулоза и хартия“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената за една акция е 116,76 лв.

В същото време регулаторът е изпратил писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на клас АЕ на Подфонд PROTECT 90 на инвестиционно дружество AMUNDI FUNDS отговарят на изискванията на приложимото законодателство. Управляващото дружество може да започне да предлага в България горепосочения клас ценни книжа.

Регулаторът изпрати писмо до УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква да актуализира и представи в КФН проспектите на ДФ „Тексим Балкани”, ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари“.

Комисията също така спря образуваните производства за издаване на разрешение на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на ДФ „Астра Глобал Екуити“ и ДФ „Астра баланс“ във връзка с друго административно производство.

От решенията ставя ясно още, че са наложени принудителни административни мерки спрямо БФБ-София, с които КФН задължава борсата в срок от 3 работни дни от получаване на решенията да спре окончателно извършването на сделки с акции от емисии, издадени от „Хасково-Табак“ АД (в ликвидация), „Прибор“ АД (в ликвидация), „Малък Искър“ АД (в ликвидация) и „Асеновград-Табак“ АД (в ликвидация).

Регулаторът също така одобри Евгени Йосифов Бенбасат за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД и „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД. Той е одобрен и за изпълнителен директор и член на Управителния съвет, а Григорий Вазов за независим член на Надзорния съвет, на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество” АД. По отношение на одобрението на Йохан Демен за член на Надзорния съвет КФН изисква да се представят допълнително коригирани документи.

Изпратено е писмо до „ЗД Нова Инс“ ЕАД за отстраняване на констатираните нередовности и предоставяне на необходимата допълнителна информация относно издаване на допълнителен лиценз на дружеството.

По статията работиха: Веселина Василева, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
КФН потвърди проспекта на емисия облигации на "Мотобул" ЕАД