Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Условия за ползване

 

 

Инвестор.БГ АД („Инвестор") ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и допълнителните условия за използването на сайта намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Допълнителни условия:

Всички съобщения във форума на Investor.bg, както и коментарите под статиите, публикувани в сайта, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра и Investor.bg.

Следователно Инвестор.БГ АД, както и администраторите, модераторите или уебмастърът на форума, не носят каквато и да е отговорност за съдържанието на изразените мнения и/или публикувани материали във форума, както и за съдържанието на коментарите под статиите.

Следва да имате предвид и обстоятелството, че Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 17 октомври 2006 г.) забранява манипулирането на пазара на финансови инструменти. Тази забрана се отнася и до разпространяването по интернет на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че информацията е невярна или подвеждаща.

По смисъла на закона „финансови инструменти” са:

а) ценни книжа, които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като: аа) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции; бб) облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа; вв) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели;

б) дялове на колективни инвестиционни схеми;

в) инструменти на паричния пазар;

г) финансови фючърси;

д) форуърдни лихвени споразумения;

е) суапови договори върху лихвени проценти, валута или ценни книжа;

ж) опции за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти по букви "а" - "е", включително опции върху лихвени проценти и валута;

з) деривати върху стоки;

и) други инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар или за които е поискано допускане до търговия на такъв пазар.

Санкцията при манипулиране на пазара на финансови инструменти е глоба от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс.

С даването на съгласие за спазване на Общите условия за регистрация Вие декларирате, че се задължавате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, дискриминационен, комерсиален или обиждащ участниците във форумите по какъвто и да е друг начин материал и/или мнение, както и да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички съобщения, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните материали.

Администраторите и модераторите на Investor.bg ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки подобен материал.

Инвестор.БГ АД си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително Комисията за финансов надзор, прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки материал, който нарушава законодателството на Р България и/или правото на Европейския съюз.

С даването на съгласие за спазване на Общите условия за регистрация Вие приемате, че уебмастърът, администраторите и модераторите на Investor.bg имат правото да премахват, променят или заключат всяка тема по всяко време, ако намерят това за уместно.

Като потребител Вие одобрявате записването на всяка информация, която въведете в база данни. Уебмастърът, администраторът и модераторите на Investor.bg не могат да бъдат отговорни за каквито и да е хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данни на потребителите.

Всяко лице, което желае да публикува, да преразкаже или да се позове на материал, съдържащ се във форума или на сайта, е длъжно да получи предварително разрешение от Инвестор.БГ АД за всеки конкретен случай или да посочи ясно в началото на използвания материал, че същият е взет от форума или сайта на Инвестор.БГ АД, правата върху чието съдържание са собственост на компанията. Моля да имате предвид, че без изричното писмено съгласие на Инвестор.БГ АД можете да публикувате само цитати от материалите от форума или сайта, но не и директно и изцяло да копирате същите.

В случай че бъде използван материал от този форум или от сайта без да бъде спазено поне едно от двете изисквания по предходното изречение, Инвестор.БГ АД си запазва правото да предприеме съответните мерки срещу всяко подобно нарушение, като се обърне за защита на своите права и законни интереси към съда и/или бъдат сезирани прокуратурата,полицейските органи, Комисията за защита на конкуренцията и др.

Забранява се:

- рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;

- използването на обидни и нецензурни изрази и стил, рушащ имиджа на институции, фирми и частни лица;

- публикуване на всякаква информация, уронваща престижа и доверието към дадена банка. Възможно е такава информация да бъде предавана на БНБ - Банков надзор за предприемане на съответните действия по закон.

Закон за кредитните институции:

Чл. 152. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на нормативен акт по прилагането му, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв.

(2) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.

(3) Ако нарушението по ал. 2 е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 8000 до 20 000 лв.

(4) Ако нарушителят по ал. 1 или 3 е юридическо лице, се налага имуществена санкция, както следва:

1. в случаите по ал. 1 - в размер от 20 000 до 70 000 лв., а при повторно нарушение - от 50 000 до 100 000 лв.;

2. в случаите по ал. 3 - в размер от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 80 000 до 250 000 лв.

Чл. 153. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 152 се съставят от оправомощени от подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Критика спрямо институции, фирми и частни лица е разрешена, но само ако е аргументирана и в стил, който не е обиден. Това кой стил е обиден решава модераторът и неговото решение не подлежи на обсъждане!

Тази форум система използва cookies, за да записва информация на вашия компютър. Тези cookies не съдържат никаква лична информация за Вас, а се използват само за да подобрят функционалността на форума. Мейл адресът Ви е необходим за потвърждение на детайлите по регистрацията и паролата Ви (и евентуално за изпращане на нова парола, ако случайно забравите текущата си)

С приемането на общите условия за ползване потребителят се съгласява да получава съобщения за новостите, свързани със сайтовете на компанията Инвестор.БГ АД.

Потребителят може да се откаже от получаването на подобни съобщения, като последва отписващия линк, намиращ се в края на всяко писмо.


Във връзка с използването на услугите на сайта investor.bg ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Съгласен съм с тези условия и възрастта ми е над 16 години

Не съм съгласен с тези условия