IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Play
Play
Валутен Пазар
Суровини
 • Лек суров 81,32 0,02%
  Брент 85,33 0,26%
  Пр. газ 2,09 -1,51%
  Злато 2422,7 -1,37%
  Сребро 29,52 -2,35%
 • Платина 975,15 -1,10%
  Паладий 920,78 -0,91%
  Царевица 405,38 0,34%
  Пшеница 535 0,19%
 • Соя 1102 0,27%
  Кафе 236,48 -1,70%
  Захар 18,88 -0,74%

Речник

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SOFIX
Индексът на БФБ–София представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и средно-претеглената им цена за деня. В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, отговарящи на следните условия: - Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулиран пазар; - Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева; - Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души; - Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца; Броят на дружествата, включени в базата за изчисляване на индекса, може да варира от 5 до 50.
Администриране на ценни книжа
Администриране на ценни книжа е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.
Акомодационна политика /Accommodating policy/
Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвукпното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика.
Актив /Asset/
а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.
Актюер
Специалист по оценка на застрахователни рискове.
Акции /Stocks/
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.
Акционер /Shareholder/
Притежател на акции в акционерно дружество.
Акционерен капитал /Equity stock/
Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.
Акционерно дружество
Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Всяка привилигерована акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигерованата акция се превръща в обикновена, при неизплащане на дължимия дивидент.
Алокиране /Allocation/
Разпределяне на ценни книжа. Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.
Анюитет /Annuity/
Актив носещ на собственика си периодични, равни по размер парични постъпления. "Вечните" анюитети се наричат конзоли или перпетюитети.
Анюитетен заем /Annuity loan/
Заем, който се погасява в определен срок с фиксирани периодични вноски.
Арбитраж /Arbitrage/
Реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-висока цена. Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. Ефектът от арбитража се изразява в намаляване на разликите в цените между различните пазари.
Аукцион на БНБ
Система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството, предлагани на първичните дилъри на ценни книжа (по списък одобряван от БНБ). Първични дилъри могат да бъдат търговски банки и инвестиционни посредници. Купувачите могат да въвеждат състезателни и несъстезателни поръчки, които се класират по правилата на аукциона (търга). Министерството на финансите може да отмени търга или отделни поръчки, ако реши, че не го удовлетворяват.
Базисен пункт /Basis point/
Една стотна от процент - единица за измерване на промени в лихвените нива.
Балансова стойност на една акция
Съотношението между стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.
Бар графика /Bar Chart/
Графика, на която цените на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска за дадена борсова сесия се изобразяват чрез „барове". Дневният диапазон между най-ниската и най-високата стойност се изобразява чрез вертикална линия. Цените на отваряне и затваряне се отбелязват с малки черти съответно отляво и отдясно на линията.
Бичи пазар /Bull Market/
Пазар, на който търговци и инвеститори имат положително отношение и цените растат.
Бичи спред /Bull Spread/
Бичи спред се прилага при пазарите на фючърси. Покупка на контракт с доставка през близък месец и продажба на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
БНБ
Българска народна банка, централната банка на България. Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична единица посредством провеждане на адекватната за целта политика. Банката се грижи и за функционирането на ефективна платежна система. БНБ има изключителното право да емитира банкноти и монети на територията на България. Тя изпълнява функциите на финансов агент на правителството. Българска народна банка регулира и упражнява надзор върху банковия сектор с цел поддържане стабилността на банковата система. Банката издава банкови лицензи, провежда инспекции на място и събира данни от търговските банки. Небанкови финансови институции като финансовите къщи също са предмет на лицензиране и надзор от страна на банката. БНБ осъществява контрол върху търговията с ДЦК на търговските банки и сетълмента на ДЦК. Банката администрира Депозитара за ДЦК и следи дейността на Централния депозитар.
Борса