Общи събрания

Кораборемонтен завод Одесос АД

Общо събрание на акционерите

Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) свиква ОСА на 25.05.2017г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, КРЗ Одесос АД, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Одобряване на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОС взема решение за  разпределението на печалбата на дружеството  и за разпределението на дивиденти, съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2017 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.05.2017 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от Общи събрания
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД