Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Очакванията за икономическата ситуация у нас се подобряват

Потребителското доверие и позитивните прогнози на мениджърите през март се засилват в сравнение с месец по-рано, показват данни на НСИ

Очакванията за икономическата ситуация у нас се подобряват

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Потребителското доверие и позитивните прогнози на мениджърите през март се засилват в сравнение с месец по-рано, показват обобщени данни на Националния статистически институт за ключови показатели за България към 5 април.

Още по темата

Очакванията на хората за общата икономическа ситуация в страната през следващите месеци са по-малко негативни в сравнение с предишно наблюдение, констатират в НСИ. 

Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през миналия месец показателят на доверие в промишлеността нараства с 2,2 процентни пункта в сравнение с февруари, отчита статистиката.    

През януари при календарно изгладения индекс на промишленото производство е  регистриран спад от 3,4% спрямо година  по-рано. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 17,8%, при преработващата промишленост - с 2,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари показват намаление от 6,4% в сравнение с година по-рано. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 33,162 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,641152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 20,207 млрд. долара и съответно на 2 922 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни показват спад от 3,8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2,2% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

Индивидуално потребление

През януари общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта в сравнение с октомври 2020 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3,1 и 7,6 пункта. Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

През януари оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3,9% под равнището на същия месец на предходната година. На годишна база се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21,8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2,2%).

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2020 г. са изразходвани 68,4% от произведения БВП. Показателят намалява с 0,3% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2019 г. (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1,2 пункта и достига  74%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 21,2%. По сезонно изгладените данни този показател намалява със 7,4% в реално  изражение спрямо същия период на 2019 година.

Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на миналата година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,126 милиона, от които 1,692 милиона мъже и 1,434 милиона жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,9%, като при мъжете този дял е 59,8%, а при жените – 46,6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 173,1 хиляди, от които 95,7 хил. (55,3%) са мъже и 77,4 хил. (44,7%) - жени. Коефициентът на безработица е 5,2%, съответно 5,4% за мъжете и 5,1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1 и 1,3 процентни пункта.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 4,6%, в услугите - с 8,2%, и в строителството - с 6%.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2021 г. 23,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2020 г. средната работна заплата е 1 468 лв. и нараства с 4,7% в сравнение с предходния месец и с 8,8% спрямо декември 2019 година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2021 г. показват известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5,5 пункта) в сравнение с февруари 2021 година.

За януари 2021 г. салдото по текущата сметка   е положително и възлиза на 85 млн. евро (0,1% от БВП) при дефицит от 12,7 млн. евро за януари 2020 година.

Търговското салдо за януари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 33,1 млн. евро при дефицит от 79,2 млн. евро за януари 2020 година.

Износът (FOB) е 2,397 млрд. евро за януари 2021 г., като намалява с 89,9 млн. евро (3,6%) в сравнение с този преди година. Износът нараства на годишна база със 7,5%. Вносът (FOB) е 2,430 млрд. евро, като намалява със 136 млн. евро (5,3%) спрямо година по-рано. Импортът нараства на годишна база с 5,1%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2021 г. нарастват с 1,8 млн. евро при увеличение с 11,6 млн. евро за януари 2020 година. През януари 2021 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно и е в размер на 30,9 млн. евро при отрицателно салдо от 96,8 млн. евро за януари 2020 година.

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 32,7 млн. евро за януари 2021 г. при нарастване със 108,4 млн. евро за януари 2020 година. Салдото по статия портфейлни инвестиции е положително и е в размер на 543,5 млн. евро при положителна стойност от 223,1 млн. евро за януари 2020 година. Портфейлните инвестиции - активи за януари 2021 г. нарастват с 549,8 млн. евро при увеличение с 321,8 млн. евро за януари 2020 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2021 г. се повишават с 6,3 млн. евро при увеличение с 98,8 млн. евро за януари 2020 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2020 г. е отрицателно. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад, съответно с 11,2 и 0,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни) .

Цени

През февруари 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0,2% в сравнение със същия месец на 2020 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите „Образование“ и „Разнообразни стоки и услуги“ - с по 4,4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ - с 3,4%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5,4% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари нараства на годишна база с 1,1%. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16,6%, и в преработващата промишленост - с 1,2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%.

По данни от бизнес анкетата през март мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През февруари парите в обращение се увеличават на годишна база с 13,3% при 12,7% годишното нарастване през януари 2021 година. В края на февруари 2021 г. широките пари са 115,624 млрд. лв. (91,7% от БВП)  при 114,369 млрд. лв. към януари 2021 г.

Кредитите на фирмите и домакинствата през февруари възлизат на 61,571 млрд. лева. Заемите за бизнеса нарастват с 2,6% на годишна база през февруари 2021 г. (3,4% годишно повишение през януари 2021 г.) и в края на месеца достигат 35,801 млрд. лв. Кредитите за домакинствата са 25,770 млрд. лв. в края на февруари 2021 година.

Обменният курс на лева спрямо долара достига 1,62 лв. за 1 щатски долар.

По статията работи: Петя Стоянова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Лихвите по кредити на фирми и на жилищни заеми намаляха през август