Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

България

60% от жилищата у нас ще бъдат обновени до 2050 г.

Необходимите инвестиции възлизат на близо 26,8 млрд. лв.

60% от жилищата у нас ще бъдат обновени до 2050 г.

Снимка: БТА

60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния да бъдат обновени до 2050 г. - такава амбициозна цел си поставя проект за дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г., която е разработена от Министерството на енергетиката в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България и с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Очаква се това да доведе до спестяването на 7329 GWh енергия годишно, а необходимите инвестиции за периода от 2021 до 2050 г. възлизат на близо 26,8 млрд. лв. Проектът на стратегията е качен за обществено обсъждане до 10 август на сайта Strategy.bg.

Обновената площ до 2050 г. трябва да достигне 55,8 млн. кв. м, от които 48,3 млн. кв. м са жилищните площи. Спестените въглеродни емисии се очаква да бъдат 3,2 млн. тона, от които 2,7 млн. тона от жилищни сгради.

Стари сгради, небалансирано енергопотребление

Прегледът на жилищния сграден фонд и енергийното потребление у нас е показал, че той е енергийно неефективен. Една от причините за това е, че голяма част от жилищните сгради са построени в години, когато липсват нормативни изисквания за енергийна ефективност. По-конкретно над половината от обитаваните жилищни сгради са построени през периода 1960-1989 г., когато изникват повечето панелни и стоманобетонови сгради. 34% от обитаваните жилища са изградени преди 1960 г. 

Само 7% от жилищните сгради у нас са построени между 1990 и 1999 г., а след 2000 г., когато влизат в сила завишени изисквания за енергийна ефективност, са въведени в експлоатация останалите 7% от жилищните сгради.

Още по темата
Сградите с лоши енергийни характеристики (класове Е, F и G) представляват 91% от необновените сгради у нас, като 18% са от клас G (с разход на първична енергия над 435 kWh/m2 год.), 34% са от клас F (с граници от 364 kWh/m2 год. до 435 kWh/m2 год. първична енергия), а 39% са от клас Е (с граници от 291 kWh/m2 год. до 363 kWh/m2 год. първична енергия).

Разходът за отопление е основният разход на енергия в жилищните сгради с почти 80% от базовата енергия и 64% от реално потребената, сочи анализът. Но потреблението на енергия е небалансирано със съществен дял на неекологични и евтини енергоносители, като изборът на източник на отопление е свързан с доходите на домакинствата, констатира анализът. Централното топлоснабдяване, което е най-ефективната форма на отопление, съставлява само 18% от общото потребление на енергия и делът му продължава да намалява поради отказ на абонати. Проектът за стратегия поставя за цел чрез разширение на топлопреносните мрежи до 2025 г. да бъдат присъединени 1875 GWh/г нови потребители на топлинна енергия от централизирани системи във всички сектори, от които 1142 GWh/г топлинна енергия чрез разширения на съществуващи или нови топлофикационни мрежи. 

Делът на електрическата енергия в общото енергийно потребление е 45%, а на твърдите горива - 36%, като те на практика са без алтернатива за домакинства с ниски доходи. Газифизираните жилища са едва 2,3% при среден дял от 39% в ЕС. Според анализа съществува голям потенциал за намаляване на разхода на първична енергия и въглеродни емисии, ако въглищата и електрическата енергия от въглищни централи бъде заменена в по-голяма степен с природен газ и енергоносители с нисък въглероден отпечатък. 

Към момента приносът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в централизираното производство на топлинна енергия е много малък, но тенденцията е делът му да нараства. По-съществен дял при производството на топлинна енергия от ВЕИ има производството на енергия от биомаса от инсталации в топлофикационните дружества в Русе, Банско, Ихтиман.

Как ще се пести енергия? 

Енергоспестяващите мерки са групирани в зависимост от техническите възможности за обновяване на еднофамилни къщи и многофамилни сгради с ниско застрояване, както и за обновяване на многофамилни жилищни сгради със средно и високо застрояване. 

За достигане до клас С за еднофамилни и многофамилни сгради с ниско застрояване в експлоатация, което би довело до енергийни спестявания под 60%, е предвидена подмяна на прозорци и врати, изолиране на стените, на покрива и на подовата плоча, както и инсталирането на енергоефективно осветление. 

При основно обновяване на този тип сгради, с което ще се достигне до клас В и над 60% спестена енергия, към посочените мерки се планира също инсталирането на котел на газ или кондензационен котел на газ или биомаса и инсталиране на активна слънчева система за топла вода. 

При многофамилните жилищни сгради със средно и високо застрояване, които разполагат с централно топлофициране, е предвидено модернизиране на абонатната станция и подобряване на сградната топлопреносна инсталация. 

Безвъзмездна финансова помощ за енергоспестяващите мерки по системите за отопление, вентилация и топла вода ще се отпуска само за общите части на сградите, а дейностите в жилищата ще се финансират изцяло от собствениците им, предвижда проектът. За да се изпълнят мерките по сградните инсталации, ще е необходимо съгласието на 100% от собствениците на апартаментите в жилищните сгради. 

Примерен разчет на енергоспестяващите мерки за еднофамилна жилищна сграда с монолитна конструкция и площ на кондиционирания обем от 195 кв. м сочат, че средната спестена първична енергия ще достигне близо 249 kWh на квадратен метър годишно, а спестените въглеродни емисии - 56,3 кг. на кв. м годишно. Необходима инвестиция е 246 лв. на кв. м. без ДДС. 

Разчетите за 8-етажен панелен жилищен блок с площ на кондиционирания обем 3800 m2 показват спестена първична енергия от от близо 246 kWh на кв. м годишно, спестени въглеродни емисии от 55,6 кг. на кв. м годишно и необходима инвестиция от 155,40 лв. на кв. м без ДДС. 

Каква е ползата? 

Ползите от енергоспестяващите мерки са разделени в три основни групи - екологични, икономически и социално свързани. Очаква се спестяването на енергия да намали емисиите на парникови газове и замърсяване на въздуха. 

Според авторите на стратегията прилагането на енергоспестяващите мерки ще намали разходите на домакинствата за отопление, въпреки че изплащането на инвестицията в подобряване на енергийната ефективност на жилището ще отнеме много години. 

Прилагането на мерките трябва да доведе и до понижаване на енергийната бедност у нас, очакват авторите на стратегията. През 2017 г. линията на бедност в България е 351,08 лв. на месец на човек, а под прага на бедност са 1 665 300 души, или 23,4% от населението, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Анализът сочи, че обновяването на многофамилни жилищни сгради до клас В ще доведе до намаляването на средните месечни разходи за добро отопление на средно жилище от 65 кв. м от 156 на 107 лв. Това може да доведе до изваждането на домакинства, попадащи в групата на застрашените от енергийна бедност. 

Енергоспестяващите мерки ще са от полза и за здравето чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряването на топлинния комфорт в сградите, пишат авторите на проекта. 

Според прогнозите изпълнението на стратегията ще създаде и17 600 нови работни места за периода 2021-2030 г. и ще доведе до допълнителен годишен ръст на БВП от 557 млн. лв. към 2030 г.

Освен това според анализа основното обновяване на сградите повишава стойността на имотите в тях с 10% до 15%.

Откъде ще дойдат парите? 

Необходимите инвестиции са разделени на четири периода от 2021 до 2050 г. и възлизат общо на близо 26,8 млрд. лв. Според плана между 2021 и 2025 г. ще са необходими 1,5 млрд. лв., или малко над 317 млн. лв. на година. Между 2026 и 2030 г. е планирано инвестирането на малко над 3 млрд. лв., или 616,3 млн. лв. на година. От 2031 до 2040 г. в енергостестяващи мерки в жилищни и нежилищни сгради ще бъдат вложени 10,4 млрд. лв., или малко над 1 млрд. лв. годишно. През последния период между 2041 и 2050 г. е предвидено инвестирането на 11,7 млрд. лв., или 1,1 млрд. лв. на година. 

Тези инвестиции обаче са само за мерките за енергийна ефективност. Според авторите на проекта много от мерките, особено по сградната обвивка, са съпроводени със съпътстващи дейности, за да се гарантира качеството и живота на мерките за енергийна ефективност. По направена оценка от най-мащабната до момента програма за обновяване на жилищният фонд този вид разходи достига до 30% от инвестицията за енергоспестяващи мерки. 

Сред възможните източници за финансиране са европейски средства като ОП "Региони в растеж", програмата "ИнвестЕС", Планът за инвестиции за устойчива Европа, който е инвестиционният стълб на европейската "Зелена сделка" и има за цел да мобилизира най-малко 1 трилион евро частни и публични инвестиции в устойчиви проекти през следващото десетилетие чрез бюджета на ЕС, Европейският фонд за енергийна ефективност.

Извън еврофондовете финансиране може да бъде привлечено и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) , която предоставя кредитна линия за енергийна ефективност в домакинствата, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", капитализиран изцяло с грантови средства, Национален доверителен "Екофонд". 

Авторите на стратегията посочват и "зелените" облигации като възможен финансов инструмент, използван в други страни. През последните 10 години „зелените“ облигации, емитирани специално за екологични или чисти енергийни цели, стават все по-популярни и могат да бъдат източник на евтин и дългосрочен заемен капитал за общините и националните правителства, се казва в проекта. 

"Зелените" облигации са подхоящи за публични сгради, които са държавна или общинска собственост. За жилищните сгради, най-вече еднофамилните жилища, се предлага използването на "зелени" ипотеки, при които кандидатът получава по-висок размер на кредита или по-облекчени финансови условия като по–ниски лихва и такси, ако изпълни мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (6)

0
 
2
 
6
преди 6 месеца
Няма профилна снимка
Много яко и визионерско!!! Наистина звучи много куул... Има само малко недостатъци като това, че съвременния живот е масово в мегаполиси където строителството масово е високо, което изключва всякакви модулни мании. Успеха на подобна технология пък пряко зависи от нейната масовост. Същата по никакъв начин няма да е евтина (въпреки, че външно ще изглежда така). Същевременно една монолитна сграда по съвременни стандарти може да изкара векове - да не давам и по-смели прогнози... Сумата от няколко хиляди лева за преместването на цяла къща пък ми навява мисълта, че май нямаме никакви данни за това колко струва да си преместиш само мебелите.
Иначе идеята ми допада доста футуристична бих казал авангардна - вероятно след 5-6 поколения може да има материали, които да позволят подобни проекти. Към момента модулните къщи се характеризират като скъпи, некачествени и недълготрайни като големия плюс е че могат да се построят доста бързо...
1
 
4
 
5
преди 6 месеца
Няма профилна снимка
Това с кражбата от саниране дано да приключи с Шайката герб и то съвсем скоро. Само едни фасади лепят, а вътре не се сменя нищо. Така не е добре. Трябва да се смени ел, вик, да се пусне газова инсталация, противопожарна, гръмоотводи и тогава външна санировка. Статията е малко за ***. Ако сметнем жилищата с изхабен ресурс, т.е. тези на 75 и нагоре години към 2050та година ще видим, че няма как толкова много да се санират. Глупаво е да санираш панелка ако е на повече от 70-75 години. Или сега и веднага или по-скоро събаряне после. Намаляваме с един процент годишно. План за тотално саниране без план за овладяване на демографската катастрофа и задържане и завръщане на населението у нас е глупост. При това новите и модерни технологии, за които сами пишете в сайта - модулни жилища, 3D принтирани жилища и т.н. тепърва ще се развиват. Няма лошо да планираме саниране, но не само то е решението. Представете си модулно жилище, което може да се премества от град в град какво удобство би било. При това преместването струва да речем няколко хиляди лева демонтаж, транспорт, монтаж. Максимум до 10 000 общо да речем. При това да може и да се препроектира, разширява и заменя лесно. Брокери падат на талази под масата от сърдечен удар ви казвам в момента. Квартали с готови терени да се населиш, според дизайна на къщата, която пртежаваш архитекта ти посочва парцела, където най-добре се вписваш. Примерно. Кво толкова. Всички сме виждали контейнери. Вдигането на още един етаж става автоматично като проект и разрешение на компютъра на архитекта на общината за минути и разрешенията вече не струват да речем 30 процента от жилището, а няма и 3 процента. Как ви се струва? Само кога ще поумнеем до това ниво. Преместваеми сглобяеми модулни къщи с висока сеизмична устойчивост и лесно разширяеми. Смяната на работа, град не е проблем. Пенсионираш се - я на село, я по морето. Кво саниране бе? Роб на една къща и жилище не ставам. Имам и ново, имам и старо, знам кое как е. НАй мофти е от старо ново да правиш. Не го препоръчвам ама всеки си знае.
0
 
3
 
4
преди 6 месеца
Няма профилна снимка
"За да се изпълнят мерките по сградните инсталации, ще е необходимо съгласието на 100% от собствениците на апартаментите в жилищните сгради" - вие някога живяли ли сте в многофамилна сграда? Че това от 50 апартамента да има някой несъгласен или да го няма е съвсем нормално. Вие изобщо не искате да санирате щом искате 100% съгласни това е пълен абсурд!
0
 
3
 
3
преди 6 месеца
Няма профилна снимка
"За да се изпълнят мерките по сградните инсталации, ще е необходимо съгласието на 100% от собствениците на апартаментите в жилищните сгради" - вие някога живяли ли сте в многофамилна сграда? Че това от 50 апартамента да има някой несъгласен или да го няма е съвсем нормално. Вие изобщо не искате да санирате щом искате 100% съгласни това е пълен абсурд!
0
 
4
 
2
преди 6 месеца
Няма профилна снимка
"За да се изпълнят мерките по сградните инсталации, ще е необходимо съгласието на 100% от собствениците на апартаментите в жилищните сгради" - вие някога живяли ли сте в многофамилна сграда? Че това от 50 апартамента да има някой несъгласен или да го няма е съвсем нормално. Вие изобщо не искате да санирате щом искате 100% съгласни това е пълен абсурд!

Още от България
Инвеститори в жилища и офиси у нас поглеждат към складовете