Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

М+С хидравлик АД-Казанлък

Общо събрание на акционерите

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 17.05.2018 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година. Проект за решение: СД предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца,
Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума, представляваща по 1.25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Част от основните параметри и условия на новата емисия са както следва:
Размер на емисията: 390 000 броя акции;
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент;
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2018 г. от .13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2018 г.

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от