Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

За начинаещи

Как да разчитаме баланс

За всеки инвеститор е важно да знае как да „чете“ финансовите отчети на една компания

Основните финансови отчети, които една компания оповестява публично, са балансът, отчетът за доходите (приходите и разходите) и отчетът за паричните потоци, като те са основният източник на данни за анализирането на инвестиционната стойност на дадена акция.

За всеки инвеститор е важно да има обща представа как да „чете“ тези документи, като в тази статия ще се спрем на първия от тях. Балансът е разделен на две – в лявата част е активът, а в дясната - пасивът.

Активите представляват всичко, което дадена компания притежава или държи в свое владение, както и вземания, които ще бъдат получени в бъдеще. Това основно са сгради, съоръжения, машини, програмни продукти, биологични активи, финансови активи, стокови наличности, както и вземания от контрагенти и парични средства.

Пасивът може да разделим на две основни категории – собствен и привлечен капитал (задължения). В собствения капитал влиза акционерният такъв, или това са средствата, набрани от акционерите при създаването на дружество или последващи увеличения на капитала.

Към собствения капитал още се отнасят всички видове резерви, които могат да бъдат от заделени печалби през годините, както и от преоценка на активите. Финансовият резултат на компанията също се отчита в горната група, като печалбата се добавя, а загубата съответно е с отрицателен знак.

Задълженията (т.н. пасиви) са разделени на две – текущи и нетекущи, което съответсва на краткосрочни и дългосрочни (над 1 година). Тук влиза всичко, което компанията дължи на банки, други кредитори, доставчици и клиенти, персонал, данъци и т.н.

Подреждането на различните групи в баланса не е случайно. Активите са подредени в низходящ ред в зависимост от тяхната ликвидност (скоростта, с която могат да бъдат превърнати в пари). По същия начин и задълженията са разположени по техния падеж.
 
 
Балансовият лист представя състоянието на компанията към точно определена дата - в края на тримесечие, полугодие, деветмесечие или фискалната година. За сравнение, отчетите за приходите и разходите и за паричните потоци представят работата на компанията за целия период от време.

Основното равенство, което може да извлечем от баланса, е следното:

Активи = Собствен капитал + Задължения

В повечето случаи по-големите продажби определят и нарастване на базата на активите. Това нарастване рефлектира в увеличение на пасива, като се разпределя върху собсвения капитал или задълженията в зависимост от начина на финансиране.
 
В пасива съотношението между собствения капитал и пасивите определя финансовата автономност на компанията, като пропорциите се различават в зависимост от сектора и индустрията, в които оперират. Най-просто представено - по-голям собствен капитал в сравнение със задълженията е знак за финансова стабилност.

Разбира се, компаниите отчитащи бърз темп на растеж, особено в технологичния сектор, обикновено имат голям привлечен капитал, но имат и значителен потенциал за развитие.

В практиката може да се срещне и терминът „нетни активи“ (активи минус привлечен капитал), което съответства на собствения капитал. Също така от баланса се изчислява и един от базисните показатели за оценка на акциите - счетоводната стойност на акция, ROA, ROE, Debt/equity и т.н.

При изучаването на балансите трябва да се обърне внимание на т.н. консолидация. Консолидираните отчети представляват съвкупност от резултатите на компанията майка и контролираните от нея дъщерни дружества. Консолидацията е важна за добиване на цялостна представа за състоянието на холдинговите дружества, както и на компаниите, развиващи значителни дейности чрез дъщерни фирми.
 
В следващи материали ще се спрем и на отчетите за паричните потоци и доходите.

Вижте всички статии от категория Обучение
Още по темата: За начинаещи

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари ()


Още от