Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

БНБ: Банките разхлабиха стандартите за отпускане на потребителски заеми

Растежът на депозитите и високата ликвидност в банковата система са сред основните фактори за запазването на ниските лихвени проценти, пише в „Икономически преглед"

БНБ: Банките разхлабиха стандартите за отпускане на потребителски заеми

Снимка: Ройтерс

При реализиране на прогнозираното нарастване на икономическата активност през второто и третото тримесечие на 2018 г. очакванията са депозитите на неправителствения сектор слабо да ускорят растежа си. Умерено ускорение на растежа през същия период се очаква и при кредитите за фирмите и домакинствата.

Това прогнозират експертите на Българската народна банка (БНБ) в най-новото издание „Икономически преглед“ на централната банка, което отразява макроикономически показатели през първото тримесечие на тази година. В него се анализира икономическата и финансовата ситуация на българската икономика, правят се прогнози за развитието ѝ, като се посочват и рисковете, които могат да влошат показателите.

Още по темата

Според специалистите на централната банка в началото на 2018 г. темпът на растеж на паричното предлагане се запазва относително висок, като депозитите на неправителствения сектор съставляват основна част от общия размер на привлечените средства в банките. Те отчитат, че при банковия кредит за неправителствения сектор се наблюдава тенденция към плавно ускоряване, като през февруари кредитът за домакинствата продължава да изпреварва по годишен растеж заемите за нефинансовите предприятия.

Преструктуриране на активите

В условията на паричен съвет основен инструмент за управление на ликвидните ресурси на банките е търговията с резервна валута (евро) с БНБ. На годишна база към март 2018 г. БНБ е продала нетно 782 млн. евро на търговските банки, пише в икономическото издание на БНБ.

През първите два месеца на 2018 г. се е запазила тенденцията от последното тримесечие на 2017 г. за преструктуриране на активите на банките вследствие на понижаването на лихвения процент по свръхрезервите на банките в БНБ, което доведе до свиване на свръхрезервите и нарастване на чуждестранните им активи. Основен принос за ръста на активите на банките (4,2% на годишна база към февруари 2018 г.), освен чуждестранните активи, имаха и вземанията от неправителствения сектор.

През първите два месеца на тази година се наблюдава слаб спад на вземанията на банките от сектор „Държавно управление“ спрямо същия период на 2017 г. главно вследствие на отрицателната нетна емисия на ДЦК през периода, показва анализът на централната банка.

Годишният растеж на кредита за домакинствата и нефинансовите предприятия продължава плавно да се ускорява и възлиза на 3,6% в края на февруари 2018 г. (3,3% в края на 2017 г.). Според експертите на Димитър Радев за тази динамика допринасят благоприятната макроикономическа среда и запазващите се сравнително ниски лихвени проценти по кредитите.

Нови кредити за нефинансови предприятия (месечни обеми) (млн. лв.)

Източник: БНБ

Експертите смятат, че силно влияние върху динамиката на „други кредити“ на домакинствата през 2017 г. оказват отпуснатите кредити по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, докато в началото на тази година тяхното влияние е слабо.

Кредитът за нефинансови предприятия отбелязва нарастване на годишна база с 2% през февруари 2018 г. при 1,6% през декември 2017 г.  В началото на 2018 г. новите фирмени кредити се запазват на нива, сходни с наблюдаваните в края на 2017 г.

Кредитна активност

Към февруари 2018 г. делът на новоотпуснатите кредити на предприятия в левове средно за последните 12 месеца се повишава с 1 процентен пункт спрямо този през декември 2017 г. и достигна до 55,5%, изцяло за сметка на понижения принос на новите фирмени кредити в евро, които към същия месец достигат дял от 43,2%. Новоотпуснатите кредити на фирми в долари са 1,3% от всички нови кредити за фирми (1,7% в края на 2017 г.).

Годишният растеж на кредита за домакинствата в началото на тази година остава сравнително висок, на нива близо до отчетените в края на предходната година, като към февруари 2018 г. възлиза на 6,1%.

Основен принос за това имат потребителските и жилищните кредити със съответно 7% и 8,5% годишен растеж, докато при овърдрафта продължава да се наблюдава спад на годишна база.

В БНБ изчисляват, че има свиване (с 2% на годишна база) и в категорията „други кредити“ за домакинствата. Растежът на кредитите, отпуснати по програмата за енергийна ефективност, остава нисък поради високата база през същия период на миналата година, както и поради започналото от средата на 2017 г. изплащане от страна на правителството на отпуснати кредити по тази програма, обясняват експертите.

Статистиката показва, че новоотпуснатите потребителски и жилищни кредити на домакинствата запазват възходяща динамика през първите два месеца на 2018 г.

Годишен растеж на кредита за домакинства и принос по видове кредити (%, процентни пунктове)

Източник: БНБ. Финансови потоци, пари и кредит

Нагласи на бизнеса

Резултатите от проведената от БНБ анкета за кредитната дейност на банките през четвъртото тримесечие на 2017 г. показват, че без съществена промяна се запазват кредитните стандарти при одобряването на молби за кредит от малки и средни предприятия и има слабо облекчаване по отношение на големите клиенти на банките.

При кредитирането на домакинствата се наблюдава разхлабване на стандартите за отпускане на потребителски кредити и запазване на изискванията за предоставяне на жилищни заеми. Основно влияние в посока разхлабване на кредитната политика на банките (стандарти и условия на кредитиране) е оказала понижената оценка за риска.

Определящо значение за оценката на риска са имали общото подобрение на макроикономическата среда, повишената оценка за платежоспособността на кредитополучателите, благоприятните перспективи за развитието на пазара на жилища и по-ниският риск, свързан с обезпечението, коментират от БНБ.

Освен оценката на риска, за облекчаване на стандартите и условията по кредитите са повлияли силната конкуренция в банковия сектор, продължаващото нарастване на обема и намалението на цената на привлечените средства, както и високата ликвидност в банковата система.

В периода януари – март 2018 г. банките очакват разхлабване на стандартите за отпускане на финансов ресурс на домакинствата и относителното им запазване по отношение на предприятията.

Депозити на банките в БНБ (млн. лв.)

Източник: БНБ. Финансови потоци, пари и кредит

От анализа в „Икономически преглед“ се разбира, че през четвъртото тримесечие на 2017 г. банките отчитат повишено търсене на кредитен ресурс от страна на фирмите и от домакинствата, като най-съществено увеличение е регистрирано при жилищните кредити.

Според претегления баланс на мненията необходимостта от средства за инвестиционни цели е била основният фактор за повишеното търсене на банков ресурс от предприятия през тримесечието.

Най-съществено влияние за нарасналото търсене на потребителски кредити са оказали положителната оценка на потребителите за макроикономическата среда и необходимостта от финансов ресурс за закупуване на стоки за текущо потребление и на стоки за дълготрайна употреба, а за повишеното търсене на жилищни кредити са повлияли най- вече благоприятните перспективи за пазара на жилища.

През първото тримесечие на 2018 г. банките очакват, че търсенето на средства от фирмите и домакинствата ще продължи да се повишава, като по-значително нарастване се предвижда при кредитирането на предприятията.

През второто и третото тримесечие на 2018 г. очакваме годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор слабо да се ускори в условията на продължаващо засилване на икономическата активност. Очакваме растежът на кредита за фирми и домакинства също плавно да се ускорява под влияние на благоприятната макроикономическа среда и сравнително ниските лихвени проценти по кредити, предвиждат от централната банка.

През прогнозния хоризонт може да се очаква допълнително свиване на приноса на „други кредити“ за общия растеж на кредита за домакинствата при допускане за продължаващо изплащане от страна на правителството на отпуснати кредити по програмата за енергийна ефективност и намаляване на обема на новите кредити по тази програма.

Фактори, които могат допълнително да ограничат кредитния растеж през второто и третото тримесечие на 2018 г., са запазването на политиката на банките да отписват необслужвани заеми от балансите си, както и потенциални продажби на кредити, обясняват от БНБ.

Задържане на лихвените нива

През второто и третото тримесечие на 2018 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят близо до текущите си равнища, посочват банковите експерти.

В аналитичното издание на централната банка се посочва, че сравнително високият растеж на депозитите и високата ликвидност в банковата система продължават да са едни от основните фактори за запазването на ниските лихвени проценти.

Лихвени проценти по новодоговорени срочни депозити (%)

Източник: БНБ

Според резултатите от Анкетата за кредитната дейност на банките основните фактори, благоприятстващи тази динамика, са засилената конкуренция и високата ликвидност в банковия сектор, нарастващият обем и ниската цена на привлечения ресурс, както и по-високата склонност на банките да поемат риск.

През второто и третото тримесечие на 2018 г. не очакваме съществена промя на лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити. Високият приток на привлечени средства и силната конкуренция в банковия сектор ще благоприятстват оставането на лихвите близо до текущите сравнително ниски равнища, твърдят в БНБ.

Пазарните очаквания за запазването без промяна на основните лихвени проценти на ЕЦБ през прогнозния хоризонт също ще бъдат фактор за задържането на лихвените проценти в България близо до текущите нива, се пише в икономическото издание.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
0
 
1
преди 2 години
Няма профилна снимка
Търсите личен заем, или сте отказали кредит от банка. Давам заеми на фирми и физически лица на ниска и достъпна лихва от 2%. Моля, свържете се с нас по имейл:divinegraceloanfirm***gmail.comБлагодаря,Г-жа Елизабет Тейлър

Още от Бюджет и финанси
БНБ одобри новото ръководство на ББР