Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева

Средната по стойност банкнота в обращение в края март е 40,54 лева, като за три месеца увеличението е с 2,65 лева, отчете БНБ

Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева

Снимка: Bloomberg

Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) в края на март достигат 21,208 млрд. лева, като за една година растат с 15,4%, или с 2,825 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9,1%), така и в абсолютна стойност (1,527 млрд. лв.).

Динамика на парите в обращение

През първото тримесечие на тази година динамиката на парите в обращение следваше очертаната през годините сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година.

В периода януари – март парите в обращение намаляха с 32,3 млн. лв., или с 0,2% на тримесечна база. В рамките на разглеждания период, през февруари и март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0,9% и 0,5%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари, пресмятат в централната банка.

В края на март  делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,69%, а на разменните монети – 2,30%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0,02 процентни пункта за сметка на увеличението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.

Динамика и купюрен строеж на парите

В края на март в обращение са над 510 милиона броя банкноти, които са с 37,6  милиона броя, или с 6,9% (в т.ч. и извадените от обращение банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намаля с 0,4% и към 31 март е 20,678 млрд. лв. 

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие е 40,54 лв., като за три месеца увеличението е с 2,65 лв. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,94 лв., или със 7,8%, вследствие както на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, така също и на факта, че от 1 януари банкнотите от 2 лева бяха извадени от обращение и престанаха да бъдат законно платежно средство.

С най-голям дял (34,92%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 178,1 милиона броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,54%) e броят на банкнотите от 5 лева.

В сравнение с края на миналата година в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-високо е нарастването при дела на банкнотите с номинал 50 лева – с 2,55 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност от 10 и 20 лева намаляха, като по-голямо е намалението на дела на банкнотите с номинал 20 лева – с 0,64 процентни пункта.

В БНБ отчитат, че за едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 33,7 млн. лв (7,1%), а стойността им с 2,765 млрд. лв. (15,4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на банкнотите от 50 лева – с 4,13 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20  лева намаляха, като с най-голямо намаление е делът на банкнотите от 20 лева – с 0,72 процентни пункта.

Към 31 март общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 8,905 млрд. лв., което е най-големият дял (43,06%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,68%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на 2020 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0,34 и 1,46 процентни пункта, а тези на банкнотите с номинална стойност от 5, 10 и 20 лева намаляха в границата между 0,01 и 1,16 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с по-голямо нарастване (2,12  процентни пункта) е стойността на банкнотите от 100 лева.

Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 1,41 процентни пункта (от 14,59% до 13,18%). Най-малко за едногодишен период намаля стойността на банкнотите от 5 лева – с 0,07 процентни пункта.

В края на март 2021 г. в обращение са над 2,741 милиарда броя разменни монети, които са с 19,1 млн. броя, или с 0,7% повече в сравнение с броя им от края на миналата година. За три месеца общата им стойност расте с 4,9 млн. лв., или с 1%, и в края на март достигна 488,7 млн. лв.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие е 0,18 лв. и се запазва без промяна както спрямо края на 2020 г., така също и за едногодишен период.

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва, но темпът, с който те нарастват, се забавя.

През първото тримесечие най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева – с 2,3%. С по-ниски нива спрямо предходни тримесечия е увеличението и при монетите от останалите номинали. За периода януари – март това е най-видно при броя на монетите от 1, 2 и 5 стотинки, които за отчетния период нараснаха съответно с 0,6%, 0,9% и 0,8%.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 116,3 милиана (4,4%), а стойността им – с 23,9 млн. лв. (5,1%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с 10,3%. В края на март в обращение са 71,7 милиона броя от тях, което представлява увеличение с 6,7 милиана броя. Броят на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки в обращение нараства в границата от 3,6% до 5,4%. При монетите от 50  стотинки и от 1 лев нарастването на годишна база е съответно 3,1% и 2,2%.

Най-голям дял (29%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие имат монетите от 1 стотинка, като към 31 март извън касите на БНБ са 794,9 милиона броя с този номинал. С най-малък дял (2,62%) е броят на монетите от 2 лева.

За едногодишен период в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 10 и 50 стотинки и от 1 лев, съответно с 0,23, 0,05, 0,06 и 0,13 процентни пункта, а дяловете на монетите от 2 и 5  стотинки и от 2 лева нараснаха съответно с 0,24, 0,09 и 0,14 процентни пункта. Броят на монетите от 20 стотинки в обращение запазват дела си от 9,26%, колкото беше той и в края на март 2020 г.

Растежът на общата стойност на разменните монети в обращение през първото тримесечие е функция на увеличаващия се брой на монетите извън касите на БНБ. Основен принос за общото им увеличение по стойност имат разменните монети от най-високите номинали. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на март е 162,6 млн. лв., което представлява най-големият дял (33,27%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1,63%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

Фалшиви пари

За първите три месеца на тази година в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 217 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с четири броя повече.

В общия брой на задържаните от януари до март фалшиви български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (45,16%). Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 25,35%, на фалшивите десетолевки - дял от 10,14%, а тези от 100 лева - дял от 19,35%.

В периода януари – март са регистрирани и задържани общо 55 броя неистински български разменни монети, от които шест  броя от 2 лева, 17 броя от 1 лев и 32 броя от 50 стотинки.

През първото тримесечие в БНБ бяха регистрирани и задържани фалшиви пари, сред които 4833 броя евро (в т.ч. 125 броя циркулирали в паричното обращение), 10 266 броя щатски долари (в т.ч. 70 броя циркулирали в паричното обращение) и 274 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Негодни за употреба банкноти и монети

При машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие на 2021 г. в БНБ банкноти, като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 5,8 милиона броя банкноти, които представляват 2,91% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти.

С най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 20 лева (51,22%), следвани от банкнотите от 50 лева (18,94%) и от 10 лева (18,74%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 8,04% и 3,06%.

През първото тримесечие при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 296,1 хиляди броя. Те представляват 1,78% от общия брой на обработените за отчетния период разменни монети.

С по-големи дялове в общия брой на отделените през първото тримесечие на 2021 г. негодни разменни монети са тези с номинал 20 стотинки (22,39%) и 10 стотинки (17,68%). По-малки са дяловете на отделените негодни монети от 5 стотинки и 2 лева, съответно 8,01% и 3,41%.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Божидарка Чобалигова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (3)

1
 
2
 
3
georgi_shum до: mrynmryn
преди 1 месец
Най вероятно изтеглят поетапно старите образци поради амортизацията им и ги заменят с новата банкнота от 2020та. Днес ми върнаха 2 по 5 едната чисто нова, другата бая захабена.
1
 
3
 
2
преди 1 месец
Имам 2лв. в чекмедже, моля да не се броят.
1
 
3
 
1
преди 1 месец
Няма профилна снимка
На мен ли ми се струва или петолевките напоследък изчезнаха, доста рядко ми се случва да ми върнат 5лв..

Още от Бюджет и финанси
Земеделската земя в Добруджа поскъпна минимално с 0,5% през 2020 г.