Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Одиторът е заверил предварителните резултати на ПИБ без корекции

Докладът му обаче е много по-дълъг от предходния и включва много празни фрази с изброяване на рискове

Одиторът е заверил предварителните резултати на ПИБ без корекции

Одиторът БДО България ООД е заверил отчета на Първа инвестиционна банка АД за 2016 г., такъв какъвто банката го беше представила в предварителния си отчет на 30 януари 2017 г.

Одиторът е написал много по-дълъг „Одиторски доклад“ - вместо 2 страници, както при отчета през 2015 г., сега той е цели 7 страници. И за двете години одитор е БДО България ООД.

В допълнителните 5 страници са отворени нови раздели с обяснения, включващи празни фрази с изброяване на рискове.

Причината за раздутия одиторски доклад, е че от 2017 година има нови стандарти за независим одит, по силата на които ИДЕС (Института на дипломираните експерт-счетоводители) задължава с препоръки и насоки какво да съдържа доклада, в резултат на което докладите са много по-дълги.

Отчетът на ПИБ е един от първите обявени за 2016 г., а банката е „Предприятие от обществен интерес“ и изискванията за този тип дружества са по-големи и въведени по-рано. До една година тези изисквания ще бъдат въведени за всички доклади.

 

Така нетната печалба на ПИБ АД за 2016 г. остава 90,185 млн. лв. (колкото в предварителния отчет), спрямо 12,543 млн. лв. за 2015 г. Подобрението идва от намалените обезценки със 172,6 млн. лв. до 154,8 млн. лв. за 2016 г.

Нетният лихвен доход се увеличава с 56 млн. лв. на годишна база до 307,6 млн. лв. за 2016 г. Повишението е въпреки спада на приходите от лихви с 44 млн. лв. до 426,3 млн. лв., но разходите за лихви намаляват по-бързо или със 100 млн. лв. до 118,69 млн. лв. През 2017 г. ще е интересно да проследим, дали приходите от лихви ще продължат да намаляват по-бързо от разходите за лихви.

Неблагоприятна е била годината за т. нард. „други приходи/разходи нетно“ и „други нетни оперативни приходи“, които са за 30 млн. лв. през 2016 г., спрямо за 169,09 млн. лв. за 2015 г. или влошаване със 139 млн. лв.

Активите на ПИБ се увеличават със 171 млн. лв. или с 1,93% до 8,85 млрд. лв. към 31 декември 2016 г. Основните активи са вземания от клиенти (кредити) за 4,94 млн. лв. или намаление със 190 млн. лв. за година. Следват активи придобити като обезпечения за 1,03 млрд. лв. към края на миналата година или увеличение със 102 млн. лв. за година.

Новото в одитирания отчет е одиторското мнение.

Докато БДО е записало в отчета за 2015 г. в раздел „Мнение“ само 4 реда, сега в този раздел попадат над 3 страници. 

За 2015 г. е пишело просто „По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2015 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от ЕС.

Сега, в доклада си за 2016 г., одитора се е разпрострял, описвайки рисковете, какво е обсъждал с ръководството и одитния комитет на банката, какво е препоръчал и т.н.

Отворени са няколко раздела в доклада, наименовани „Обезценка на вземания от клиенти“, „Активи придобити като обезпечения“ и „Съдебни спорове и провизии“.

В раздел „Обезценка на вземания от клиенти“ са записани общи приказки като „Банката преценява необходимостта от обезценка на кредити на индивидуална и портфейлна основа.... Експозициите, които пораждат най-голяма несигурност при оценките са тези, при които съществува риск от недостиг на парични потоци или недостатъчност на обезпеченията.... С одитния комитет е обсъдена и препоръка органите на банката, отговорни за управление на риска, да наблюдават промените в рисковите фактори, макроикономическата рамка и други данни, използвани в моделите за провизиране и съществените промени да бъдат навременно отразени в моделите на провизиране“.

В раздел „Активи придобити като обезпечения“ пише, че "банката, като всяка друга банкова институция, е изложена на значителен риск относно реализацията на активите, придобити като обезпечения.....Обсъдени са действията и процедурите, които банката би следвало да въведе с цел да се даде възможност на банката за последователното проследяване на измененията в частта на приходите и разходите по групи и подгрупи до времето на реализация на съответните активи.

В допълнение ние изложихме препоръката си за подобряване на процесите на инвентаризация на активите, придобити като обезпечения за цел по-добро и пълно прилагане на националната рамка за финансово отчитане.

Подобни пълнежи има и в третия раздел „Съдебни спорове и провизии“, където е записано „Банката, като всяка друга банкова институция, е изложена на значителен риск от съдебни спорове и регулаторни проверки. Степента на въздействие не винаги може да се прогнозира, но може да доведе до провизиции за условни и други задължения в зависимост от съответните факти и обстоятелства. Нивото на провизиции е обект на управление и преценка въз основа на правни консултации..... Поради неяснотите от възникването и предявяването на претенции, свързани със съдебни дела спрямо банката, съществува риск от непълното или ненавременно отразяване във финансовия отчет на правни претенции, прилежащи към съответния отчетен период....

Признаването и оценката на провизиите са дискутирани с Одитния комитет, за да се уверим, че банката правилно е приложила политиките си за провизии. Обсъдени са споровете, по които банката не е признала провизии, за да се убедим в достатъчна степен, че няма необходимост от допълнително провизиране и в частност: правният отдел на банката докладва пред Одитния комитет актуалния статус по съдебните спорове. Обсъдени са настъпилите съществени промени, като са взети предвид потенциалните промени в провизиите. Обсъждането се прави и с цел да се идентифицират всички съществени съдебни спорове.


Акциите на Първа инвестиционна банка поскъпват със 114% за последните 12 месеца до 4,379 лв. за акция и 481 млн. лв. пазарна капитализация.

На 24 март 2017 г. от 11 ч. банката кани миноритарните си акционери на поредна среща.

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на банката.

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов
Още по темата: Новини и анализи

Последни новини

Коментари (1)

2
 
2
 
1
преди 7 месеца
Ади, ве АМИ ОНЯ КИПЪРЕЦ КОЛКО МИЛИОНА ИМА КРЕДИТИ, АМИ ФИРМИТЕ ОБРЪЧИ НА ПЕЕВСКИ, ТИЯ 800 МЛН.ЛВ ДЕТО ГИ НАРЕДИХА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА КОГО БЯХА, ЗАЩО НЕ СЕ РАЗБРА!???

МАЛКО БАНДИТСКА И БАНАНОВА РЕПУБЛИКА !???

Още от Новини и анализи
Регулатор предупреди за рискове при първично предлагане на криптовалути