Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

България

Започна обществена консултация за Кодекса за земята

Агроминистерството планира да обедини в един закон сегашните нормативни актове за земеползването

Започна обществена консултация за Кодекса за земята

Снимка: БТА

Започна обществена консултация за изготвянето на законопроект, който да обедини нормативните актове за земеползването в България. Поканата е отправена от агроминистерството, което призовава всички заинтересовани да дадат предложения за законопроекта.

Обществената консултация се открива за 30 дни, като започна на 10 юли 2018 година, според съобщението в Портала за обществени консултации.

Народното събрание възложи на 19 септември 2017 г. на агроминистерството да изготви анализ и стратегия за поземлените отношения в България. Анализът и стратегията са внесени на 28 декември 2017 г. и от тази дата тече 10-месечен срок за представяне на проект на единен законодателен акт.

Сега два закона регулират земеползването - Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Законът за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Според съобщението те имат редица недостатъци и противоречия.
ЗСПЗЗ е приет в началото на 90-те години на двадесети век като важна част от група закони, имащи за цел провеждане на реституция. Съществена част от разпоредбите са изчерпали действието си, а някои от тях напълно са изгубили приложимост. 

Още по темата

Реституцията като институт в голяма степен е „изчерпана“ и се предлага да бъде обособена в самостоятелен нормативен акт, като този акт може да продължи да бъде ЗСПЗЗ.

Ето какво планира да обхване агроминистерството в новия кодекс:

делби на земеделски земи;

-  начинът на ползване на постоянно затревени площи ще променя само след изключването им със заповед на агроминистъра;

-  създаване на специализирана карта и регистри за текстови и графични данни за ползването на нивите, които не са включени в кадастрална карта;

-  подобряване на сегашната процедура за разпределение на масиви;

-  ще бъде уреден обменът на данни между МЗХГ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) чрез отдалечен достъп;

-  въвежда се единна дефиниция за явна фактическа грешка при промени в карти и регистри;

нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади. Обща комисия на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“ ще разпределя пасищата от общинския и държавния фонд;

-  общи положения при ползване на земите под наем или аренда от държавния и общинския фонд . Ще се  въведе максимален срок на договорите за аренда за едногодишни полски култури (10 стопански години), а за договорите за трайни насаждения – до 30 стопански години. 

Още по темата

За последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земи от държавния или общинския фонд чрез конкурс;

-  ще бъдат прецизирани процедурите по отдаване на земи под нам или аренда чрез търг; без провеждане на тръжна процедура и предоставяне на такива земи за безвъзмездно ползване на бюджетни организации;

-   ще има  подробна процедура за учредяване на различните видове ограничени вещни права върху земи от държавния фонд;

-  замени на земи от държавния фонд с частни земи;

-    разпореждане със земи от държавния или общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения - предвижда се да се уреди процедурата за продажбата на тези земи, с оглед констатирани непълноти;

-   разпореждане със земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на ЗСПЗЗ – комисия ще подпомага министъра на земеделието;

- предвижда се нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от държавния фонд на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм. Ще бъде отменена Наредба №16/2000 г.;

-  ще се прецизират и допълнят  процедурите за продажба на земи в стопанските дворове.

-  детайлно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земи във връзка с опазването им;

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

строителство в ниви без промяна на предназначението им – предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. (обн. ДВ. бр. 85 от 2012 г.), като разпоредбите й ще бъдат включени в законопроекта.

Ще има забрана за строителство в пасища, мери и ливади. Така ще се изпълнят поетите от България като член на Европейския съюз ангажименти за опазване на постоянно затревените площи;

-  предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите ше могат да отказват да утвърдят площадка за проектиране;

временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди;

категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – предвижда се въвеждане на обжалване на актовете и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

-  административнонаказателни разпоредби.

По статията работи: Надежда Бочева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от България
Мартин Янев: Изграждането на устойчиви сгради е с 15% по-скъпо, но се изплаща