Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

„Софарма Трейдинг“ иска да има опцията да издава и привилегировани акции

Свикано е общо събрание на акционерите, за да се гласуват съответните промени в устава

„Софарма Трейдинг“ иска да има опцията да издава и привилегировани акции

Софарма Бизнес Тауърс е централата на "Софарма", "Софарма Трейдинг", Доверие обединен холдинг, "Софарма имоти" и други фирми. Снимка: "Софарма" АД

„Софарма Трейдинг“ ще може да издава привилегировани акции, варанти, обикновени акции и конвертируеми облигации за над 0,315 млрд. лв. ако се гласуват предложените промени в устава на дружеството.

Поканата за извънредно общо събрание на акционерите за 2 април 2021 г. е подадена за вписване в Търговския регистър и изчаква обработка.

Още по темата

Предвижда се чл. 7 ал. 2 от устава да придобие следната редакция „Дружеството може да издава и привилегировани поименни безналични акции („привилегировани акции“).

Съществено е и изменението на чл. 50 от устава, където се записва ал. 1 „Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружестовто до достигане на максимален общ номинален размер на капитала от 350 млн. лв. за срок до 5 години от вписване на изменението на Устава относно овластяването по настоящата клауза в Търговския регистър…“  

Софарма Трейдинг АД

в чл. 2 „… Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегировани акции, конвертируеми облигации и варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитла.

и ал. 3 „Предвиденият в алинея 1 праг от 350 млн. лв. се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите за които са издадени варанти и конвертируеми облигации.

В момента „Софарма Трейдинг“ АД има капитал от 34 276 050 акции и до лимита от 350 млн. лв. ще останат 315,723 млн. лв. за бъдещи увеличения. В момента в устава е заложено увеличение на капитала до достигане на общ номинален размер от 40 млн. лв., който е почти достигнат.

Причините за евентуално увеличение на капитала

Една от главните е постигане на гъвкавост под формата на бързина при поява на инвестиционна възможност. Ще се спести времето по насрочване на общо събрание на акционерите (около месец и малко). Ако бъдат издадени варанти, тяхното упражнение е изключително бързо, защото вече ще е бил издаден проспект и те ще се търгуват на фондовата борса. При всички случаи, ако се увеличава капиталът с акции (включително привилегировани) или с конвертируеми облигации и варанти, това ще изисква проспект, което отнема например 2 месеца.

На второ място може би има някаква конкретна инвестиционна възможност на хоризонта, например приватизация в някоя страна от региона.

На трето място „Софарма Трейдинг“ АД може да има нужда от увеличение на капитала и в момента. За различните сектори и типове бизнес има различно „нормално“ отношение на собствения към привлечения капитал. За „Софарма трейдинг“ АД консолидираният собствен капитал към 30 септември 2020 г. е 72,4 млн. лв., а привлечения капитал е 455,7 млн. лв. от които 184,4 млн. лв. към банки.  Съотношението на собствен към привлечен капитал е 1 към 6.

Разбира се основният акционер с дял от ¾ в лицето на „Софарма“ АД осигурява сериозен гръб за „Софарма Трейдинг“ АД пред банките. В този смисъл отчетът на „Софарма Трейдинг“ АД е част от по-големия консолидиран отчет на „Софарма“ АД.

За здравословно отношение на собствен към привлечен капитал се счита 1 към 1. При компанията майка „Софарма“ АД това е постигнато и консолидираният собствен капитал към 30 септември 2020 г. е 562 млн. лв., а привлечения капитал е 607,2 млн. лв. Ако бъде увеличен капитала на „Софарма Трейдинг“ АД с привилегировани акции, то увеличението може да бъде записано главно от „Софарма“ АД, като така по-устойчивото съотношение на дълг към собствения капитал ще бъде пренесено и към отчета на „Софарма Трейдинг“ АД.

За да се подобри това съотношение, пречи и високият дивидент, който се изплаща, на практика цялата печалба и всъщност отгоре. Дивидентът за 2019 г. е 10,3 млн. лв. (гласуван и изплатен през 2020 г.), а консолидираната печалба е 8,9 млн. лв. Но по закон дивидент се изплаща от неконсолидирания отчет, където печалбата е повече или 20,1 млн. лв. за 2019 г. За 2019 г. консолидацията просто губи около 10 млн. лв.

„Софарма Трейдинг“ АД вече бе тръгнала по пътя на стабилизиране на собствения капитал и през 2019 г. го увеличи с 1 371 041 акции с емисионна стойност от 6,85 лв. на акция. Общо това бяха 9,4 млн. лв., което е близо до размера на дивидента. Такава система има от години при „Софарма имоти“ АД, където дивидентът се покриваше с увеличения на капитала. През 2020 г. „Софарма Трейдинг“ АД не продължи започнатото увеличение на капитала в тенденция, но ето че сега вероятно ще се активизира.

Софарма АД

Привилегировани акции - теория

Привилегированите акции гарантират дивидент от например 4% (например 4 ст. годишно за привилегирована акция с номинална стойност 1 лв.), който трябва да бъде изплатен от печалбата, преди да се отчисли дивидент по обикновените акции. Ако няма достатъчно печалба през дадена година, по привилегированите акции се плаща колкото печалба има, а останалото се дължи следващата година. Ако няма печалба за разпределяне по обикновените акции, за тях дивидент няма.

Привилегированите акции могат да бъдат със срок от например 5 години, като накрая се изплаща главницата. Привилегированите акции имат много от характеристиките на кредит. Привилегированите акции нямат право на глас, но ако дивидент не бъде изплащан в определен период от време, те стават с право на глас.

Финансов холдинг и вътрешно-групово разпределение на печалбата

„Софарма“ АД развива освен производство на лекарства и различна друга дейност. Притежава малко под 25% от „Доверие обединен холдинг“ АД, но го финансира с десетки милиони лева за покупка на банка в Молдова. Това финансиране е срещу лихва, която е дадена с надбавка над лихвата, която плаща „Софарма“ АД по получените от банките заеми. Съответно „Софарма“ АД прави печалба от лихвената разлика между получените и дадените кредити. "Доверие обединен холдинг" АД притежава още бизнеса на Мосю Бриколаж в България и няколко други бизнеса, сред които болница и здравно-осигурителни фондове, което го прави добър и диверсифициран кредитополучател.

При увеличението на „Софарма Трейдинг“ АД при цена от 6,85 лв. „Софарма“ АД остана единствен купувач, защото пазарната цена беше над 7 лв., но в момента на увеличението падна и „Софарма“ АД трябваше да го запише. Впоследствие пазарната цена падна до почти 5 лв., а сега последната е на ниво от 6,6 лв. (тоест все още под платените 6,85 лв. за нова акция). Но „Софарма“ АД е получила 0,3 лв. дивидент, което е около 4,4% дивидентна доходност.

В същото време „Софарма“ АД като гарант по кредитите на „Софарма Трейдинг“ АД не печели директно от функцията си на гарант. Ако „Софарма“ АД вземе кредити от банките за 184 млн. лв. при лихва от 2% например и ги заеме на „Софарма Трейдинг“ АД при 3% чрез привилегировани акции, ще прибере разлика от 1% и ще прави печалба, която сега остава в „Софарма Трейдинг“ АД и респективно за всички акционери. Така акционерите на „Софарма“ АД са ощетени за гаранционната им функция в подкрепа на „Софарма Трейдинг“ АД пред банките, което не е коректно към тях.

Може да се твърди, че във всичките досегашни години "Софарма Трейдинг" АД е силно подкрепяна от компанията майка, като отплатата за това е дивидент, но не и лихвена разлика по ролята на "Софарма" АД като финансов гръб. В последните 10 години акциите на "Софарма Трейдинг" АД се представят много по-добре от тези на  "Софарма" АД, което може да се обясни с това, че "Софарма" АД е гарантирала дейността на "Софарма Трейдинг" АД в известен смисъл безплатно. Последното нямаше да е проблем, ако 100% от капитала на "Трейдинга" (както го наричат спекулантите), беше собственост на компанията майка. Но той е 76,17% в края на 2020 г. (и дори само 74,23% в края на 2019 г.). Съществен проблем е, че ръководството на "Софарма Трейдинг" АД може да повярва, че успехът е техен, и съответно бонусите много заслужени. Но е ясно, че за нормална фирма (без финансов гръб) ливъридж от 1 към 6 (собствен към привлечен капитал) ще означава по-висока рискова премия, съответно по-висока лихва.

"Софарма" АД е финансирала "Софарма Трейдинг" АД с 96,3 млн. лв. на консолидирана база към 30 септември 2020 г. - половината от отпуснатото от банките. Увеличението за девет месеца е с 30 млн. лв. Към 30.09.2020 г. просрочените задължения към свързани лица ("Софарма") са в размер на 60 хил. лв. (спрямо само 145 хил. лв. къ, 31.12.2019 г.), които се уреждат по допълнително уговорена погасителна схема.

Ясно е едно - с гласуваните промени в устава се готви илипреструктуриране на капиталовата структура в „Софарма Трейдинг“ АД и адекватно разпределяне на услугата „гаранция пред банките“ по линия „Софарма“- „Софарма трейдинг“, или се готви някаква по-голяма придобивка. Или и двете.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по 1 акция в „Софарма“ АД, „Софарма Трейдинг“ АД и „Доверие обединен холдинг“ АД.

По статията работиха: Мариян Йорданов, автор Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов
Още по темата: Новини и анализи

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (4)

0
 
0
 
4
преди 1 месец
Няма профилна снимка
Kak да печелим дигиталното злато - криптовалута биткойн, подробно описание тук: WWW.RABOTAIDOHOD.SIMPLESITE.COM
0
 
0
 
3
mpy_yordanov до: LuckyYou
преди 1 месец
Благодаря за похвалата
0
 
1
 
2
преди 1 месец
Не се шегувам, наистина го мисля, а най-вероятно съм и прав!
0
 
5
 
1
преди 1 месец
Марияне, ако не беше в България, а съвсем малко по на запад(най-близо е Германия, та от там чак до САЩ), щеше в момента да си инвестиционен банкер и мултимилионер. Няма възможности тука и това е...

Още от Новини и анализи
Акционерите на "Еврохолд" одобриха увеличението на капитала